Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hàm] Thư viện hàm cần biết cho người mới học
#11
37- Hàm mở File
Dim pathString As String
'Text Duongdan là text box hien thi duong dan cua tên tin
Me.Duongdan.SetFocus
pathString = Me.Duongdan.Text
 
If Dir(pathString) = "" Then
MsgBox "Duong dan hoac tep tin khong ton tai"
Else
'Goi hàm mo file
OpenFileWordOrExcel (pathString)
End If
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#12
38- Hàm đếm số người có học hàm
=Sum(IIf([Hocham]="02",1)) Hàm này để đếm số PGS
=Sum(IIf([Hocham]="03",1)) Hàm này để đếm số GS
 
39- Hàm đếm số người có học vị
=Sum(IIf([Hocvi]="02",1)) Hàm này để đếm số có trình độ Trung cấp
=Sum(IIf([Hocvi]="03",1)) Hàm này để đếm số có trình độ Đại học
=Sum(IIf([Hocvi]="04",1)) Hàm này để đếm số có trình độ Thạc sĩ
=Sum(IIf([Hocvi]="05",1)) Hàm này để đếm số có trình độ Tiến sĩ
=Sum(IIf([Hocvi]="06",1)) Hàm này để đếm số có trình độ TSKH
Chú thích: Trong bảng Học vị tôi qui ước 01=Không, 02=Trung cấp, 03=Đại học
04=Thạc sĩ, 05=Tiến sĩ, 06=TSKH
 
 
40-Hàm đếm Nam, Nữ
+Nhập hàm =Count(IIf([Gioi]="01",1))
+Nhập hàm =Count(IIf([Gioi]="02",1))
Trong thí dụ này 01 là Nam, 02 là Nữ
 
41-Hàm đếm số người ở độ tuổi dưới 30 tuổi
=Sum(IIf(Year(Date())-Year([Ngaysinh])<30,1,0))
Hàm này sẽ lấy những người có độ tuổi dưới 30 ở ô (Trường dữ liệu Ngaysinh)
 
 
42-Hàm Sumiif đếm số người ở độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi
=Sum(IIf(Year(Date())-Year([Ngaysinh])<=45 And Year(Date())-Year([Ngaysinh])>=30,1,0))
Hàm này sẽ lấy những người có độ tuổi dưới 30 ở ô (Trường dữ liệu Ngaysinh)
 
43-Hàm CountIIf đếm số người ở độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi
=Count(IIf(Year(Date())-Year([ngaysinh])<=45 And Year(Date())-Year([ngaysinh])>=30,0))
 
44-Hàm đếm số người ở độ tuổi từ 46 đến 50 tuổi
=Count(IIf(Year(Date())-Year([ngaysinh])<=50 And Year(Date())-Year([ngaysinh])>=46,0))
 
45-Hàm đếm số người ở độ tuổi từ 51 đến 60 tuổi
=Count(IIf(Year(Date())-Year([ngaysinh])<=60 And Year(Date())-Year([ngaysinh])>=51,0))
 
46-Hàm đếm số người ở độ tuổi từ 61 tuổi trở lên
=Sum(IIf(Year(Date())-Year([Ngaysinh])>=61,1,0))
 
 
47-Hàm chuyển ngày 23-12-2013 xen lẫn chữ
+Tại vị trí phía trên chức vụ là vị trí địa danh và ngày tháng năm bạn nhập:
="Hà Nội, ngày " & Day([NgaykiQD]) & " tháng " & Month([NgaykiQD]) & " năm " & Year([NgaykiQD])
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
50-Hàm lấy ra số ngày ở trọ trong Access
=IIf(([Denngay]-[Ngayotungay])<1,1,([Denngay]-[Ngayotungay]))
 
 
 
 
51-Hàm đếm số SV đang trọ và chỗ ở còn trống trong 1 phòng Access
+Ở Subform vẽ hộp TextBox và nhập =Sum(IIf([Hientrang]="05",1,0))
+Trên Form chính vẽ hộp TextBox và nhập để đếm số SV đang ở trong phòng
=[Bang_Thu_Tien_KTX subform].Form!Text28
+Trên Form chính vẽ hộp TextBox và nhập để đếm số ở còn trống
=([Succhua])-[Bang_Thu_Tien_KTX subform].Form!Text28
Chú giải: Có 1 hộp ghi sức chứa số người của phòng nhập thủ công cố định
05 hiện trạng là Đang ở, Texbox này là Text28
 
