Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Nút lưu dữ liệu
#1
Em tạo nút lưu khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu. Cách sử dụng là phải nhấn nút ThÊM rồi mới nhấn nút LƯU, nhưng trong trường hợp chẳng may người sử dụng nhấn lộn nút LƯU trong quá trình xem thì sẽ báo lỗi cho người dùng biết cách sử dụng không đúng. Mong mọi người chỉ giáo.
Đây là code nút LƯU của em.
Trích dẫn:Dim db As Database
Dim rc As Recordset
Dim cm
Dim str
Dim dung As Boolean

If IsNull(Me.magv) = True Then
str = MsgBox ("Ma giao vien khong duoc bo trong!", vbInformation, "Thông Báo")
Exit Sub
End If

dung = False
Set db = CurrentDb()
Set rc = db.OpenRecordset("giaovien")
cm = Me.magv.Value
Do Until rc.EOF
If rc![magv] = cm Then
dung = True
End If
rc.MoveNext
Loop
rc.Close
If dung = True Then
str = MsgBox ("Ma giao vien nay da co nay da ton tai!!Ban co muon thay doi thong tin khong?", vbYesNo + vbInformation, "Thông Báo")
If str = vbYes Then
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
Me.cmdke.Enabled = True
Me.cmdsua.Enabled = True
Me.cmdthem.Enabled = True
Me.cmdthoat.Enabled = True
Me.cmdtruoc.Enabled = True
Me.cmdxoa.Enabled = True
Else
Me.Undo
Me.cmdke.Enabled = True
Me.cmdsua.Enabled = True
Me.cmdthem.Enabled = True
Me.cmdthoat.Enabled = True
Me.cmdtruoc.Enabled = True
Me.cmdxoa.Enabled = True
End If
Exit Sub
End If

If IsNull(Me.magv) = True Or IsNull(Me.hotengv) = True Or IsNull(Me.phaigv) = True Or IsNull(Me.ngaysinhgv) = True Or IsNull(Me.diachigv) = True Or IsNull(Me.sdtgv) = True Or IsNull(Me.tinhtranggv) = True Then
str = MsgBox ("Ban can dien day du thong tin!!", vbInformation, "Thông Báo")
Exit Sub
End If

If IsNull(Me.magv) = False And IsNull(Me.hotengv) = False And IsNull(Me.phaigv) = False And IsNull(Me.ngaysinhgv) = False And IsNull(Me.diachigv) = False And IsNull(Me.sdtgv) = False And IsNull(Me.tinhtranggv) = False And dung = False Then
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
str = MsgBox ("Ban da luu thanh cong!", vbInformation, "Thông Báo")
Me.cmdthem.Enabled = True
Me.cmdtruoc.Enabled = True
Me.cmdke.Enabled = True
Me.cmdsua.Enabled = True
Me.cmdxoa.Enabled = True
Me.cmdthoat.Enabled = True
Exit Sub
End If
Chữ ký của maixuanthu Kiên trì và bình tĩnh sẽ giúp bạn thành công!
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Theo yêu cầu của bạn, đơn giản nhất là:
Khi Load form bạn set nút Luu ở trạng thái false (me.btnLuu.Enable=false).
Sau khi bấm nút "Thêm" (ở btnThem_Click) thì nút Lưu mới có hiệu lực thực thi (Me.btnLuu.Enable=true) là Ok.
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn Noname


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hướng Dẫn Lọc dữ liệu từ textbox thanhtruong 15 505 11-02-17, 10:22 AM
Bài mới nhất: thanhtruong
  Nút Thêm dữ liệu trên form vulhu06 3 881 16-01-17, 10:33 AM
Bài mới nhất: Lê Văn Giáp
  [Help] đổ dữ liệu từ textbox form a sang textbox form b anhnt20 1 146 14-12-16, 01:17 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Hỏi] Nhập dữ liệu sai trong combobox sẽ đưa ra thông báo cannguyen 2 200 12-12-16, 12:06 PM
Bài mới nhất: cannguyen
  [Hỏi] Cách thêm dữ liệu vào form Main_Sub NganNguyen 1 128 06-12-16, 02:23 AM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