Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 2.6 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thiết kế Ctrình phân quyền
#11
In Access 2007 and later no need to design the functions disable Shift Key, Navigation Bar, Auto Compact,... etc. Everything is in Curent Database setting.

The important thing to do is "Disable Ribbon Bar". After this work, User will not open "Curent DataBase".

Solution by me: kamikaze-2005 (Please keep this information when copying to other places)

Function in VBA Module Code (F11):
Trích dẫn:Function ShowRibbonBar(strAcToolBar As String)

Select Case strAcToolBar
Case "Yes"
DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarYes
Case "No"
DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo
Case Else
MsgBox "ShowRibbonBar Permision use only Yes/No (string) value."
End Select

End Function

Use below function in AutoExec macro (Run Code) will Auto Disable Ribbon Bar
Trích dẫn: ShowRibbonBar("No")

Use below function will Enable Ribbon Bar.
Trích dẫn: ShowRibbonBar("Yes")

Note:
1. Remember design two button Enable/Disable select Click Event use macro (Run Code) before setting permision in the Current Database & reopen access file.
2. Compiler project to .Accde for VBA code to be executed without the "Enable Content"

Reply
Những người đã cảm ơn Noname , haquocquan
#12
(13-05-11, 11:50 AM)kamikaze-2005 Đã viết: In Access 2007 and later no need to design the functions disable Shift Key, Navigation Bar, Auto Compact,... etc. Everything is in Curent Database setting.

The important thing to do is "Disable Ribbon Bar". After this work, User will not open "Curent DataBase".

Solution by me: kamikaze-2005 (Please keep this information when copying to other places)

Function in VBA Module Code (F11):
Trích dẫn:Function ShowRibbonBar(strAcToolBar As String)

Select Case strAcToolBar
Case "Yes"
DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarYes
Case "No"
DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo
Case Else
MsgBox "ShowRibbonBar Permision use only Yes/No (string) value."
End Select

End Function

Use below function in AutoExec macro (Run Code) will Auto Disable Ribbon Bar
Trích dẫn: ShowRibbonBar("No")

Use below function will Enable Ribbon Bar.
Trích dẫn: ShowRibbonBar("Yes")

Note:
1. Remember design two button Enable/Disable select Click Event use macro (Run Code) before setting permision in the Current Database & reopen access file.
2. Compiler project to .Accde for VBA code to be executed without the "Enable Content"

Thanks kamikaze-2005 , I didn't use Access 2k7. May be, I'll try again! thumbs up
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
hướng dẫn cách mở chức năng bị ãn.Design trong formsTongue_smile của access
Chữ ký của viletuan Xin chào, mình là viletuan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
Bạn Noname có thể nói rõ hơn về cái mẫu bảng như thế nào được không. Mình đọc xong mà ko biết tạo table như thế nào mới đúng ^^
Chữ ký của minhtv Xin chào, mình là minhtv, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#15
(15-08-10, 01:48 PM)Noname Đã viết: Phân quyền trong Access

Trong Access đã hỗi trợ phân quyền bằng cách tạo file workGroup *.mdw, *.mda. tuy nhiên cách này hơi nhiêu khê ở chỗ là máy sử dụng phải map tới file này thì mới xài được.
Vì vậy một cách khác mọi người quan tâm là phân quyền trực tiếp trong chương trình access của mình. Nếu mình post 1 đoạn chương trình lên cho mọi người tham khảo thì quá dễ dàng, nhưng điều đó không mang ý nghĩa học tập. Vì vậy, mình quyết định sẽ tiến hành Phân tích bài toán và thiết lập từng bước sao cho dễ hiểu nhất, ai biết Access cũng có thể làm được.


I/Mô tả:

Chương trình sẽ yêu cầu đăng nhập mỗi khi mở, nếu không có user name thì chỉ vào được quyền hạn chế dành cho khách.

II/ Thiết kế và giải thuật:

Mô tả ý tưởng:

- Khi bạn đăng nhập vào, chương trình sẽ ghi nhận username của bạn trong một biến toàn cục(public).
Sau đó sẽ qua một function để biết bạn thuộc group nào.( mình chia group thành các cấp khác nhau, cấp cao thì quyền nhiều hơn cấp dưới)

- Ở mỗi process cụ thể sẽ cho biết cấp tối thiểu để được đăng nhập vào process đó.

