Tùy chọn

tính tổng nhưng một ô nó có kí tự text thì làm sao?