Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Tạo forms tìm kiếm nhiều đối tượng với nhiều điều kiện khác nhau ?
#61

Bạn xuất data trên listbox ra excel được chưa vậy? mình cũng tìm cách xuất đó hoài mà không được. Hix
Bạn làm được thì cho mình xin file nha!
[/quote]

Dear bạn,

Được bạn ạ,
Bạn thiết kế file demo di, rồi post lên
mỗi người một tay một chân như thế bạn dễ hiểu và đỡ mất thời gian

007
[/quote]

Mình hỏi trên web này lâu rồi mà hong có ai giúp. Bạn xem file của mình. Mình muốn click button Excel thì data ở listbox xuất ra file excel.

http://www.mediafire.com/download/p1m9qu...9.12_1.rar

[img][Hình: Untitled_zps6e247e47.png][/img]

Bạn cho mình hỏi thêm này.
Mình muốn làm 1 form nhập ảnh, ảnh được lưu trong folder cùng với file access. Khi di chuyển file access thì đường dẫn vẫn giữ nguyên, kiểu như đường dẫn tương đối trên web vậy đó.
Và cách để hiển thị file ảnh đó trên form luôn.
[/quote]

Dear changkhoonline77,

File bạn gởi mình mở không được,
Cũng đơn giản thôi bạn tạo thêm một query như listbox rồi coppy đoạn code bên dưới vào module,
tại sự kiện

excel_click()
CurrentDb.QueryDefs("ten_query").SQL = rowsoure.listbox
chay export()

Còn về đường dẫn tương đối bạn đề cập mình chưa tìm hiểu qua
Còn về show ảnh trên form thì bạn tạo một khung Image, tạo thêm một trường trong CSDL để lưu tên ảnh tương ứng (tên ảnh.*)
sau đó chọn sự kiện

listbox_AfterUpdate()

Image.Picture = CurrentProject.Path & "\" & listbox.column(cột chứa tên ảnh)

Chúc bạn thành công !

Mã:
Public Sub export()

Dim rs As Recordset
Dim ex As Excel.Application
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet

On Error GoTo Err_ExcelOpen_Click

    Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset("ten_query", dbOpenDynaset)
    Set ex = CreateObject("Excel.Application")
    ex.Visible = True
    Set wb = ex.Workbooks.Open(CurrentProject.Path & "\ten_file.xls")
    Set ws = wb.Worksheets("ten_sheet")
    Set Rng = ws.Cells(6, 1)
    Rng.CopyFromRecordset rs

    ws.Columns.EntireColumn.AutoFit
    ws.Rows.EntireRow.AutoFit
    
    ws.Range(ws.Cells(6, 1), ws.Cells(rs.RecordCount + 6, 8)).Select
    ex.Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    ex.Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    
    With ex.Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
    
    With ex.Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
    
    With ex.Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
    
    With ex.Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
    
    With ex.Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
    
    With ex.Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
    
    With ex.ActiveSheet.PageSetup
        .LeftMargin = ex.Application.InchesToPoints(0.4)
        .RightMargin = ex.Application.InchesToPoints(0.4)
        .TopMargin = ex.Application.InchesToPoints(0.4)
        .BottomMargin = ex.Application.InchesToPoints(0.4)
        .HeaderMargin = ex.Application.InchesToPoints(0.4)
        .FooterMargin = ex.Application.InchesToPoints(0.4)
        .Orientation = xlLandscape
        .PrintQuality = 300
        .CenterHorizontally = True
        .PaperSize = xlPaperA4
    End With
    
Err_ExcelOpen_Exit:

    Set wb = Nothing
    Set ws = Nothing
    Exit Sub

Err_ExcelOpen_Click:

    If Err.Number = 13 Then
        Resume Next
    Else
        MsgBox Err.Description
        Resume Err_ExcelOpen_Exit
    End If
    
End Sub
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#62
Mình gửi lại file 2003.
Trường hợp của mình hơi khác.
Bạn xem dùm nha.

https://www.mediafire.com/?jcih64y6ao6et69
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#63
(25-04-14, 07:51 PM)changkhoonline77 Đã viết: Mình gửi lại file 2003.
Trường hợp của mình hơi khác.
Bạn xem dùm nha.

https://www.mediafire.com/?jcih64y6ao6et69

Dear changkhoonline77

Bạn xem file kèm theo rồi tổ chức lại theo ý muốn nha,
vì mình coppy từ mẫu sẵn có, rồi kết hợp với CSDL của bạn cho lẹ:

http://www.mediafire.com/download/h1s02v...b2l/12.rar

Cho mình góp ý là form search của bạn rắc rối quá, mình cảm thấy nhiều cái gây bất tiện,
bạn nên đơn giản nó lại, còn về phần ghi chú bạn nên tạo 1 table riêng rồi liên kết lại, như thế vừa gọn
vừa viết được nhiều loại ghi chú, còn CSDL của bạn chưa logic lắm, không khéo mai mốt phải bỏ tổ chức lại,
đó là kinh nghiệm thương đau của mình.

Chúc bạn thành công !
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#64
Trích dẫn:Dear changkhoonline77

Bạn xem file kèm theo rồi tổ chức lại theo ý muốn nha,
vì mình coppy từ mẫu sẵn có, rồi kết hợp với CSDL của bạn cho lẹ:

http://www.mediafire.com/download/h1s02v...b2l/12.rar

Cho mình góp ý là form search của bạn rắc rối quá, mình cảm thấy nhiều cái gây bất tiện,
bạn nên đơn giản nó lại, còn về phần ghi chú bạn nên tạo 1 table riêng rồi liên kết lại, như thế vừa gọn
vừa viết được nhiều loại ghi chú, còn CSDL của bạn chưa logic lắm, không khéo mai mốt phải bỏ tổ chức lại,
đó là kinh nghiệm thương đau của mình.

