Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Lỗi] Lỗi khi chạy Access Runtime !
#11
1. Tiên đang dùng code của bác Nhàn:
Mã PHP:
Function VietUniMsgBox(Prompt As String, _
 Optional Buttons As VbMsgBoxStyle 
= vbOKOnly, _
 Optional Title As String 
= vbNullString, _
 Optional HelpFile As Variant
, _
 Optional Context As Variant
) _
 As VbMsgBoxResult
    If IsMissing
(HelpFile) Or IsMissing(Context) Then
        FormattedMsgBox 
= Eval("MsgBox(""" & Prompt & _
         
""", " & Buttons & ", """ & Title & """)")
    Else
        FormattedMsgBox 
= Eval("MsgBox(""" & Prompt & _
         
""", " & Buttons & ", """ & Title & """, """ & _
         HelpFile 
& """, " & Context & ")")
    End If
End Function 
2. Kết hợp code trên Diễn đàn (Sory quên tác giả !):
Mã PHP:
Function UniConvert(Text As String, InputMethod As String) As String
  Dim VNI_Type
, Telex_Type, CharCode, Temp, i As Long
  UniConvert 
= Text
  VNI_Type 
= Array("a81", "a82", "a83", "a84", "a85", "a61", "a62", "a63", "a64", "a65", "e61", _
      
"e62", "e63", "e64", "e65", "o61", "o62", "o63", "o64", "o65", "o71", "o72", "o73", "o74", _
      
"o75", "u71", "u72", "u73", "u74", "u75", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a8", "a6", "d9", _
      
"e1", "e2", "e3", "e4", "e5", "e6", "i1", "i2", "i3", "i4", "i5", "o1", "o2", "o3", "o4", _
      
"o5", "o6", "o7", "u1", "u2", "u3", "u4", "u5", "u7", "y1", "y2", "y3", "y4", "y5")
  Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _
      
"eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _
      
"owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _
      
"es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _
      
"oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")
  CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _
      ChrW
(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
      ChrW
(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _
      ChrW
(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _
      ChrW
(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _
      ChrW
(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _
      ChrW
(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _
      ChrW
(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))
  Select Case InputMethod
    Case Is 
= "VNI": Temp = VNI_Type
    Case Is 
= "Telex": Temp = Telex_Type
  End Select
  For i 
= 0 To UBound(CharCode)
    UniConvert = Replace(UniConvert, Temp(i), CharCode(i))
    UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(Temp(i)), UCase(CharCode(i)))
  Next i
End Function  
3. Cách gọi:
Mã PHP:
VietUniMsgBox UniConvert("Chu7a co1 du74 lie65u !","vni")+vbCritical +vbOkOnly,"Thông báo:" 
(Do Tiên thích ngẫu hứng nhập trực tiếp text thông báo vào mỗi chỗ cần nên sưu tầm cách này!)
4. Tiên thấy code của bạn có đoạn:
hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf MsgBoxHookProc, 0, GetCurrentThreadId)
ko biết có ý nghĩa gì ? Thay đoạn code của bác Nhàn bằng đoạn code của bạn chạy OK chứ ?
Thân ./.
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Import dữ liệu từ excel vào access ChiMai 3 154 25-05-18, 08:31 AM
Bài mới nhất: domfootwear
  [Hỏi] Ai đang dùng access toidjtjmtoi 1 123 14-04-18, 05:04 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  Xin hỏi về tắt thanh công cụ trong access Thanh Ngân 2 194 28-02-18, 03:38 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  chia sẻ dữ liệu db access qua mạng LAN. tuanvu2409 5 491 02-02-18, 12:41 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Hỏi] Từ "luôn luôn" được hiểu như thế nào trong Access ?? vkaccess 1 208 06-01-18, 08:18 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line