Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Xin code chuyển font VNI sang TCVN3
#1
Bạn nào có code chuyển đổi Font từ VNI sang TCVN3 cho minh xin với.
Chữ ký của morosumo Xin chào, mình là morosumo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Đây là đoạn code chuyển font của bạn OverAC(Đỗ Nguyên Bình) trên GPE. Mời các bạn tham khảo

Mã PHP:
Function VNItoTCVN3(vnstr As String)
Dim c As StringAs Long
Dim db 
As Boolean
   
For 1 To Len(vnstr)
      
db False
      
If Len(vnstrThen
         c 
Mid(vnstr11)
         If 
"ù" Or "ø" Or "û" Or "õ" Or "ï" Or _
            c 
"ê" Or "é" Or "è" Or "ú" Or "ü" Or "ë" Or _
            c 
"â" Or "á" Or "à" Or "å" Or "ã" Or "ä" Or _
            c 
"Ù" Or "Ø" Or "Û" Or "Õ" Or "Ï" Or _
            c 
"Ê" Or "É" Or "È" Or "Ú" Or "Ü" Or "Ë" Or _
            c 
"Â" Or "Á" Or "À" Or "Å" Or "Ã" Or "Ä" Then db True
      End 
If
      If 
db Then
         c 
Mid(vnstri2)
         
Select Case c
            
Case "aù""¸"
            
Case "aø""µ"
            
Case "aû""¶"
            
Case "aõ""·"
            
Case "aï""¹"
            
Case "aê""¨"
            
Case "aé""¾"
            
Case "aè""»"
            
Case "aú""¼"
            
Case "aü""½"
            
Case "aë""Æ"
            
Case "aâ""©"
            
Case "aá""Ê"
            
Case "aà""Ç"
            
Case "aå""È"
            
Case "aã""É"
            
Case "aä""Ë"
            
Case "eù""Ð"
            
Case "eø""Ì"
            
Case "eû""Î"
            
Case "eõ""Ï"
            
Case "eï""Ñ"
            
Case "eâ""ª"
            
Case "eá""Õ"
            
Case "eà""Ò"
            
Case "eå""Ó"
            
Case "eã""Ô"
            
Case "eä""Ö"
            
Case "où""ã"
            
Case "oø""ß"
            
Case "oû""á"
            
Case "oõ""â"
            
Case "oï""ä"
            
Case "oâ""«"
            
Case "oá""è"
            
Case "oà""å"
            
Case "oå""æ"
            
Case "oã""ç"
            
Case "oä""é"
            
Case "ôù""í"
            
Case "ôø""ê"
            
Case "ôû""ë"
            
Case "ôõ""ì"
            
Case "ôï""î"
            
Case "uù""ó"
            
Case "uø""ï"
            
Case "uû""ñ"
            
Case "uõ""ò"
            
Case "uï""ô"
            
Case "öù""ø"
            
Case "öø""õ"
            
Case "öû""ö"
            
Case "öõ""÷"
            
Case "öï""ù"
            
Case "yù""ý"
            
Case "yø""ú"
            
Case "yû""û"
            
Case "yõ""ü"
            
Case "AÙ""¸"
            
Case "AØ""µ"
            
Case "AÛ""¶"
            
Case "AÕ""·"
            
Case "AÏ""¹"
            
Case "AÉ""¾"
            
Case "AÈ""»"
            
Case "AÚ""¼"
            
Case "AÜ""½"
            
Case "AË""Æ"
            
Case "AÁ""Ê"
            
Case "AÀ""Ç"
            
Case "AÅ""È"
            
Case "AÃ""É"
            
Case "AÄ""Ë"
            
Case "EÙ""Ð"
            
Case "EØ""Ì"
            
Case "EÛ""Î"
            
Case "EÕ""Ï"
            
Case "EÏ""Ñ"
            
Case "EÁ""Õ"
            
Case "EÀ""Ò"
            
Case "EÅ""Ó"
            
Case "EÃ""Ô"
            
Case "EÄ""Ö"
            
Case "OÙ""ã"
            
Case "OØ""ß"
            
Case "OÛ""á"
            
Case "OÕ""â"
            
Case "OÏ""ä"
            
Case "OÁ""è"
            
Case "OÀ""å"
            
Case "OÅ""æ"
            
Case "OÃ""ç"
            
Case "OÄ""é"
            
Case "ÔÙ""í"
            
Case "ÔØ""ê"
            
Case "ÔÛ""ë"
            
Case "ÔÕ""ì"
            
Case "ÔÏ""î"
            
Case "UÙ""ó"
            
Case "UØ""ï"
            
Case "UÛ""ñ"
            
Case "UÕ""ò"
            
Case "UÏ""ô"
            
Case "ÖÙ""ø"
            
Case "ÖØ""õ"
            
Case "ÖÛ""ö"
            
Case "ÖÕ""÷"
            
Case "ÖÏ""ù"
            
Case "YÙ""ý"
            
Case "YØ""ú"
            
Case "YÛ""û"
            
Case "YÕ""ü"
            
Case "AÊ""¡"
            
Case "AÂ""¢"
            
Case "EÂ""£"
            
Case "OÂ""¤"
         
End Select
      
Else
         
Mid(vnstri1)
         
Select Case c
            
Case "ô""¬"
            
Case "i""i"
            
Case "í""Ý"
            
Case "ì""×"
            
Case "æ""Ø"
            
Case "ó""Ü"
            
Case "ò""Þ"
            
Case "ö""­"
            
Case "î""þ"
            
Case "ñ""®"
            
Case "A""A"
            
Case "Ô""¥"
            
Case "I""I"
            
Case "Í""Æ"
            
Case "Ý""Ø"
            
Case "U""U"
            
Case "Ö""¦"
            
Case "Y""Y"
            
Case "Ñ""§"
         
End Select
      End 
If
      
VNItoTCVN3 VNItoTCVN3 c
      
If db Then i 1
   Next i
End 
Function 

Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn morosumo
#3
thank. Xuân Thanh nhiều, tìm hoài trên mạng mà không thấy.
Chữ ký của morosumo Xin chào, mình là morosumo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Lại chuyện thu chi tiền mặt ChiMai 8 181 10-03-17, 04:16 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Di chuyển list index trong listbox về cuối list khi thêm 1 record vuga 1 130 15-01-17, 01:00 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Code cho nút in phiếu ChiMai 3 247 24-12-16, 10:43 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Hỏi] Việc set thuộc tính OnClick trong Code toancvp 5 399 31-10-16, 10:14 AM
Bài mới nhất: toancvp
  [Lỗi] Không chạy được VBA Code hungthanmx 3 290 04-09-16, 03:48 PM
Bài mới nhất: Nguyen Hoang Diep

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