Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Một số vấn đề Form mong được hướng dẫn
#1
Lúc mình tạo form chọn New có chọn Design View, Form Wizard...
Nếu chọn form Wizard thì nó chọn sẵn hình nền cho mình và nó tự điều chỉnh hình cho vừa với khung Nhưng nếu lỡ mình chọn Design view rồi thì làm sao để chọn được hình như bên wizard vậy? Mình chọn hình nhưng nếu cái form mình to quá nó lại ko đủ. Ai giúp mình với
2. Mình có xem một số câu lệnh trên đây nhưng trong câu lệnh có mây cái Error... ở đầu với cuối câu lênh là gì vậy? mình xóa đi được không?

Ví dụ nút xóa
BÌnh thường mình chỉ cần
DoCmd.SetWarnings False
If MsgBox("Ban Có Muôn Xóa Không?", vbExclamation + vbYesNo, "Thông Báo") = vbYes Then
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.Requery
End If
DoCmd.SetWarnings True
End Sub

Nhưng mình thấy trên mạng lại như vậy:
Private Sub Cmdxoa_Click()
On Error GoTo Err_CmXoa_Click
If MsgBox("Ban muon xoa mau tin nay", vbOKCancel) = vbCancel Then Exit Sub
If Year(Me.NgayNhap) = Year(Date) Then
If Month(NgayNhap) <> Month(Date) Then
MsgBox "Mau tin nay da thong ke khong xoa duoc"
Exit Sub
End If
End If
Me.AllowEdits = True
Me.Repaint

DoCmd.SetWarnings (False)
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
DoCmd.SetWarnings (True)
Me.AllowEdits = False

Me.Repaint

Exit_CmXoa_Click:
Exit Sub

Err_CmXoa_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_CmXoa_Click
End Sub
Chữ ký của nhokkungfubmt Xin chào, mình là nhokkungfubmt, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hướng Dẫn Tạo form hóa đơn bán hàng Mỹ Hạnh 6 194 04-04-18, 09:29 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Tạo form tìm kiếm thông tin Mỹ Hạnh 2 109 29-03-18, 02:28 PM
Bài mới nhất: Mỹ Hạnh
  Lấy dữ liệu từ form khác Mỹ Hạnh 1 83 27-03-18, 04:21 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Tạo form cập nhật dữ liệu Mỹ Hạnh 4 188 21-03-18, 12:54 AM
Bài mới nhất: vkaccess
  [Hỏi] Form thay đổi kích thước text tùy chỉnh khi xem dataview toidjtjmtoi 8 384 08-03-18, 10:26 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line