Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hướng dẫn] Có bạn nào giúp mình code này được kho
#1
Option Compare Database
Option Explicit
'Created by Ha Ngoc Huong (2014)

Public Function Get_SerialNumber() As String
'Lay thong tin ve serial cua o cung
On Error GoTo Err_GetSerialNumber
Dim fs, D
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set D = fs.GetDrive(fs.GetDriveName(fs.GetAbsolutePathName("C:\")))
Get_SerialNumber = CStr(-D.SerialNumber)
Exit_GetSerialNumber:
Exit Function
Err_GetSerialNumber:
MsgBox "Lçi: " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbInformation, "Th«ng b¸o"
Resume Exit_GetSerialNumber
End Function

Public Function Code_SerialNumber(Serial As String) As String
'Ma hoa serial number cua o cung
Dim strCoding As String
strCoding = Serial
strCoding = CStr((Val(strCoding) Mod 11011979) + 11031979)
Code_SerialNumber = strCoding
End Function

Public Sub Update_SerialNumber(strCoding As String)
'Ghi thong tin ma hoa vao mot file trong thu muc dac biet
On Error GoTo Err_UpdateSerialNumber
Dim fs, f
Dim strFileLuuPath As String
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strFileLuuPath = CStr(fs.GetSpecialFolder(1)) & "\mkserial.dll"
Set f = fs.CreateTextFile(strFileLuuPath, True) 'Tao file luu duoi dang ASCII
f.writeLine (strCoding)
f.Close

Exit_UpdateSerialNumber:
Exit Sub
Err_UpdateSerialNumber:
MsgBox "Lçi: " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbInformation, "Th«ng b¸o"
Resume Exit_UpdateSerialNumber
End Sub

Public Function Exist_SerialFile() As Boolean
'Kiem tra xem da ton tai file mkserial.dll chua
Dim fs
Dim strFileLuuPath As String
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strFileLuuPath = CStr(fs.GetSpecialFolder(1)) & "\mkserial.dll"
If Dir(strFileLuuPath) = "" Then
Exist_SerialFile = False
Else
Exist_SerialFile = True
End If
End Function

Public Function Compare_SerialNumber() As Boolean
'So sanh ma so cua file da luu va serial cua o cung hien tai
Dim fs, f
Dim strCoding, strFileLuuPath, strSerialLuu As String
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Doc thong tin tu File da luu
strFileLuuPath = CStr(fs.GetSpecialFolder(1)) & "\mkserial.dll"
Set f = fs.OpenTextFile(strFileLuuPath, 1, False)
Do While f.AtEndOfStream <> True
strSerialLuu = f.ReadLine
Loop
f.Close
'Doc thong tin serial cau o cung
strCoding = Code_SerialNumber(Get_SerialNumber())
'So sanh hai thong tin
If strSerialLuu <> strCoding Then
Compare_SerialNumber = False
Else
Compare_SerialNumber = True
End If
End Function
( Các bạn có thể giúp mình lấy mã main, Hoặc CPU hoặc toàn ổ cứng được không àh)
Chữ ký của ngochuong279 Xin chào, mình là ngochuong279, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Xin được hướng dẫn khắc phục lỗi Thiên Hùng 35 1,247 20-04-18, 12:48 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Xin được hướng dẫn khắc phục nội dung tìm kiếm ta quá nhiều thông tin của một người. Thiên Hùng 3 105 31-03-18, 12:26 PM
Bài mới nhất: Thiên Hùng
  Làm sao để tạo được nút in phiếu ghi đây ạ? mrbeanhq 1 87 13-03-18, 07:17 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 348 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,370 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line