 
 
52-Hàm để chuyển điểm từ số sang chữ trong Report của Access
+Vẽ 1 hộp TexBox và nhập
=IIf([tbmon]>=9,"A+",IIf([tbmon]>=8.5,"A",IIf([tbmon]>=8,"B+",IIf([tbmon]>=7,"B",IIf([tbmon]>6.5,"C+",IIf([tbmon]>=5.5,"C",IIf([tbmon]>=5,"D+",IIf([tbmon]>=4,"D","F"))))))))
 
 
53-Hàm IIF để chuyển xếp loại tốt nghiệp sang tiếng Anh trong Report
=IIf([Loaitn]="01","Excellent",IIf([LoaiTN]="02","Very good",IIf([LoaiTN]="03","Good",IIf([LoaiTN]="04","Average good","Ordinary"))))
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
 
62-Module cắt bỏ dấu tiếng Việt và chuyển sang chữ HOA
Option Compare Database
Option Explicit
Private Declare Function DefWindowProc Lib "user32" Alias "DefWindowProcW" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Dim Mang(13, 17) As String
Sub NapBoDau()
   Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte
   Dim chuoi As String
   Dim Thga As String, Thge As String, Thgo As String, Thgu As String, Thgi As String, Thgd As String, Thgy As String
   Dim HoaA As String, HoaE As String, HoaO As String, HoaU As String, HoaI As String, HoaD As String, HoaY As String
   chuoi = "aAeEoOuUiIdDyY"
   Thga = UnicodeChar(";E1;E0;1EA1;1EA3;E3;E2;1EA5;1EA7;1EAD;1EA9;1EAB;103;1EAF;1EB1;1EB7;1EB3;1EB5")
   HoaA = UnicodeChar(";C1;C0;1EA0;1EA2;C3;C2;1EA4;1EA6;1EAC;1EA8;1EAA;102;1EAE;1EB0;1EB6;1EB2;1EB4")
   Thge = UnicodeChar(";E9;E8;1EB9;1EBB;1EBD;EA;1EBF;1EC1;1EC7;1EC3;1EC5;65;65;65;65;65;65")
   HoaE = UnicodeChar(";C9;C8;1EB8;1EBA;1EBC;CA;1EBE;1EC0;1EC6;1EC2;1EC4;45;45;45;45;45;45")
   Thgo = UnicodeChar(";F3;F2;1ECD;1ECF;F5;F4;1ED1;1ED3;1ED9;1ED5;1ED7;1A1;1EDB;1EDD;1EE3;1EDF;1EE1")
   HoaO = UnicodeChar(";D3;D2;1ECC;1ECE;D5;D4;1ED0;1ED2;1ED8;1ED4;1ED6;1A0;1EDA;1EDC;1EE2;1EDE;1EE0")
   Thgu = UnicodeChar(";FA;F9;1EE5;1EE7;169;1B0;1EE9;1EEB;1EF1;1EED;1EEF;75;75;75;75;75;75")
   HoaU = UnicodeChar(";DA;D9;1EE4;1EE6;168;1AF;1EE8;1EEA;1EF0;1EEC;1EEE;55;55;55;55;55;55")
   Thgi = UnicodeChar(";ED;EC;1ECB;1EC9;129;69;69;69;69;69;69;69;69;69;69;69;69")
   HoaI = UnicodeChar(";CD;CC;1ECA;1EC8;128;49;49;49;49;49;49;49;49;49;49;49;49")
   Thgd = UnicodeChar(";111;64;64;64;64;64;64;64;64;64;64;64;64;64;64;64;64")
   HoaD = UnicodeChar(";110;44;44;44;44;44;44;44;44;44;44;44;44;44;44;44;44")
   Thgy = UnicodeChar(";FD;1EF3;1EF5;1EF7;1EF9;79;79;79;79;79;79;79;79;79;79;79;79")
   HoaY = UnicodeChar(";DD;1EF2;1EF4;1EF6;1EF8;59;59;59;59;59;59;59;59;59;59;59;59")
   For i = 0 To 13
      Mang(i, 0) = Mid(chuoi, i + 1, 1)
   Next
   For j = 1 To 17
      For i = 1 To 17
         Mang(0, i) = Mid(Thga, i, 1)
         Mang(1, i) = Mid(HoaA, i, 1)
         Mang(2, i) = Mid(Thge, i, 1)
         Mang(3, i) = Mid(HoaE, i, 1)
         Mang(4, i) = Mid(Thgo, i, 1)
         Mang(5, i) = Mid(HoaO, i, 1)
         Mang(6, i) = Mid(Thgu, i, 1)
         Mang(7, i) = Mid(HoaU, i, 1)
         Mang(8, i) = Mid(Thgi, i, 1)
         Mang(9, i) = Mid(HoaI, i, 1)
         Mang(10, i) = Mid(Thgd, i, 1)
         Mang(11, i) = Mid(HoaD, i, 1)
         Mang(12, i) = Mid(Thgy, i, 1)
         Mang(13, i) = Mid(HoaY, i, 1)
      Next
   Next
End Sub
Function UnicodeChar(UniCharCode As String) As String
   On Error GoTo er
   Dim str
   Dim desStr As String
   Dim i
   If Mid(UniCharCode, 1, 1) = ";" Then
      UniCharCode = Mid(UniCharCode, 2)
   End If
   If Right(UniCharCode, 1) = ";" Then
      UniCharCode = Mid(UniCharCode, 1, Len(UniCharCode) - 1)
   End If
   str = UniCharCode
   str = Split(str, ";")
   For i = LBound(str) To UBound(str)
      desStr = desStr & ChrW$("&H" & str(i))
   Next
   UnicodeChar = desStr
er:
   If Len(Error) > 0 Then
      MsgBox Error
   End If
End Function
Function BoDau(MyText As String) As String
   Dim Tam1 As String, Tam2 As String
   Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte
   NapBoDau
   Tam1 = MyText
   For j = 0 To 13
      For i = 1 To 17
         Tam2 = Replace(Tam1, Mang(j, i), Mang(j, 0), 1, -1, vbBinaryCompare)
         Tam1 = Tam2
      Next
   Next
   BoDau = Tam1
End Function
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#15
63-Hàm phân quyền cho nút OK và Label (Nhãn)
If IsNull(Me.Combo109) Or Me.Combo109 = "" Then
        MsgBox "Ten dang nhap khong co trong danh muc. Xin hay chon lai trong danh sach.", vbOKOnly, "Thong bao!"
        Me.Combo109.SetFocus
        Exit Sub
    End If
 