Chúc bạn thành công !
không được bạn. Vì form search của mình tìm kiếm nhiều điều kiện cùng một lúc.
Bạn cho mình hỏi câu lệnh trong điều kiện của Query search "In (Select HOTEN From tblData ......" từ đâu mà gán vào được vậy?
Kiếm hết luôn mà không biết nó từ đâu ra nữa.
Mình nghĩ nó có liên quan đến textbox v combobox ở form search, mà mình hong biết từ đâu mà query search nhận giá trị từ đó được.
CSDL thì mình mới đầu cũng tách ra nhưng sau này mình gộp lại chung luôn không làm relationship. nói thật mình thấy CSDL của mình còn nhức đầu nữa huống chi bạn. hj
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#65
(26-04-14, 02:23 PM)changkhoonline77 Đã viết:
Trích dẫn:Dear changkhoonline77

Bạn xem file kèm theo rồi tổ chức lại theo ý muốn nha,
vì mình coppy từ mẫu sẵn có, rồi kết hợp với CSDL của bạn cho lẹ:

http://www.mediafire.com/download/h1s02v...b2l/12.rar

Cho mình góp ý là form search của bạn rắc rối quá, mình cảm thấy nhiều cái gây bất tiện,
bạn nên đơn giản nó lại, còn về phần ghi chú bạn nên tạo 1 table riêng rồi liên kết lại, như thế vừa gọn
vừa viết được nhiều loại ghi chú, còn CSDL của bạn chưa logic lắm, không khéo mai mốt phải bỏ tổ chức lại,
đó là kinh nghiệm thương đau của mình.

Chúc bạn thành công !
không được bạn. Vì form search của mình tìm kiếm nhiều điều kiện cùng một lúc.
Bạn cho mình hỏi câu lệnh trong điều kiện của Query search "In (Select HOTEN From tblData ......" từ đâu mà gán vào được vậy?
Kiếm hết luôn mà không biết nó từ đâu ra nữa.
Mình nghĩ nó có liên quan đến textbox v combobox ở form search, mà mình hong biết từ đâu mà query search nhận giá trị từ đó được.
CSDL thì mình mới đầu cũng tách ra nhưng sau này mình gộp lại chung luôn không làm relationship. nói thật mình thấy CSDL của mình còn nhức đầu nữa huống chi bạn. hj

Dear changkhoonline77

Thú thật là mình chưa hiểu tính chất công việc của bạn và ý định của bạn là gì,
nên cũng khó góp ý, nick yahoo của mình "dinh_trong_hoa", mình cũng thường online,
thảo luận trực tiếp sẽ hay và dễ hiểu ý nhau hơn.

007
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#66
Dear changkhoonline77,

Bạn xem file kèm theo mình vừa chỉnh lại một chút:

http://www.mediafire.com/download/zt8fed...72h/13.rar

-combobox=cột tra cứu
-textbox=nhập keyword, mỗi từ (cụm từ) cách nhau nhau bởi dấu ";"
-checkbox= chọn thêm điều kiện

Hy vọng sẽ phù hợp với ý tưởng của bạn

007
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#67
(26-04-14, 10:29 PM)dinh_trong_hoa Đã viết: Dear changkhoonline77,

Bạn xem file kèm theo mình vừa chỉnh lại một chút:

http://www.mediafire.com/download/zt8fed...72h/13.rar

-combobox=cột tra cứu
-textbox=nhập keyword, mỗi từ (cụm từ) cách nhau nhau bởi dấu ";"
-checkbox= chọn thêm điều kiện

Hy vọng sẽ phù hợp với ý tưởng của bạn

007

ý mình hỏi là cái khúc xuất từ listbox sang excel
cụ thể hơn là khúc xuất từ listbox sang query đó
[img][Hình: 1_zps904820f2.png][/img]
vidu như
mình tìm kiếm được rồi v giá trị cần tìm đã hiện ở listbox
thì cái query Query_Search (2) đã nhận những gì ở listbox (1)
và mình không hiểu là từ đâu mà Query_Search có đoạn code "In (select HOTEN From tblData Where HOTEN Like '*trần*')
[img][Hình: 2_zpsf0cb69d3.png][/img]
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#68
Mình tìm thấy code đó chỗ nào rồi
Không hiểu chỗ nào mình sẽ hỏi bạn tiếp.
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#69
Gửi file bạn dinh_trong_hoa xem dùm
http://www.mediafire.com/download/dugkig...w0u/13.rar
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#70
(27-04-14, 03:49 PM)changkhoonline77 Đã viết: Gửi file bạn dinh_trong_hoa xem dùm
http://www.mediafire.com/download/dugkig...w0u/13.rar

Dear All

http://www.mediafire.com/download/w36r3p...Folder.rar

007
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Format có điều kiện cho field trong Access Noname 2 4,270 09-06-18, 11:38 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  [Help] Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access liaemars 2 155 23-05-18, 09:40 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Help] tự điền vào field khi thỏa mãn 1 số điều kiện ??????????????? Godspear 2 151 22-04-18, 09:19 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Tạo form tìm kiếm thông tin Mỹ Hạnh 2 175 29-03-18, 02:28 PM
Bài mới nhất: Mỹ Hạnh
  Lấy dữ liệu từ form khác Mỹ Hạnh 1 132 27-03-18, 04:21 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line