Chuẩn bị table:
- Table cần có là danh sách user: tblDSUser(ID,pass)
- Table lưu cấp của các user: tblWorkGroup(WgLevel, WgName,user)
Trong đó : username là khóa ngoại liên kết với tblDSUser

Dữ liệu nhập thử:

tblDSUser
ID --- Pass

Admin ---- Admin
Duytuan ---- tuan
Guest ----

tblWorkGroup

WGLevel---WgName---User
9---Admin --- Admin
8---User --- Duytuan
0---Guest---guest

Việc đều tiên là bạn vào khai báo một biến toàn cục tên là user, cách làm như sau:
Vào menu Tool => marcr Visual basic editor

Một cửa sổ VB xuất hiện, tại đây bạn vào menu Inser => module
Trong Module mới tạo, bạn khai báo một biến toàn cục để lưu tên user hiện hành:

Mã:
Public username as string


OK, bây giờ bạn đã đủ đồ nghề để tạo form đăng nhập.
[Hình: loginForm.jpg]Đầu tiên, bạn tạo 1 form, đặt tên nó là frmLogin

1/Vẽ 1 lable với caption như sau “Xin mời nhập Username,pass hoặc nhấn vào guest để ghé thử”

2/Vẽ 1 combobox đặt tên là: cbbusername,
thuộc tính row source: SELECT tblDSUser.ID, tblDSUser.Pass FROM tblDSUser;

3/ Vẽ một textbox đặt tên là txtPassWord
Input mask kiểu Password

4/ Vẽ 1 text box đặt tên là txtPassTemp
Thuộc tính visible là No
5/ vẽ một nút đặt tên là cmdLogin
6/Vẽ một nút đặt tên là cmdGuest
Vậy là xong phần giao diện, bây giờ là cái ruột

Mô tả:
Sau khi cập nhật tên user thì txtPassTemp sẽ lấy về cái password , và field này user hoàn toàn không nhìn thấy. Mục đích là để so sánh pass này với cái pass của user nhập vào. Đúng thì tiếp tục log vào form chính, đồng thời gán biến username bằng tên đăng nhập, sai thì báo lỗi.

Như vậy, hành động after Update của ComboBox nhập user như sau:


Trích:
Mã:
Private Sub cbbUsername_AfterUpdate()
Me.txtPassTemp.Value = cbbUserName.Column(1)
‘ lấy về password
End Sub

Bây giờ ta xử lý nút Login,

đầu tiên bạn khoan đã xử. Bạn tạo 1 form đặt tên là frmMain rồi chừa trống đấy, form này để dành sau khi login thì nó sẽ gọi lên.

Bây giờ ta quay lại với nút login.
Nó phải làm các việc sau:+
- Kiểm tra password nhập vào có đúng với field : txtPassTemp hay không, nếu đúng thì làm cái việc là gán biến toàn cục username bằng giá trị của ô CbbUsername.
- Chào mừng user đó đăng nhập
- Mở form frmMain
- Đóng form frmLogin lại
Nếu sai thì báo là nhập sai

Đoạn code xử lý như sau:


Trích:
Mã:
Private Sub cmdLogin_Click()
If Me.txtPassWord.Value = Me.txtPassTemp.Value Then
Username = Me.cbbUserName
MsgBox "Welcom To " & Username
DoCmd.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm, "frmLogin"
Else
MsgBox "Login Fail, check your Username and your password"
End If
End Sub
Bây giờ tới nút cmdGuest

Tương tự nhưng không cần kiểm tra gì cả, tên username được gán bằng tên Guest và vào thẳng form main

Trích:
Mã:
Private Sub CmdGuest_Click()
Username = "Guest"
MsgBox "Welcom To " & Username
DoCmd.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm, "frmLogin"
End Sub

Trong khi chờ đợi các bạn cứ thiết kế Main form như hình nhé, nội dung thì thứ 2 No lên phân tích tiếp

[Hình: MainForm.jpg]
Hôm trước mình nhầm lẫn một chút ở khâu chuẩn bị table

Trích:
Mã:
Chuẩn bị table:
- Table cần có là danh sách user: tblDSUser(ID,pass)
- Table lưu cấp của các user: tblWorkGroup(WgLevel, WgName,user)
Trong đó : username là khóa ngoại liên kết với tblDSUser
sai ở table tblWorkGroup, vì như vậy thì ở mỗi level ta chỉ tạo được một user thôi
Mình xin đính chính lại table này
Mã:
tblWorkGroup(WgLevel, WgName,user)