'Kiem tra password box
If IsNull(Me.Txtmatkhau) Or Me.Txtmatkhau = "" Then
    MsgBox "Xin moi ban nhap lai mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
Exit Sub
End If
 
If Me.Txtmatkhau.Value = DLookup("Matkhau", "Thay_MK", "[Tendangnhap]='" & Me.Combo109.Value & "'") Then
    DoCmd.OpenForm "Form_Tuy_Chon", acNormal
    Forms!form_Tuy_Chon.TxtUsername = Me.Combo109.Value
    If Me.Combo109 = "Admin" Then
        Forms!form_Chon.cmdNut1.Enabled = True
        Forms!form_Chon.cmdNut2.Enabled = True
        Forms!form_Chon.lbTraTim.Visible = True
    Else
        Forms!form_Chon.cmdNut1.Enabled = False
        Forms!form_Chon.cmdNut2.Enabled = False
        Forms!form_Chon.lbTraTim.Visible = False
    End If
    DoCmd.Close acForm, "frmDemo", acSaveNo
Else
    MsgBox "Ban phai nhap dung mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
End If
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#16
64-Ba mức phân quyền cho nút OK và Label (Nhãn)
If IsNull(Me.Combo109) Or Me.Combo109 = "" Then
        MsgBox "Ten dang nhap khong co trong danh muc. Xin hay chon lai trong danh sach.", vbOKOnly, "Thong bao!"
        Me.Combo109.SetFocus
        Exit Sub
    End If
 
'Kiem tra password box
If IsNull(Me.Txtmatkhau) Or Me.Txtmatkhau = "" Then
    MsgBox "Xin moi ban nhap lai mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
Exit Sub
End If
 
