Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Xin code chuyển font VNI sang TCVN3
#1
Bạn nào có code chuyển đổi Font từ VNI sang TCVN3 cho minh xin với.
Chữ ký của morosumo Xin chào, mình là morosumo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Đây là đoạn code chuyển font của bạn OverAC(Đỗ Nguyên Bình) trên GPE. Mời các bạn tham khảo

Mã PHP:
Function VNItoTCVN3(vnstr As String)
Dim c As StringAs Long
Dim db 
As Boolean
   
For 1 To Len(vnstr)
      
db False
      
If Len(vnstrThen
         c 
Mid(vnstr11)
         If 
"ù" Or "ø" Or "û" Or "õ" Or "ï" Or _
            c 
"ê" Or "é" Or "è" Or "ú" Or "ü" Or "ë" Or _
            c 
"â" Or "á" Or "à" Or "å" Or "ã" Or "ä" Or _
            c 
"Ù" Or "Ø" Or "Û" Or "Õ" Or "Ï" Or _
            c 
"Ê" Or "É" Or "È" Or "Ú" Or "Ü" Or "Ë" Or _
            c 
"Â" Or "Á" Or "À" Or "Å" Or "Ã" Or "Ä" Then db True
      End 
If
      If 
db Then
         c 
Mid(vnstri2)
         
Select Case c
            
Case "aù""¸"
            
Case "aø""µ"
            
Case "aû""¶"
            
Case "aõ""·"
            
Case "aï""¹"
            
Case "aê""¨"
            
Case "aé""¾"
            
Case "aè""»"
            
Case "aú""¼"
            
Case "aü""½"
            
Case "aë""Æ"
            
Case "aâ""©"
            
Case "aá""Ê"
            
Case "aà""Ç"
            
Case "aå""È"
            
Case "aã""É"
            
Case "aä""Ë"
            
Case "eù""Ð"
            
Case "eø""Ì"
            
Case "eû""Î"
            
Case "eõ""Ï"
            
Case "eï""Ñ"
            
Case "eâ""ª"
            
Case "eá""Õ"
            
Case "eà""Ò"
            
Case "eå""Ó"
            
Case "eã""Ô"
            
Case "eä""Ö"
            
Case "où""ã"
            
Case "oø""ß"
            
Case "oû""á"
            
Case "oõ""â"
            
Case "oï""ä"
            
Case "oâ""«"
            
Case "oá""è"
            
Case "oà""å"
            
Case "oå""æ"
            
Case "oã""ç"
            
Case "oä""é"
            
Case "ôù""í"
            
Case "ôø""ê"
            
Case "ôû""ë"
            
Case "ôõ""ì"
            
Case "ôï""î"
            
Case "uù""ó"
            
Case "uø""ï"
            
Case "uû""ñ"
            
Case "uõ""ò"
            
Case "uï""ô"
            
Case "öù""ø"
            
Case "öø""õ"
            
Case "öû""ö"
            
Case "öõ""÷"
            
Case "öï""ù"
            
Case "yù""ý"
            
Case "yø""ú"
            
Case "yû""û"
            
Case "yõ""ü"
            
Case "AÙ""¸"
            
Case "AØ""µ"
            
Case "AÛ""¶"
            
Case "AÕ""·"
            
Case "AÏ""¹"
            
Case "AÉ""¾"
            
Case "AÈ""»"
            
Case "AÚ""¼"
            
Case "AÜ""½"
            
Case "AË""Æ"
            
Case "AÁ""Ê"
            
Case "AÀ""Ç"
            
Case "AÅ""È"
            
Case "AÃ""É"
            
Case "AÄ""Ë"
            
Case "EÙ""Ð"
            
Case "EØ""Ì"
            
Case "EÛ""Î"
            
Case "EÕ""Ï"
            
Case "EÏ""Ñ"
            
Case "EÁ""Õ"
            
Case "EÀ""Ò"
            
Case "EÅ""Ó"
            
Case "EÃ""Ô"
            
Case "EÄ""Ö"
            
Case "OÙ""ã"
            
Case "OØ""ß"
            
Case "OÛ""á"
            
Case "OÕ""â"
            
Case "OÏ""ä"
            
Case "OÁ""è"
            
Case "OÀ""å"
            
Case "OÅ""æ"
            
Case "OÃ""ç"
            
Case "OÄ""é"
            
Case "ÔÙ""í"
            
Case "ÔØ""ê"
            
Case "ÔÛ""ë"
            
Case "ÔÕ""ì"
            
Case "ÔÏ""î"
            
Case "UÙ""ó"
            
Case "UØ""ï"
            
Case "UÛ""ñ"
            
Case "UÕ""ò"
            
Case "UÏ""ô"
            
Case "ÖÙ""ø"
            
Case "ÖØ""õ"
            
Case "ÖÛ""ö"
            
Case "ÖÕ""÷"
            
Case "ÖÏ""ù"
            
Case "YÙ""ý"
            
Case "YØ""ú"
            
Case "YÛ""û"
            
Case "YÕ""ü"
            
Case "AÊ""¡"
            
Case "AÂ""¢"
            
Case "EÂ""£"
            
Case "OÂ""¤"
         
End Select
      
Else
         
Mid(vnstri1)
         
Select Case c
            
Case "ô""¬"
            
Case "i""i"
            
Case "í""Ý"
            
Case "ì""×"
            
Case "æ""Ø"
            
Case "ó""Ü"
            
Case "ò""Þ"
            
Case "ö""­"
            
Case "î""þ"
            
Case "ñ""®"
            
Case "A""A"
            
Case "Ô""¥"
            
Case "I""I"
            
Case "Í""Æ"
            
Case "Ý""Ø"
            
Case "U""U"
            
Case "Ö""¦"
            
Case "Y""Y"
            
Case "Ñ""§"
         
End Select
      End 
If
      
VNItoTCVN3 VNItoTCVN3 c
      
If db Then i 1
   Next i
End 
Function 

Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn morosumo
#3
thank. Xuân Thanh nhiều, tìm hoài trên mạng mà không thấy.
Chữ ký của morosumo Xin chào, mình là morosumo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 466 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,530 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Quên pass code bảo vệ vba thanhhau828 4 702 09-09-17, 05:05 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Chuyển đổi Access 97 sang Access 2007 huuduy.duy 6 1,003 11-08-17, 08:49 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Sửa các VBA và macaro khi chuyển access 2003 sang 2007 thanhtruong 9 1,333 24-06-17, 01:15 AM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line