Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thủ Thuật] Chuyển dòng thành cột
#1
Wink 
Chào các bạn mình có việc này nhờ các bạn giúp mình với
- trong Access chúng ta có thể dùng query Crosstab để chuyển dòng thành cột vậy cho mình hỏi làm sao để có thể chuyển ngược lại là chuyển từ dòng sang cột không?
nếu được nhờ các bạn giúp mình với
https://www.mediafire.com/?tekofvtxjn3i745

Tks!
Chữ ký của Huyhoang Xin chào, mình là Huyhoang, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Đáng tiếc là trong Access không có lệnh UnPivot như trong SQL và cũng không thể viết các thủ tục dạng StoreProcedure để làm việc đưa giá trị từ cột sang dòng.
Cách duy nhất để bạn làm việc này đó là lần lượt đi hết các cột và đưa vào một Query dạng như thế này với từ khóa UNION ALL.

SELECT Dong.SO, Dong.S01 AS VALUEFILED, "S01" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
SELECT Dong.SO, Dong.S02 AS VALUEFILED, "S02" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
....

Với cách này bạn có thể chuyển từ cột sang dòng.
Hoặc đơn giản là viết một thủ tục VBA, đọc danh sách các cột sau đó tạo và thực thi các Query để đưa giá trị cột vào dòng.
Bạn xem thử đoạn code này!
Mã PHP:
Option Compare Database

Sub Test
()
    
BreakCol2Row "Dong""New_Dong""[So]""[Giatri]""[TenTruong]"
End Sub

Sub BreakCol2Row
(SourceTableName As String_
DestTableName 
As StringStaticField As String_
NewValueFieldName 
As StringNewValueColumnName As String)
    
'IN: TableName = Ten bang
    '
@SourceTableName Ten bang
    
'@DestTableName = Ten bang
    '
@StaticField Ten cot co dinhco the khai bao dang ten cotphan cach bang dau phay "[a1],[a2],..."
    '@NewValueFieldName = Ten Cot chua gia tri tu cot sang dong
    '
@NewValueColumnName Ten cot chua gia tri chuyen tu ten cot
    
'======================================================================
    '
De su dung doan code nay thi phai su dung bo thu vien DAO,
    
'neu muon su dung ADODB thi sua doan code sau
    '
======================================================================
    
' Buoc 1: Tao bang chua so lieu
    Dim SqlText As String, rs As Object, cn As Object
    Dim i As Long, NewSQL As String, j As Long
    
    ' 
Dung DAO
    Set cn 
CurrentDb
    Set rs 
CurrentDb.OpenRecordset("Select * from " SourceTableName ";")
    
' Dung ADODB, bo comment
    '
Set rs = New adodb.recorset
    
'Set cn = CurrentProject.Connection
    '
rs.Open "Select * from " SourceTableName ";"cn
    
    SqlText 
"SELECT " StaticField
    
    
' Kiem tra xem bang co ton tai hay khong?
    If TableExist(DestTableName, cn) Then
        ' 
New co thi chi chen them so lieu
        
' Xoa het du lieu hien tai
        cn.Execute "Delete * from " & DestTableName
        GoTo StepInsert
    End If
    
    For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
' Thuc hien Query tao bang va chen so lieu
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " INTO " & DestTableName & " FROM " & SourceTableName & ";"
            
            ' 
Thoat ra khoi vong lap
            
Exit For
        
End If
    
Next i
    j 
i
    
StepInsert
:
    
' Cau lenh Query moi chen so lieu
    SqlText = "INSERT INTO " & DestTableName & "(" & StaticField & "," & NewValueFieldName & "," & NewValueColumnName & ") " & _
              "SELECT " & StaticField
    
    For i = j To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
'Debug.Print SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
        End If
    Next i
    ' 
Dong CSDL
    rs
.Close
End Sub

Function TableExist(TblName As Stringcn As Object) As Boolean
    Dim rs 
As Object
    On Error 
GoTo ErrHandler
    
' Dung DAO
    Set rs = cn.OpenRecordset(TblName)
        
    ' 
Dung ADODBbo mot so comment
    
'Set rs = New adodb.Recordset
    '
rs.Open (TblName), cn
    
    rs
.Close
    TableExist 
True
    
Exit Function
ErrHandler:
End Function 
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , Xuân Thanh
#3
mình gà quá bạn có thể giúm mình làm đoạn VBA với!
Chữ ký của Huyhoang Xin chào, mình là Huyhoang, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(09-12-13, 12:18 PM)paulsteigel Đã viết: Đáng tiếc là trong Access không có lệnh UnPivot như trong SQL và cũng không thể viết các thủ tục dạng StoreProcedure để làm việc đưa giá trị từ cột sang dòng.
Cách duy nhất để bạn làm việc này đó là lần lượt đi hết các cột và đưa vào một Query dạng như thế này với từ khóa UNION ALL.