If Me.Txtmatkhau.value = DLookup("Matkhau", "Thay_MK", "[Tendangnhap]='" & Me.Combo109.value & "'") Then
    DoCmd.OpenForm "Form_Tuy_Chon", acNormal
    Forms!form_Tuy_Chon.TxtUsername = Me.Combo109.value
    Dim MaQuyen As String
    MaQuyen = DLookup("Quantri", "Thay_MK", "[Tendangnhap]='" & Me.Combo109.value & "'")
    ' Neu la nguoi quan tri he thong thi thuc hien duoc nhung chuc nang duoi day
    If MaQuyen = "1" Then
        Forms!form_Chon.cmdNut1.Enabled = True
        Forms!form_Chon.cmdNut2.Enabled = True
        Forms!form_Chon.lbTraTim.Visible = True
    ' Neu quyen la nguoi quan tri thi thuc hien duoc nhung chuc nang duoi day
    ElseIf MaQuyen = "2" Then
        Forms!form_Chon.cmdNut1.Enabled = False
        Forms!form_Chon.cmdNut2.Enabled = False
        Forms!form_Chon.lbTraTim.Visible = True
        ' Neu la cac quyen khac thi thuc hien chuc nang duoi day
    Else
         Forms!form_Chon.lbTraTim.Visible = False
         Forms!form_Chon.cmdNut1.Enabled = False
         Forms!form_Chon.cmdNut2.Enabled = False
    End If
    DoCmd.Close acForm, "frmDemo", acSaveNo
Else
    MsgBox "Ban phai nhap dung mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
End If
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#17
66-Phân quyền theo hộp TextBox cách mới
Form_Tuy_Chon
+Nút 1 có tên là btnMatKhau
+Nút 2 có tên là btnNhapLieu
+Nút 3 có tên là btnNuocNgoai
+Nút 4 có tên là btnHocTap
+Nút 5 có tên là btnKhach
+Vẽ 1 hộp Text và đặt tên txtUser
 
Form_Dang_Nhap
+Hộp tên người dùng txtUserName
+Hộp tên mật khẩu Txtmatkhau
+Hàm ở nút OK
If IsNull(Me.txtUserName) Or Me.txtUserName = "" Then
        MsgBox "Ten dang nhap khong co trong danh muc. Xin hay chon lai trong danh sach.", vbOKOnly, "Thong bao!"
       Me.txtUserName.SetFocus
        Exit Sub
    End If
 
'Kiem tra password box
If IsNull(Me.Txtmatkhau) Or Me.Txtmatkhau = "" Then
    MsgBox "Xin moi ban nhap lai mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
Exit Sub
End If
Dim mk As String
mk = DLookup("Matkhau", "Thay_MK", "[Tendangnhap]='" & Me.txtUserName & "'")
If Me.Txtmatkhau.Value = mk Then
    DoCmd.OpenForm "Form_Tuy_Chon", acNormal
       
    Dim MaQuyen As String
    MaQuyen = DLookup("Quantri", "Thay_MK", "[Tendangnhap]='" & Me.txtUserName & "'")
 
    ' Neu la nguoi quan tri he thong thi thuc hien duoc nhung chuc nang duoi day
    If MaQuyen = "1" Then
        Forms!Form_Chon.btnMatKhau.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnNhapLieu.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnNuocNgoai.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnHocTap.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnKhach.Enabled = True
    ' Neu quyen la nguoi quan tri thi thuc hien duoc nhung chuc nang duoi day
    ElseIf MaQuyen = "2" Then
        Forms!Form_Chon.btnNuocNgoai.Enabled = True
          Forms!Form_Chon.btnKhach.Enabled = True
    ' Neu la quyen la nguoi dung
    ElseIf MaQuyen = "3" Then
         Forms!Form_Chon.btnHocTap.Enabled = True
           Forms!Form_Chon.btnKhach.Enabled = True
         ' Neu la cac quyen khach thi thuc hien chuc nang duoi day
         ElseIf MaQuyen = "4" Then
           Forms!Form_Chon.btnKhach.Enabled = True
    End If
    DoCmd.Close acForm, "Form_Dang_Nhap", acSaveNo
Else
    MsgBox "Ban phai nhap dung mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
End If
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
67-Phân quyền theo hộp ComboBox cách mới
Form_Chon
+Nút 1 có tên là btnMatKhau
+Nút 2 có tên là btnNuocNgoai
+Nút 3 có tên là btnHocTap
+Nút 4 có tên là btnLuong
+Nút 5 có tên là btnBHXH
+Nút 6 có tên là btnThidua
+Vẽ 1 hộp ComboBox và đặt tên cboUserName
 
Form_Dang_Nhap
+Hộp ComboBox chứa tên người dùng cboUserName
+Hộp tên mật khẩu txtMatKhau
+Hàm ở nút OK
If IsNull(Me.cboUserName) Or Me.cboUserName = "" Then
        MsgBox "Ten dang nhap khong co trong danh muc. Xin hay chon lai trong danh sach.", vbOKOnly, "Thong bao!"
       Me.cboUserName.SetFocus
        Exit Sub
    End If
 