Đầu tiên, để chuẩn bị cái ruột cho mainform, chúng ta phải có một đoạn code để lấy về level của user hiện hành.
Các bạn còn nhớ cái module mà bạn đã khai báo biến toàn cục: username chứ?
bây giờ mở nó lên, viết tiếp vào đoạn code lấy về level user

Trích:
Mã:
Function checkuser() As Integer
On Error GoTo Err ' nếu user vào trực tiếp bằng quyền guest thì cho level là 0
Dim rs1 As Recordset
Dim sql As String
sql = " select max(WGlevel) from tblWorkGroup where user= '" & Username & "'"
Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
rs1.MoveFirst
checkuser = rs1(0).Value
Exit Function

Err:
checkuser = 0
Exit Function

End Function
OK, bây giờ đồ nghề đầy đủ, các bạn vẽ mainform rồi chứ/? Đặt tên cái form đó là frmMain.
Các nút trên form đặt tên lần lượt là: cmdAdmin,cmdUser,cmdGuest
Trong chương trình của mình sẽ chia làm 9 cấp độ đăng nhập, quyền cao nhất Admin,sẽ vào với level 9, các user tùy theo là trưởng phòng hay nhân viên sẽ có level 1-8
Guest sẽ vào với level 0. Giải thuật của ta ứng với mỗi nút là sẽ tạo ra yêu cầu level tối thiểu. Đối với user Admin thì tối thiểu phải level 9
OK.
Bây giờ ta xử lý nút cmd Admin như sau

Trích:
Mã:
Private Sub cmdAdmin_Click()
Dim userRequest As String ‘ biến yêu cầu user tối thiểu
userRequest = 9
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox "Xin chao ban đa dang nhap vao quyen admin"
Else
MsgBox "ban khonn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub
Tương tự với Nút user, ở ví dụ này, nút user yêu cầu phải level 8 mới vào được. bạn có thể hạ thấp level yêu cầu xuống cho nhân viên.
Trích:
Mã:
Private Sub cmdUser_Click()
Dim userRequest As String
userRequest = 8
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox "Xin chao ban da dang nhap vao quyen user"
Else
MsgBox "ban khong duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub
Và nút guest cũng tương tự
Trích:
Mã:
Private Sub CmdGuest_Click()
Dim userRequest As String
userRequest = 0
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox "Xin chao dang nhap vao quyen khach"
Else
MsgBox "ban khogn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub
Hihi, đáng lẽ có thể sửa quyền khách cho hợp lý hơn, nhưng mình copy paster cho nhanh

Hướng dẫn cơ bản tương đối ổn rồi, bây giờ ta “ màu mè” một chút là khi vào chương trình bắt buột phải login vào cái frmLogin, cách nào ư? Nhiều lắm, nhưng mình thích dùng cái marcro.
Bạn tạo một marcro, đặt tên nó là AutoExec
Thằng này sẽ tự chạy mỗi khi ta vào chương trình.
Nội dung của marcro AutoExec chỉ có 1 hành động dòng như sau:

Open form
Form name: frmLogin
View: form
Windows mode: Dialog

Sở dĩ tôi bảo các bạn dùng marcro là vì cái Dialog này, nó bắt buột phải đăng nhập mới vào, còn không thì nhấn guest.
Sau đó ta vào menu Tool =>startup bỏ chọn hết tất cả để nó không cho các user táy máy khi đăng nhập.
Chưa xong đâu, bạn quay lại cái Module, mở nó lên, vào menu Tool => “tên chương trình” properties nhảy qua tab protection, cài password cho cái source của bạn luôn. Cho mấy tay táy máy khỏi link vào import mấy cái table quý hóa của mình.
OK.
Đóng chương trình và mở lại. Thử với các quyền thử xem!

Và bây giờ bạn muốn edit chương trình thì làm thế nào? Dễ thôi! Nhấn phím shift trong khi mở nó sẽ không load macro AutoExec nữa, vào cửa sổ design như bình thường!
Vậy chương trình không an toàn về bảo mật? Ồ không đâu, tôi sẽ giới thiệu trong bài khác về cách vô hiệu hóa phím shift, và khi muốn mở lại thì phải Enable phím shift

Nếu các bạn chưa tin về tính bảo mật? Hãy thử chương trình Demo của Noname xem! trừ khi bạn đăng nhập vào quyền admin, còn lại các user kia thì không sửa xóa gì chương trình được cả
http://duyeagle.googlepages.com/phanquyen.rar