SELECT Dong.SO, Dong.S01 AS VALUEFILED, "S01" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
SELECT Dong.SO, Dong.S02 AS VALUEFILED, "S02" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
....

Với cách này bạn có thể chuyển từ cột sang dòng.
Hoặc đơn giản là viết một thủ tục VBA, đọc danh sách các cột sau đó tạo và thực thi các Query để đưa giá trị cột vào dòng.
Bạn xem thử đoạn code này!
Mã PHP:
Option Compare Database

Sub Test
()
    
BreakCol2Row "Dong""New_Dong""[So]""[Giatri]""[TenTruong]"
End Sub

Sub BreakCol2Row
(SourceTableName As String_
DestTableName 
As StringStaticField As String_
NewValueFieldName 
As StringNewValueColumnName As String)
    
'IN: TableName = Ten bang
    '
@SourceTableName Ten bang
    
'@DestTableName = Ten bang
    '
@StaticField Ten cot co dinhco the khai bao dang ten cotphan cach bang dau phay "[a1],[a2],..."
    '@NewValueFieldName = Ten Cot chua gia tri tu cot sang dong
    '
@NewValueColumnName Ten cot chua gia tri chuyen tu ten cot
    
'======================================================================
    '
De su dung doan code nay thi phai su dung bo thu vien DAO,
    
'neu muon su dung ADODB thi sua doan code sau
    '
======================================================================
    
' Buoc 1: Tao bang chua so lieu
    Dim SqlText As String, rs As Object, cn As Object
    Dim i As Long, NewSQL As String, j As Long
    
    ' 
Dung DAO
    Set cn 
CurrentDb
    Set rs 
CurrentDb.OpenRecordset("Select * from " SourceTableName ";")
    
' Dung ADODB, bo comment
    '
Set rs = New adodb.recorset
    
'Set cn = CurrentProject.Connection
    '
rs.Open "Select * from " SourceTableName ";"cn
    
    SqlText 
"SELECT " StaticField
    
    
' Kiem tra xem bang co ton tai hay khong?
    If TableExist(DestTableName, cn) Then
        ' 
New co thi chi chen them so lieu
        
' Xoa het du lieu hien tai
        cn.Execute "Delete * from " & DestTableName
        GoTo StepInsert
    End If
    
    For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
' Thuc hien Query tao bang va chen so lieu
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " INTO " & DestTableName & " FROM " & SourceTableName & ";"
            
            ' 
Thoat ra khoi vong lap
            
Exit For
        
End If
    
Next i
    j 
i
    
StepInsert
:
    
' Cau lenh Query moi chen so lieu
    SqlText = "INSERT INTO " & DestTableName & "(" & StaticField & "," & NewValueFieldName & "," & NewValueColumnName & ") " & _
              "SELECT " & StaticField
    
    For i = j To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
'Debug.Print SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
        End If
    Next i
    ' 
Dong CSDL
    rs
.Close
End Sub

Function TableExist(TblName As Stringcn As Object) As Boolean
    Dim rs 
As Object
    On Error 
GoTo ErrHandler
    
' Dung DAO
    Set rs = cn.OpenRecordset(TblName)
        
    ' 
Dung ADODBbo mot so comment
    
'Set rs = New adodb.Recordset
    '
rs.Open (TblName), cn
    
    rs
.Close
    TableExist 
True
    
Exit Function
ErrHandler:
End Function 

bạn ơi bạn có thể hướng đẫn mình không hoặc bạn có thê làm file minh họa cho mình với!

tks bạn!
Chữ ký của Huyhoang Xin chào, mình là Huyhoang, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(09-12-13, 12:18 PM)paulsteigel Đã viết: Đáng tiếc là trong Access không có lệnh UnPivot như trong SQL và cũng không thể viết các thủ tục dạng StoreProcedure để làm việc đưa giá trị từ cột sang dòng.
Cách duy nhất để bạn làm việc này đó là lần lượt đi hết các cột và đưa vào một Query dạng như thế này với từ khóa UNION ALL.

SELECT Dong.SO, Dong.S01 AS VALUEFILED, "S01" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
SELECT Dong.SO, Dong.S02 AS VALUEFILED, "S02" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
....

Với cách này bạn có thể chuyển từ cột sang dòng.
Hoặc đơn giản là viết một thủ tục VBA, đọc danh sách các cột sau đó tạo và thực thi các Query để đưa giá trị cột vào dòng.
Bạn xem thử đoạn code này!
Mã PHP:
Option Compare Database

Sub Test
()
    
BreakCol2Row "Dong""New_Dong""[So]""[Giatri]""[TenTruong]"
End Sub

Sub BreakCol2Row
(SourceTableName As String_
DestTableName 
As StringStaticField As String_
NewValueFieldName 
As StringNewValueColumnName As String)
    
'IN: TableName = Ten bang
    '
@SourceTableName Ten bang
    
'@DestTableName = Ten bang
    '
@StaticField Ten cot co dinhco the khai bao dang ten cotphan cach bang dau phay "[a1],[a2],..."
    '@NewValueFieldName = Ten Cot chua gia tri tu cot sang dong
    '
@NewValueColumnName Ten cot chua gia tri chuyen tu ten cot
    
'======================================================================
    '
De su dung doan code nay thi phai su dung bo thu vien DAO,
    
'neu muon su dung ADODB thi sua doan code sau
    '
======================================================================
    
' Buoc 1: Tao bang chua so lieu
    Dim SqlText As String, rs As Object, cn As Object
    Dim i As Long, NewSQL As String, j As Long
    
    ' 
Dung DAO
    Set cn 
CurrentDb
    Set rs 
CurrentDb.OpenRecordset("Select * from " SourceTableName ";")
    
' Dung ADODB, bo comment
    '
Set rs = New adodb.recorset
    
'Set cn = CurrentProject.Connection
    '
rs.Open "Select * from " SourceTableName ";"cn
    
    SqlText 
"SELECT " StaticField
    
    
' Kiem tra xem bang co ton tai hay khong?
    If TableExist(DestTableName, cn) Then
        ' 
New co thi chi chen them so lieu
        
' Xoa het du lieu hien tai
        cn.Execute "Delete * from " & DestTableName
        GoTo StepInsert
    End If
    
    For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
' Thuc hien Query tao bang va chen so lieu
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " INTO " & DestTableName & " FROM " & SourceTableName & ";"
            
            ' 
Thoat ra khoi vong lap
            
Exit For
        
End If
    
Next i
    j 
i
    
StepInsert
:
    
' Cau lenh Query moi chen so lieu
    SqlText = "INSERT INTO " & DestTableName & "(" & StaticField & "," & NewValueFieldName & "," & NewValueColumnName & ") " & _
              "SELECT " & StaticField
    
    For i = j To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
'Debug.Print SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
        End If
    Next i
    ' 
Dong CSDL
    rs
.Close
End Sub

Function TableExist(TblName As Stringcn As Object) As Boolean
    Dim rs 
As Object
    On Error 
GoTo ErrHandler
    
' Dung DAO
    Set rs = cn.OpenRecordset(TblName)
        
    ' 
Dung ADODBbo mot so comment
    
'Set rs = New adodb.Recordset
    '
rs.Open (TblName), cn
    
    rs
.Close
    TableExist 
True
    
Exit Function
ErrHandler:
End Function 

bạn ơi bạn có thể hướng đẫn mình không hoặc bạn có thê làm file minh họa cho mình với!

tks bạn!

(09-12-13, 12:18 PM)paulsteigel Đã viết: Đáng tiếc là trong Access không có lệnh UnPivot như trong SQL và cũng không thể viết các thủ tục dạng StoreProcedure để làm việc đưa giá trị từ cột sang dòng.
Cách duy nhất để bạn làm việc này đó là lần lượt đi hết các cột và đưa vào một Query dạng như thế này với từ khóa UNION ALL.

SELECT Dong.SO, Dong.S01 AS VALUEFILED, "S01" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
SELECT Dong.SO, Dong.S02 AS VALUEFILED, "S02" AS FIELDNAME
FROM Dong;
UNION ALL
....

Với cách này bạn có thể chuyển từ cột sang dòng.
Hoặc đơn giản là viết một thủ tục VBA, đọc danh sách các cột sau đó tạo và thực thi các Query để đưa giá trị cột vào dòng.
Bạn xem thử đoạn code này!
Mã PHP:
Option Compare Database

Sub Test
()
    
BreakCol2Row "Dong""New_Dong""[So]""[Giatri]""[TenTruong]"
End Sub

Sub BreakCol2Row
(SourceTableName As String_
DestTableName 
As StringStaticField As String_
NewValueFieldName 
As StringNewValueColumnName As String)
    
'IN: TableName = Ten bang
    '
@SourceTableName Ten bang
    
'@DestTableName = Ten bang
    '
@StaticField Ten cot co dinhco the khai bao dang ten cotphan cach bang dau phay "[a1],[a2],..."
    '@NewValueFieldName = Ten Cot chua gia tri tu cot sang dong
    '
@NewValueColumnName Ten cot chua gia tri chuyen tu ten cot
    
'======================================================================
    '
De su dung doan code nay thi phai su dung bo thu vien DAO,
    
'neu muon su dung ADODB thi sua doan code sau
    '
======================================================================
    
' Buoc 1: Tao bang chua so lieu
    Dim SqlText As String, rs As Object, cn As Object
    Dim i As Long, NewSQL As String, j As Long
    
    ' 
Dung DAO
    Set cn 
CurrentDb
    Set rs 
CurrentDb.OpenRecordset("Select * from " SourceTableName ";")
    
' Dung ADODB, bo comment
    '
Set rs = New adodb.recorset
    
'Set cn = CurrentProject.Connection
    '
rs.Open "Select * from " SourceTableName ";"cn
    
    SqlText 
"SELECT " StaticField
    
    
' Kiem tra xem bang co ton tai hay khong?
    If TableExist(DestTableName, cn) Then
        ' 
New co thi chi chen them so lieu
        
' Xoa het du lieu hien tai
        cn.Execute "Delete * from " & DestTableName
        GoTo StepInsert
    End If
    
    For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
' Thuc hien Query tao bang va chen so lieu
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " INTO " & DestTableName & " FROM " & SourceTableName & ";"
            
            ' 
Thoat ra khoi vong lap
            
Exit For
        
End If
    
Next i
    j 
i
    
StepInsert
:
    
' Cau lenh Query moi chen so lieu
    SqlText = "INSERT INTO " & DestTableName & "(" & StaticField & "," & NewValueFieldName & "," & NewValueColumnName & ") " & _
              "SELECT " & StaticField
    
    For i = j To rs.Fields.Count - 1
        If InStr(LCase(StaticField), "[" & LCase(rs.Fields(i).Name) & "]") = 0 Then
            ' 
Tao SQL va thuc hien
            NewSQL 
"[" rs.Fields(i).Name "] AS " NewValueFieldName ", '" rs.Fields(i).Name "' AS " NewValueColumnName
            
            
'Debug.Print SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
            cn.Execute SqlText & ", " & NewSQL & " FROM " & SourceTableName & ";"
        End If
    Next i
    ' 
Dong CSDL
    rs
.Close
End Sub

Function TableExist(TblName As Stringcn As Object) As Boolean
    Dim rs 
As Object
    On Error 
GoTo ErrHandler
    
' Dung DAO
    Set rs = cn.OpenRecordset(TblName)
        
    ' 
Dung ADODBbo mot so comment
    
'Set rs = New adodb.Recordset
    '
rs.Open (TblName), cn
    
    rs
.Close
    TableExist 
True
    
Exit Function
ErrHandler:
End Function 

mình quả thực chưa hiểu bạn à
bạn có thể giúp mình làm file demo được không
thực sự mình rất cần
mong bạn giúp mình nhé
cảm ơn bạn thật nhiều!
Chữ ký của Huyhoang Xin chào, mình là Huyhoang, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bạn xem file ví dụ này - đấy là file của bạn. Mở file ra, frmMain tự chạy, nhấn nút thực hiện, có một bảng New_dong mới được tạo.
Tôi đã viết khá rõ trong mấy bài trước nhưng bạn vẫn không thực hiện được. Vì vậy, có thể nói là bạn không biết về VBA. Trên thực tế, để giải thích được, chắc bạn cần đi học một khóa về VBA cái đã. Vì nếu giải thích khi bạn chưa có căn bản, chắc bạn cũng không thể làm được.
Câu kết.
1. Không có query trong Access SQL (ngoại trừ SQL server) có thể thực hiện được việc chuyển dòng thành cột một cách đơn giản ngoài cách tôi có giới thiệu dùng Query UNION (như bài đầu).
2. Dân lập trình thì họ sẽ dùng cách sử dụng VBA như tôi giới thiệu vì nó linh động hơn. Nhưng nếu muốn làm được như vậy, kiến thức căn bản về VBA là bắt buộc.
Vậy thì - bạn có thể dùng cách 1 và chịu khó quan sát query nhé.

Giải thích thêm về cách 1
==========================================
Đoạn Query 1 lấy cột SO1 đưa thành dòng;
SELECT Dong.SO, Dong.S01 AS VALUEFILED, "S01" AS FIELDNAME
FROM Dong;

Đoạn này lấy cột S02 đưa thành dòng
SELECT Dong.SO, Dong.S02 AS VALUEFILED, "S02" AS FIELDNAME
FROM Dong;
sau mỗi đoạn query sử dụng từ khóa UNION ALL để nối kết quả với nhau.

Làm tương tự cho đến hết các cột, sau mỗi query lại dùng thêm từ khóa UNION ALL.
Cách này đơn giản nhưng bạn phải làm cho kỳ hết các cột thì thôi.
==========================================


File đính kèm
.zip   Col2Row.zip (Kích cỡ: 23.23 KB / Tải về: 39)
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn Huyhoang , Noname
#7
Cảm ơn bạn đã giúp mình. mình chưa hiểu rõ về vbe mình sẽ học thêm nhưng tại vì cần gấp quá mà làm query theo bài đầu của bạn thì dài dòng quá ví dụ mình thêm nhiều cột nữa thì phải làm biết bao nhiêu query thì hơi bất tiện.
bạn có thể làm file VBE để mình học lỏm được không?

Tks bạn trước nhé!
Chữ ký của Huyhoang Xin chào, mình là Huyhoang, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(12-12-13, 03:26 PM)Huyhoang Đã viết: Cảm ơn bạn đã giúp mình. mình chưa hiểu rõ về vbe mình sẽ học thêm nhưng tại vì cần gấp quá mà làm query theo bài đầu của bạn thì dài dòng quá ví dụ mình thêm nhiều cột nữa thì phải làm biết bao nhiêu query thì hơi bất tiện.
bạn có thể làm file VBE để mình học lỏm được không?

Tks bạn trước nhé!

Mình hiểu hiểu sơ đoạn code của bạn rồi nhưng cho mình hỏi
chỉ lấy cột có giá trị >0 thì thêm ở đoạn nào vậy bạn!
Chữ ký của Huyhoang Xin chào, mình là Huyhoang, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
Nếu bạn muốn chỉ đưa các dòng có giá trị vào thì thêm điều kiện WHERE [Tentruong] IS NOT NULL vào câu lệnh SQL. Ví dụ, tôi thêm đoạn [" WHERE [" & rs.Fields(i).Name & "] IS NOT NULL;"] vào sau cấu trúc.

Câu lệnh đầy đủ như thế này
Câu lệnh cũ đây
Mã PHP:
cn.Execute SqlText ", " NewSQL " INTO " DestTableName " FROM " SourceTableName ";" 

Mã PHP:
cn.Execute SqlText ", " NewSQL " FROM " SourceTableName ";" 
Chuyển thành
Mã PHP:
cn.Execute SqlText ", " NewSQL " INTO " DestTableName " FROM " SourceTableName _
" WHERE [" rs.Fields(i).Name "] IS NOT NULL;" 

Mã PHP:
cn.Execute SqlText ", " NewSQL " FROM " SourceTableName _
" WHERE [" rs.Fields(i).Name "] IS NOT NULL;" 
Bạn cố gắng nghiên cứu thêm nhé!
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , Huyhoang


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng tvn_hut 5 257 02-06-18, 03:24 PM
Bài mới nhất: tvn_hut
  [Hỏi] Có nên chuyển toàn bộ query vào vba mrsiro 4 197 26-04-18, 11:19 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Gửi email nhắc hoàn thành công việc tvn_hut 3 345 12-01-18, 08:39 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Tắt mở Ribbon và thanh Navigation của Access 2007 trở về sau lehongduc 2 356 21-11-17, 02:56 PM
Bài mới nhất: lehongduc
  [Thủ Thuật] Lọc điều kiện theo nhiều dòng trong 1 Listbox hoặc nhiều Listbox ongke0711 11 2,555 23-09-17, 04:54 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line