'Kiem tra password box
If IsNull(Me.Txtmatkhau) Or Me.Txtmatkhau = "" Then
    MsgBox "Xin moi ban nhap lai mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
Exit Sub
End If
Dim mk As String
mk = DLookup("Matkhau", "Thay_MK", "[ID]='" & Me.cboUserName.Value & "'")
If Me.Txtmatkhau.Value = mk Then
    DoCmd.OpenForm "Form_Chon", acNormal
       
    Dim MaQuyen As String
    MaQuyen = DLookup("Quantri", "Thay_MK", "[ID]='" & Me.cboUserName & "'")
 
    ' Neu la nguoi quan tri he thong thi thuc hien duoc nhung chuc nang duoi day
    If MaQuyen = "1" Then
        Forms!Form_Chon.btnMatKhau.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnNuocNgoai.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnHocTap.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnLuong.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnBHXH.Enabled = True
        Forms!Form_Chon.btnThidua.Enabled = True
    ' Neu quyen la nguoi quan tri thi thuc hien duoc nhung chuc nang duoi day
    ElseIf MaQuyen = "2" Then
        Forms!Form_Chon.btnNuocNgoai.Enabled = True
           ' Neu la quyen la nguoi dung
    ElseIf MaQuyen = "3" Then
         Forms!Form_Chon.btnHocTap.Enabled = True
           ' Neu la cac quyen khach thi thuc hien chuc nang duoi day
         ElseIf MaQuyen = "4" Then
           Forms!Form_Chon.btnLuong.Enabled = True
        ' Neu la cac quyen khach thi thuc hien chuc nang duoi day
         ElseIf MaQuyen = "5" Then
           Forms!Form_Chon.btnBHXH.Enabled = True
           ' Neu la cac quyen khach thi thuc hien chuc nang duoi day
         ElseIf MaQuyen = "6" Then
           Forms!Form_Chon.btnThidua.Enabled = True
                   
          
    End If
    DoCmd.Close acForm, "Form_Login", acSaveNo
Else
    MsgBox "Ban phai nhap dung mat khau", vbOKOnly, "Thong bao!"
    Me.Txtmatkhau.SetFocus
End If
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
77-Hàm xếp loại tốt nghiệp sang tiếng Anh
=IIf([TNLoai]="01","Excellent",IIf([TNLoai]="02","Very good",IIf([TNLoai]="03","Good",IIf([TNLoai]="04","Average good","Ordinary"))))
 
 
78-Hàm chuyển đổi ngành sang tiếng Anh
=IIf([Nganh]="01","Library Science",IIf([Nganh]="02","Office Management",IIf([Nganh]="03","Archival Science",IIf([Nganh]="04","Human Resource Management",IIf([Nganh]="05","State Management",IIf([Nganh]="06","Cultural Management"))))))
 
 
79-Hàm chuyển đổi hệ sang tiếng Anh
=IIf([He]="01","Full time",IIf([He]="02","Part time",IIf([He]="03","Distance learning",IIf([He]="04","Guided Self-learning"))))
 
80-Hàm cắt lấy 2 số cuối của năm
=Mid(Year([NgayQD]),3.2)
 
 
81-Hàm chuyển địa danh ngày tháng theo ngày kí Quyết định
="Hà Nội, ngày " & Day([NgaykiQD]) & " tháng " & Month([NgaykiQD]) & " năm " & Year([NgaykiQD])
 
 
82-Hàm chuyển địa danh ngày tháng theo ngày hiện tại
="Hà Nội, ngày " & Day(Date()) & " tháng " & Month(Date()) & " năm " & Year(Date())
 
83-Hàm chuyển Chưa giải quyết thành Nợ, đã giải quyết thành Xong
=IIf([Hientai]="01","Nợ","Xong")
 
84-Hàm cắt lấy các số của văn bản trước gạch chéo
Cách 1: Vẽ 1 hộp Text Box và đặt tên cho hộp ngày là Text55
+Mở Report nháy Detail chọn On Format chọn Code Builder dán mã
Dim strParts() As String
strParts = Split(Me.SoQDTN.Value, "/")
Me.Text55.Value = strParts(0)
 
Cách 2: Tạo hộp Text Box và nhập =Val(Left([QDso],4))
 
 
 
