Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xoá các table theo điều kiện trong Access
#1
Hỏi: Tromg file MDB của em có nhiều table để lưu dữ liệu của các năm khác nhau. EM chỉ muốn lưu 3 năm gần nhất thôi. Ví dụ: năm nay là 2009, em chỉ cần lưu dữ liệu của 2007, 2008, 2009; năm tới 2010: chỉ lưu 2008, 2009, 2010.
Em muốn tự khi lưu dữ liệu ngày đầu tiên của năm mới, thì table từ 3 năm về trước sẽ tự động bị xoá đi. Cụ thể: ngày 01/01/2010, em lưu dữ liệu thì table lưu dữ liệu của 2007 bị xoá đi.
Đồng thời, em muốn xoá table với điều kiện nó tồn tại: Cụ thể: câu lệnh để thực hiện:
Nếu tableA có trong MDB thì xoá tableA
Các bác cho em xin đoạn code nhé

Đáp:
Mình gửi bạn 1 đoạn code xóa table:

Code:

Mã:
Sub DelTable(T As String)
DoCmd.DeleteObject acTable, T

End Sub

Bây giờ bạn có thể tạo 1 table với thông tin: tblTableInfo(tableName,TableDate)
Ở đây bạn khai báo table nào thuộc năm nào.
sau đó có thể gọi 1 sub xóa table cũ hơn 3 năm:

Code:

Mã:
sub DelTable3yearOld()
Dim Db As Database, Rs As Recordset, sql1 as string
SQL1="select TableName from tblTableInfo where (year(date())-year(TableDate))>=3
Set Db = CurrentDb()
Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
Do Until rs.EOF
  Deltable rs(0)
  rs.MoveNext
Loop

Rs.Close
set DB = Nothing
End Sub


Nhớ lưu trước khi thử nghiệm nhé
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn dannynguyen1980
#2
Bác cho hỏi luôn tôi có viết đoạn code sau để xóa bảng với điều khi bảng tồn tại trên database SQL Server 2000 (nối với Access 2003), khi gọi hàm DeleteTable không báo lỗi gì nhưng bảng cũng không xóa luôn. Code như sau:

Option Compare Database
Option Explicit


Function DeleteTable(ByVal TableName As String) As Boolean

'References: Microsoft Access 11.0 Object Library, Microsoft DAO 3.6 Object Library
'Set references by Clicking Tools and Then References in the Code View window
' Deletes a Table with a given TableName that exists in a database
' Accepts
' TableName: Name of table
' Returns True on success, false otherwise
'USAGE: DeleteTable "TABLENAME"


On Error GoTo errhandler

Dim Db As ADODB.Connection
Dim strSql As String
Set Db = CurrentProject.Connection

'Create the Delte SQL Code from our Three Strings
strSql = "DROP TABLE " & TableName

If ifTableExists(TableName) = True Then

'Print the SQL so we can paste into the query builder if there are errors
Debug.Print strSql

'delete table if found
Db.Execute strSql
End If

'If no errors return true
DeleteTable = True

ExitHere:

Set Db = Nothing
'Notify the user the process is complete.
MsgBox "Delete Table Completed"
Exit Function

errhandler:
'There is an error return false
DeleteTable = False

With Err
MsgBox "Error " & .Number & vbCrLf & .Description, _
vbOKOnly Or vbCritical, "DeleteTable"
End With

Resume ExitHere

End FunctionFunction ifTableExists(TableName As String) As Boolean
Dim rs As Recordset, Db As ADODB.Connection

' DAO Vars
'References: Microsoft Access 11.0 Object Library, Microsoft DAO 3.6 Object Library
'Set references by Clicking Tools and Then References in the Code View window
'Checks if Table exists.
'USAGE: ifTableExists "TABLENAME"

On Error GoTo NoTable 'If there is no table capture the error.

Set Db = CurrentProject.Connection

'If Table is there open it
Set rs = Db.OpenRecordset("Select * from " & TableName & ";")
ifTableExists = True
rs.Close
Db.Close

Exit Function
NoTable:
'If table is not there close out and set function to false
Set rs = Nothing
Db.Close
Set Db = Nothing

ifTableExists = False
Exit Function
End Function

Mong bác chỉ giúp.
Trân trọng cảm ơn!
Chữ ký của dannynguyen1980 Xin chào, mình là dannynguyen1980, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 14-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Bạn có thể nói rõ ADODB.Connection ...là trỏ tới đâu không? Bạn đã có connect lấy dữ liệu ra..hoặc làm gì được tương tự với SQL server chưa?
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(10-11-11, 12:09 PM)Noname Đã viết: Bạn có thể nói rõ ADODB.Connection ...là trỏ tới đâu không? Bạn đã có connect lấy dữ liệu ra..hoặc làm gì được tương tự với SQL server chưa?
Cảm ơn Noname đã quan tâm đến thắc mắc của tôi.
Theo tôi hiểu ADODB.Connection ... trỏ tới CurrentProject. Còn vấn đề connect để lấy dữ liệu hoặc làm gì khác với SQL Server thì tôi chưa thử!
Tôi chỉ mới biết nếu thay:
Dim Db As ADODB.Connection
.
.
.
Set Db = CurrentProject.Connection
bằng
Dim Db as DAO.Database
.
.
.
Set Db = CurrentDb()
trong đoạn code trên và dùng 1 nút lệnh để Call Funtion DeleteTable thì chạy rất ngon lành cành đào trên database của Access.

demo ở đây: http://www.mediafire.com/?j2nnvhogz9m9u5u

Trân trọng./.

