Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đếm mã còn thiếu
#1
E chào các bác. Em có các mã hv ví dụ từ 1…100 và có nhiều người nhập. Ví dụ như hôm nay người này nhập từ mã 1 đến 10, ngày mai người khác không biết lại nhập từ 15 đến 30 chẳng hạn, như vậy là thiếu mất mã từ 11 đến 14. Vậy có cách nào để đếm những mã còn nhập thiếu để mình còn biết không. Cảm ơn các bác đã giúp đỡ
Chữ ký của nam8384 nam8384,gia nhập Thủ Thuật Access từ 17-03 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn thử áp dụng đoạn Code sau vào chương trình của bạn xem:
Private Sub Cmdkiemtra_Click()
  Dim Db As Database, rsList As Recordset
  Dim sSQL As String, sKetQuaKT As String
  Dim nSoTheHienHanh As Long
  Dim sThieuSo As String, sTrungSo As String
  sKetQuaKT = Me.Application.CurrentProject.path & "\KetQua.Txt"
  Open sKetQuaKT For Output As #1
  sSQL = "SELECT sopxk FROM pxk ORDER BY sopxk"
  Set Db = CurrentDb
  Set rsList = Db.OpenRecordset(sSQL)
  With rsList
    .MoveFirst
    nSoTheHienHanh = 0
    sThieuSo = ""
    sTrungSo = ""
    While Not .EOF
      If !sopxk = nSoTheHienHanh Then
        sTrungSo = sTrungSo & _
          IIf(Len(sTrungSo) = 0, "", ", ") & _
            Trim(str(nSoTheHienHanh))
      Else
        Do While !sopxk - nSoTheHienHanh > 1
          nSoTheHienHanh = nSoTheHienHanh + 1
          sThieuSo = sThieuSo & IIf(Len(sThieuSo) = 0, "", ", ") & _
            Trim(str(nSoTheHienHanh))
        Loop
      End If
      nSoTheHienHanh = !sopxk
      .MoveNext
    Wend
  End With
  rsList.Close
  Db.Close
  MsgBox "da xuat ra file hay mo file KetQua.Txt de xem", vbCritical
  Print #1, "Danh sach so phieu xuat kho the thieu: "
  Print #1, sThieuSo
  Print #1,
  Print #1, "Danh sach so Phieu xuat kho bi trung lap: "
  Print #1, sTrungSo
  Close #1

End Sub
Chữ ký của lamvankhanh Xin chào, mình là lamvankhanh, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-07 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan , nam8384 , Noname
#3
007 Tôi nghĩ bạn đang ở giai đoạn nhập dữ liệu cơ bản nên nhanh nhất là làm trên Excel, lấy toàn bộ danh sách hiện vật hiện có, tạo thêm các cột cho giống như table trong Access, cập nhật dữ liệu cho các cột rồi import 1 lần vô table Access sẽ tiện hơn.
Vd: Cột mã hv của bạn chỉ là số thứ tự từ 1 - 100 thì tạo cột số tt trong excel nhanh hơn không.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nam8384
#4
(06-05-16, 01:37 AM)ongke0711 Đã viết: 007 Tôi nghĩ bạn đang ở giai đoạn nhập dữ liệu cơ bản nên nhanh nhất là làm trên Excel, lấy toàn bộ danh sách hiện vật hiện có, tạo thêm các cột cho giống như table trong Access, cập nhật dữ liệu cho các cột rồi import 1 lần vô table Access sẽ tiện hơn.
Vd: Cột mã hv của bạn chỉ là số thứ tự từ 1 - 100 thì tạo cột số tt trong excel nhanh hơn không.
E xin cảm ơn bác lamvankhanh và ongke. Em cũng làm như cách của bác ongke, hôm qua cũng vừa nghĩ ra xong, sử dụng thêm query find unmatch. Giờ thì giải quyết xong rồi. E cảm ơn hai bác rất nhiều
Chữ ký của nam8384 nam8384,gia nhập Thủ Thuật Access từ 17-03 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line