 
85-Hàm hiện, ẩn các nút trên Form
1-Hàm ở nút Hiện các nút ở mục on Click
If Me.Cb01.Visible = True Then Me.Cb01.Visible = False Else Me.Cb01.Visible = True
If Me.Cb02.Visible = True Then Me.Cb02.Visible = False Else Me.Cb02.Visible = True
If Me.Cb03.Visible = True Then Me.Cb03.Visible = False Else Me.Cb03.Visible = True
If Me.Cb04.Visible = True Then Me.Cb04.Visible = False Else Me.Cb04.Visible = True
If Me.Cb05.Visible = True Then Me.Cb05.Visible = False Else Me.Cb05.Visible = True
If Me.Cb06.Visible = True Then Me.Cb06.Visible = False Else Me.Cb06.Visible = True
If Me.Cb07.Visible = True Then Me.Cb07.Visible = False Else Me.Cb07.Visible = True
If Me.Cb08.Visible = True Then Me.Cb08.Visible = False Else Me.Cb08.Visible = True
 
2-Hàm để ẩn các nút với Properties mục On Loard các nút
Me.Cmd01.Visible = False
Me.Cmd02.Visible = False
Me.Cmd03.Visible = False
Me.Cmd04.Visible = False
Me.Cmd05.Visible = False
Me.Cmd06.Visible = False
Me.Cmd07.Visible = False
Me.Cmd08.Visible = False
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#20
92-Hiện và ấn ảnh khi đưa con trỏ vào nút
+Có 3 nút và chèn 3 ảnh liên quan tới 3 nút
+Nháy chuột phải vào nút chọn Properties
+Chọn nhãn Event chọn mục On Mouse Move chọn Code Builder bấm OK
Me.Image01.Visible = True
Me.Image02.Visible = False
Me.Image03.Visible = False
Ý nghĩa: Hiện Image01
               Ẩn 2 ảnh còn lại Image02 và Image03
 
 
93-Nháy vào nút xổ ra nhiều nút
Để làm gọn Form người ta bố trí 1 nút chính và các nút phụ, khi nháy chuột vào nút chính thì các nút phụ xổ ra, nháy vào 1 lần nữa các nút phụ thu lại
+Tạo 1 nút chính và đặt tên là Cmd0
+Tạo các nút phụ và đặt tên là Cmd01 đến Cmd13 chẳng hạn
+Nháy chuột phải vào nút chính Cmd0 chọn Properties
+Chọn nhãn Event ở mục On Click chọn Code Builder bấm OK
+Gán đoạn mã dưới đây vào
If Me.cmd01.Visible = True Then Me.cmd01.Visible = False Else Me.cmd01.Visible = True
If Me.cmd02.Visible = True Then Me.cmd02.Visible = False Else Me.cmd02.Visible = True
If Me.cmd03.Visible = True Then Me.cmd03.Visible = False Else Me.cmd03.Visible = True
If Me.cmd04.Visible = True Then Me.cmd04.Visible = False Else Me.cmd04.Visible = True
If Me.cmd05.Visible = True Then Me.cmd05.Visible = False Else Me.cmd05.Visible = True
If Me.cmd06.Visible = True Then Me.cmd06.Visible = False Else Me.cmd06.Visible = True
If Me.cmd07.Visible = True Then Me.cmd07.Visible = False Else Me.cmd07.Visible = True
If Me.cmd08.Visible = True Then Me.cmd08.Visible = False Else Me.cmd08.Visible = True
If Me.cmd09.Visible = True Then Me.cmd09.Visible = False Else Me.cmd09.Visible = True
If Me.cmd10.Visible = True Then Me.cmd10.Visible = False Else Me.cmd10.Visible = True
If Me.cmd11.Visible = True Then Me.cmd11.Visible = False Else Me.cmd11.Visible = True
If Me.Cmd12.Visible = True Then Me.Cmd12.Visible = False Else Me.Cmd12.Visible = True
If Me.Cmd13.Visible = True Then Me.Cmd13.Visible = False Else Me.Cmd13.Visible = True
 
 
Chữ ký của truongtrungviet truongtrungviet,gia nhập Thủ Thuật Access từ 14-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hàm] Hàm tạo Mã (dùng cho Học Sinh, Sinh Viên, Cán Bộ, Hộ Khẩu....) Xuân Thanh 17 7,198 04-11-14, 12:25 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Tạo số chứng từ tăng dần và reset lại theo yêu cầu người dùng Noname 10 7,202 03-09-14, 11:22 PM
Bài mới nhất: tqcuong

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line