Em theo hướng dẫn của Noname đã làm được việc phân quyền cho các menu, Noname cho em hỏi có thể hướng dẫn tạo form để cấp user đăng nhập + password+quyền (từ 1-9). Không cấp user từ csdl mà tạo form để cấp người sử dụng luônTongue_smile
Chữ ký của jetly1988 Xin chào, mình là jetly1988, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#16
Bác Nomame làm ơn gửi cho tôi cái pass để xem Module trong file demo với!
Thanks.
Ah mà tôi đã tìm được files và pass trên KHPT rồi. Rất cảm ơn bác Nomame vì file demo;
Cà file của bạn Haquocquan nữa cũng rất bổ ích cho tôi. Về cái combo của Haquocquan nó có thể xem được cả hai cột UserPASS và UserLevel thì không tiện lắm. Tôi muốn hai cột đó ẩn đi thì làm thế nào nhỉ? bạn chỉ giúp cái vì tôi chỉ mới làm quen với VBA nên không biết điểu chỉnh thế nào cả.
Thanks
Chữ ký của thiennamlong Xin chào, mình là thiennamlong, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-06 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#17
(15-08-10, 01:48 PM)Noname Đã viết: Dưới đây và 1 ví dụ demo về phân quyền của bạn Haquocquan, cũng rất hay đáng để ta tham khảo>

Pass như sau:
Khi đăng nhập:
- User: QUAN ---- Password: ladieskiller
- Các user khác: password: 123
Còn khi vào các mục khác có yêu cầu password: ladieskiller
http://sites.google.com/site/thuvienthut...ects=0&d=1

hic làm thế này thì người dùng khó chịu lắm, phải để cho họ tự do trong một hàng rào vô hình ..014
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Quan_my_love
#18
Chỗ code trong frmMain hiện thông báo ("MsgBox "Xin chao ban đa dang nhap vao quyen admin") mình muốn nó không hiện thông báo mà thay vào đó là nó sẽ mờ đi khi user không có quyền vào thì làm sau. Nói chung là làm sau cho mờ các nút khi người dùng không có quyền truy cập vào. Ai biết chỉ giúp với 040  .
Chữ ký của Quan_my_love Quan_my_love,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-07 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
(18-10-14, 08:22 PM)thiennamlong Đã viết: Bác Nomame làm ơn gửi cho tôi cái pass để xem Module trong file demo với!
Thanks.
Ah mà tôi đã tìm được files và pass trên KHPT rồi. Rất cảm ơn bác Nomame vì file demo;
Cà file của bạn Haquocquan nữa cũng rất bổ ích cho tôi. Về cái combo của Haquocquan nó có thể xem được cả hai cột UserPASS và UserLevel thì không tiện lắm. Tôi muốn hai cột đó ẩn đi thì làm thế nào nhỉ? bạn chỉ giúp cái vì tôi chỉ mới làm quen với VBA nên không biết điểu chỉnh thế nào cả.
Thanks
Chữ ký của Quan_my_love Quan_my_love,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-07 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#20
(25-07-15, 10:00 AM)Quan_my_love Đã viết: Chỗ code trong frmMain hiện thông báo ("MsgBox "Xin chao ban đa dang nhap vao quyen admin") mình muốn nó không hiện thông báo mà thay vào đó là nó sẽ mờ đi khi user không có quyền vào thì làm sau. Nói chung là làm sau cho mờ các nút khi người dùng không có quyền truy cập vào. Ai biết chỉ giúp với 040  .

Có ai biết không chi tôi với 027
Chữ ký của Quan_my_love Quan_my_love,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-07 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Exclamation Hướng Dẫn Phần mềm Quản lý Thư viện - Thiết bị trường học vietnc 7 525 05-03-19, 11:38 AM
Bài mới nhất: vietnc
  Phần mềm quản lý thiết bị dạy học trường THCS vietnc 10 748 15-02-19, 11:52 AM
Bài mới nhất: vietnc
  Phần mềm quản lý phòng khám tt1212 1 305 16-01-19, 12:24 PM
Bài mới nhất: tt1212
  Phần mềm quản lý quán ăn hoàn thiện chia sẻ mọi người khuuquytrung 0 227 08-01-19, 11:58 PM
Bài mới nhất: khuuquytrung
  Phần mềm quản lý nhà may, may đo, số đo tt1212 0 199 18-12-18, 04:53 PM
Bài mới nhất: tt1212

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối