Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hàm] code chuyển số thành chữ ( tiếng anh)
#1
Chào cả nhà. Mình có 1 file chuyển tiền, có 1 ô nhập số và ô hiển thị. Cả nhà giúp mình: khi mình nhập số vào ô nhập thì bên ô hiển thị sẽ dịch số đó sang tiếng anh và hiển thị ra. minh cảm ơn
Mail: duongpn365@yahoo.com
Chữ ký của duongpn365 Xin chào, mình là duongpn365, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 01-08 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Cái này có thể làm được
Mình gợi ý. Bạn xin ham ĐỔi số sang chữ trên diễn đàn sau đó về bạn thay các từ như
Chục thành từ chục tiếng anh
Trăm Thành từ trăm trong tiếng anh
Ngàn Thành từ ngàn trong tiếng anh.
...
Chữ ký của tt1212 -  Phần mềm quản lý phòng khám http://tantriviet.net/ 
-  Hỗ trợ những khó khăn vướng mắc cần chia sẻ giải đáp:0941.655.079
-   Email. Tantriviet.vnn@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Bạn tạo 1 module mới, copy code sau vào
Mã:
Function ConvertCurrencyToEnglish (ByVal MyNumber)
         Dim Temp
         Dim Dollars, Cents
         Dim DecimalPlace, Count

         ReDim Place(9) As String
         Place(2) = " Thousand "
         Place(3) = " Million "
         Place(4) = " Billion "
         Place(5) = " Trillion "

         ' Convert MyNumber to a string, trimming extra spaces.
         MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

         ' Find decimal place.
         DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

         ' If we find decimal place...
         If DecimalPlace > 0 Then
            ' Convert cents
            Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
            Cents = ConvertTens(Temp)

            ' Strip off cents from remainder to convert.
            MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
         End If

         Count = 1
         Do While MyNumber <> ""
            ' Convert last 3 digits of MyNumber to English dollars.
            Temp = ConvertHundreds(Right(MyNumber, 3))
            If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
            If Len(MyNumber) > 3 Then
               ' Remove last 3 converted digits from MyNumber.
               MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
            Else
               MyNumber = ""
            End If
            Count = Count + 1
         Loop

         ' Clean up dollars.
         Select Case Dollars
            Case ""
               Dollars = "No Dollars"
            Case "One"
               Dollars = "One Dollar"
            Case Else
               Dollars = Dollars & " Dollars"
         End Select

         ' Clean up cents.
         Select Case Cents
            Case ""
               Cents = " And No Cents"
            Case "One"
               Cents = " And One Cent"
            Case Else
               Cents = " And " & Cents & " Cents"
         End Select

         ConvertCurrencyToEnglish = Dollars & Cents
      End Function

      Private Function ConvertHundreds (ByVal MyNumber)
         Dim Result As String

         ' Exit if there is nothing to convert.
         If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

         ' Append leading zeros to number.
         MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

         ' Do we have a hundreds place digit to convert?
         If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
            Result = ConvertDigit(Left(MyNumber, 1)) & " Hundred "
         End If

         ' Do we have a tens place digit to convert?
         If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
            Result = Result & ConvertTens(Mid(MyNumber, 2))
         Else
            ' If not, then convert the ones place digit.
            Result = Result & ConvertDigit(Mid(MyNumber, 3))
         End If

         ConvertHundreds = Trim(Result)
      End Function

      Private Function ConvertTens (ByVal MyTens)
         Dim Result As String

         ' Is value between 10 and 19?
         If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
            Select Case Val(MyTens)
               Case 10: Result = "Ten"
               Case 11: Result = "Eleven"
               Case 12: Result = "Twelve"
               Case 13: Result = "Thirteen"
               Case 14: Result = "Fourteen"
               Case 15: Result = "Fifteen"
               Case 16: Result = "Sixteen"
               Case 17: Result = "Seventeen"
               Case 18: Result = "Eighteen"
               Case 19: Result = "Nineteen"
               Case Else
            End Select
         Else
            ' .. otherwise it's between 20 and 99.
            Select Case Val(Left(MyTens, 1))
               Case 2: Result = "Twenty "
               Case 3: Result = "Thirty "
               Case 4: Result = "Forty "
               Case 5: Result = "Fifty "
               Case 6: Result = "Sixty "
               Case 7: Result = "Seventy "
               Case 8: Result = "Eighty "
               Case 9: Result = "Ninety "
               Case Else
            End Select

            ' Convert ones place digit.
            Result = Result & ConvertDigit(Right(MyTens, 1))
         End If

         ConvertTens = Result
      End Function

      Private Function ConvertDigit (ByVal MyDigit)
         Select Case Val(MyDigit)
            Case 1: ConvertDigit = "One"
            Case 2: ConvertDigit = "Two"
            Case 3: ConvertDigit = "Three"
            Case 4: ConvertDigit = "Four"
            Case 5: ConvertDigit = "Five"
            Case 6: ConvertDigit = "Six"
            Case 7: ConvertDigit = "Seven"
            Case 8: ConvertDigit = "Eight"
            Case 9: ConvertDigit = "Nine"
            Case Else: ConvertDigit = ""
         End Select
      End Function

Sử dụng:
bạn gọi hàm sau:

=ConvertCurrencyToEnglish([Số Tiền])

Có thể thao khảo thêm ở đây
http://support.microsoft.com/kb/95640

bạn cũng có thể áp dụng hàm đọc số tiền Việt bằng tiếng Anh mình đã viết cho Excel, và tương tự với Access.

http://thuthuataccess.com/forum/thread-17.html
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(13-08-13, 06:17 PM)Noname Đã viết: Bạn tạo 1 module mới, copy code sau vào
Mã:
Function ConvertCurrencyToEnglish (ByVal MyNumber)
         Dim Temp
         Dim Dollars, Cents
         Dim DecimalPlace, Count

         ReDim Place(9) As String
         Place(2) = " Thousand "
         Place(3) = " Million "
         Place(4) = " Billion "
         Place(5) = " Trillion "

         ' Convert MyNumber to a string, trimming extra spaces.
         MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

         ' Find decimal place.
         DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

         ' If we find decimal place...
         If DecimalPlace > 0 Then
            ' Convert cents
            Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
            Cents = ConvertTens(Temp)

            ' Strip off cents from remainder to convert.
            MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
         End If

         Count = 1
         Do While MyNumber <> ""
            ' Convert last 3 digits of MyNumber to English dollars.
            Temp = ConvertHundreds(Right(MyNumber, 3))
            If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
            If Len(MyNumber) > 3 Then
               ' Remove last 3 converted digits from MyNumber.
               MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
            Else
               MyNumber = ""
            End If
            Count = Count + 1
         Loop

         ' Clean up dollars.
         Select Case Dollars
            Case ""
               Dollars = "No Dollars"
            Case "One"
               Dollars = "One Dollar"
            Case Else
               Dollars = Dollars & " Dollars"
         End Select

         ' Clean up cents.
         Select Case Cents
            Case ""
               Cents = " And No Cents"
            Case "One"
               Cents = " And One Cent"
            Case Else
               Cents = " And " & Cents & " Cents"
         End Select

         ConvertCurrencyToEnglish = Dollars & Cents
      End Function

      Private Function ConvertHundreds (ByVal MyNumber)
         Dim Result As String

         ' Exit if there is nothing to convert.
         If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

         ' Append leading zeros to number.
         MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

         ' Do we have a hundreds place digit to convert?
         If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
            Result = ConvertDigit(Left(MyNumber, 1)) & " Hundred "
         End If

         ' Do we have a tens place digit to convert?
         If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
            Result = Result & ConvertTens(Mid(MyNumber, 2))
         Else
            ' If not, then convert the ones place digit.
            Result = Result & ConvertDigit(Mid(MyNumber, 3))
         End If

         ConvertHundreds = Trim(Result)
      End Function

      Private Function ConvertTens (ByVal MyTens)
         Dim Result As String

         ' Is value between 10 and 19?
         If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
            Select Case Val(MyTens)
               Case 10: Result = "Ten"
               Case 11: Result = "Eleven"
               Case 12: Result = "Twelve"
               Case 13: Result = "Thirteen"
               Case 14: Result = "Fourteen"
               Case 15: Result = "Fifteen"
               Case 16: Result = "Sixteen"
               Case 17: Result = "Seventeen"
               Case 18: Result = "Eighteen"
               Case 19: Result = "Nineteen"
               Case Else
            End Select
         Else
            ' .. otherwise it's between 20 and 99.
            Select Case Val(Left(MyTens, 1))
               Case 2: Result = "Twenty "
               Case 3: Result = "Thirty "
               Case 4: Result = "Forty "
               Case 5: Result = "Fifty "
               Case 6: Result = "Sixty "
               Case 7: Result = "Seventy "
               Case 8: Result = "Eighty "
               Case 9: Result = "Ninety "
               Case Else
            End Select

            ' Convert ones place digit.
            Result = Result & ConvertDigit(Right(MyTens, 1))
         End If

         ConvertTens = Result
      End Function

      Private Function ConvertDigit (ByVal MyDigit)
         Select Case Val(MyDigit)
            Case 1: ConvertDigit = "One"
            Case 2: ConvertDigit = "Two"
            Case 3: ConvertDigit = "Three"
            Case 4: ConvertDigit = "Four"
            Case 5: ConvertDigit = "Five"
            Case 6: ConvertDigit = "Six"
            Case 7: ConvertDigit = "Seven"
            Case 8: ConvertDigit = "Eight"
            Case 9: ConvertDigit = "Nine"
            Case Else: ConvertDigit = ""
         End Select
      End Function

Sử dụng:
bạn gọi hàm sau:

=ConvertCurrencyToEnglish([Số Tiền])

Có thể thao khảo thêm ở đây
http://support.microsoft.com/kb/95640

bạn cũng có thể áp dụng hàm đọc số tiền Việt bằng tiếng Anh mình đã viết cho Excel, và tương tự với Access.

http://thuthuataccess.com/forum/thread-17.html

cam on ban nhieu. minh da lam duoc
Chữ ký của duongpn365 Xin chào, mình là duongpn365, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 01-08 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Có nên chuyển toàn bộ query vào vba mrsiro 4 174 26-04-18, 11:19 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Thủ Thuật] Demo Tổng hợp tất cả các kiểu thông báo tiếng việt trong Access maidinhdan 23 6,280 24-04-18, 08:13 PM
Bài mới nhất: DooHoaangPhuuc
  Gửi email nhắc hoàn thành công việc tvn_hut 3 321 12-01-18, 08:39 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Unicode trên cửa sổ viết code VBA (IDE) lehongduc 0 296 10-12-17, 09:49 AM
Bài mới nhất: lehongduc
  Hướng Dẫn Thêm nút lăn chuột giao diện viết code VBA maidinhdan 0 221 27-11-17, 05:03 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line