Chữ ký của dannynguyen1980 Xin chào, mình là dannynguyen1980, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 14-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(10-11-11, 02:24 PM)dannynguyen1980 Đã viết:
(10-11-11, 12:09 PM)Noname Đã viết: Bạn có thể nói rõ ADODB.Connection ...là trỏ tới đâu không? Bạn đã có connect lấy dữ liệu ra..hoặc làm gì được tương tự với SQL server chưa?
Cảm ơn Noname đã quan tâm đến thắc mắc của tôi.
Theo tôi hiểu ADODB.Connection ... trỏ tới CurrentProject. Còn vấn đề connect để lấy dữ liệu hoặc làm gì khác với SQL Server thì tôi chưa thử!
Tôi chỉ mới biết nếu thay:
Dim Db As ADODB.Connection
.
.
.
Set Db = CurrentProject.Connection
bằng
Dim Db as DAO.Database
.
.
.
Set Db = CurrentDb()
trong đoạn code trên và dùng 1 nút lệnh để Call Funtion DeleteTable thì chạy rất ngon lành cành đào trên database của Access.

demo ở đây: http://www.mediafire.com/?j2nnvhogz9m9u5u

Trân trọng./.
Mình hỏi vậy để chắc rằng kết nối của bạn không có vấn đề gì!
Nếu là current project, tức là nội bộ của file Access thì không vấn đề. Nhưng yêu cầu của bạn là xóa table trên SQL server. Vì vậy, còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như permission... nếu bạn thử được các tác vụ thêm sửa xóa thì mới tính tiếp.
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Mình đã thử rồi vẫn thêm, sửa, xóa table trên SQL Server từ Access bằng cách khác (del, copy & paste, rename) bình thường.
Tức cái là chạy không báo lỗi gì mà table thì không xóa thôi.
Chữ ký của dannynguyen1980 Xin chào, mình là dannynguyen1980, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 14-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Cho hỏi có phải bạn dùng Access Project không? Vì như Code của bạn thì không có liên quan gì với SQL server cả! Không thể thao tác gì được với SQL server bằng code đó trừ khi bạn đang dùng MS Access Project (vốn đã có sẵn connection)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Nếu bạn đang dùng Access Project hoặc dùng 1 kết nối với SQL server qua ADO thì thử dùng code này xem
Mã:
Function DeleteTable(strTableName As String) As Boolean
    
    Dim cmd As ADODB.Command
    Dim strCommand As String
    Dim Conn As ADODB.Connection
    On Error GoTo DeleteTable_Error
    Set Conn = CurrentProject.Connection
    strCommand = "DROP TABLE " & strTableName
   'Delete Table
    Set cmd = New ADODB.Command
    cmd.ActiveConnection = Conn
    cmd.CommandText = strCommand
    cmd.CommandType = adCmdText
    cmd.Execute    
    DeleteTable = True
Set Conn = Nothing
Set cmd = Nothing
Exit Function
DeleteTable_Error:
        MsgBox Err.Number & "-" & Error$, vbCritical, "Error...Error...Error"
        Set Conn = Nothing
        Set cmd = Nothing
End Function
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn dannynguyen1980
#9
Cảm ơn bác Noname! Tôi đã xóa table được rồi. Dưới đây là đoạn mã kiểm tra điều kiện table tồn tại mà tôi sưu tầm được:
Public Function IfTableExists(strTableName As String) As Boolean

Dim cn As ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset

IfTableExists = False
Set cn = CurrentProject.Connection
Set rs = cn.OpenSchema(adSchemaTables, Array(Empty, Empty, Empty, "Table"))
Do While Not rs.EOF
If rs(2).Value = strTableName Then
IfTableExists = True
rs.MoveNext
Loop
Set rs = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
End Function

Cho hởi trước đây bác học viết code này ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đăng ký học thêm vài khóa về lập trình mà chưa biết học ở đâu?!
Chữ ký của dannynguyen1980 Xin chào, mình là dannynguyen1980, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 14-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Thủ Thuật] Demo Import Sheet Excel vào Table Access Xuân Thanh 15 748 23-01-19, 09:38 AM
Bài mới nhất: parpirus
  [Help] Lấy dữ liệu record mới nhập trong Table vulhu06 1 127 14-01-19, 10:33 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Thủ Thuật] [Video+Demo] 2 Cách Tạo Số tăng dần và Reset theo nhu cầu maidinhdan 38 7,301 12-01-19, 11:01 AM
Bài mới nhất: drthaodean
  [Help] Hàm trong access mientt2bk@gmail.com 0 86 08-01-19, 11:03 PM
Bài mới nhất: mientt2bk@gmail.com
  Tự động liên kết các table Noname 2 2,874 03-11-18, 02:44 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối