Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Xin các bác giúp đỡ về Code nút Trở về Record trước đó khi đã bấm qua Record mới
#1
closeeeeeeeeeeeee
Chữ ký của kaise86 Xin chào, mình là kaise86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(10-03-13, 10:58 AM)kaise86 Đã viết: Xin các bác giúp đỡ về Code nút Trở về Record trước đó khi đã bấm qua Record mới
Như hình, khi e bấm nút thêm, table sẽ nhảy về record mới, ý e là muốn bấm nút trờ về thì record sẽ trờ về Record đang đứng như lúc chưa bấm nút thêm
[img][Hình: Untitled-2_zpseed3b368.jpg]
link file của em, Mong các bác chỉ giúp.
http://www.mediafire.com/download.php?dt9yop1ty9159tv

Như thế này bạn tạo biến trangthai as Boolean, biến luuvetrecord kiểu dữ liệu như khóa chính của bảng,
sự kiên click nút thêm bạn gán trangthai = true, luuvetrecord =me.khoachinhcuaban.value
su kien clck nút hủy bạn viết như thế này
If trangthai = True Then

Dim rs As Recordset

Set rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "[khoachinh] = " & luuvetrecord
If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark

End If

Mình đã test thành công trong chương trình của mình.
Chữ ký của nauthna Xin chào, mình là nauthna, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn kaise86
#3
(10-03-13, 01:39 PM)nauthna Đã viết:
(10-03-13, 10:58 AM)kaise86 Đã viết: Xin các bác giúp đỡ về Code nút Trở về Record trước đó khi đã bấm qua Record mới
Như hình, khi e bấm nút thêm, table sẽ nhảy về record mới, ý e là muốn bấm nút trờ về thì record sẽ trờ về Record đang đứng như lúc chưa bấm nút thêm
[img][Hình: Untitled-2_zpseed3b368.jpg]
link file của em, Mong các bác chỉ giúp.
http://www.mediafire.com/download.php?dt9yop1ty9159tv

Như thế này bạn tạo biến trangthai as Boolean, biến luuvetrecord kiểu dữ liệu như khóa chính của bảng,
sự kiên click nút thêm bạn gán trangthai = true, luuvetrecord =me.khoachinhcuaban.value
su kien clck nút hủy bạn viết như thế này
If trangthai = True Then

Dim rs As Recordset

Set rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "[khoachinh] = " & luuvetrecord
If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark

End If

Mình đã test thành công trong chương trình của mình.
A ơi, a post cái bài của a cho e được ko, e làm thì nó nhảy về dòng đầu.
Chữ ký của kaise86 Xin chào, mình là kaise86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(10-03-13, 08:25 PM)kaise86 Đã viết:
(10-03-13, 01:39 PM)nauthna Đã viết:
(10-03-13, 10:58 AM)kaise86 Đã viết: Xin các bác giúp đỡ về Code nút Trở về Record trước đó khi đã bấm qua Record mới
Như hình, khi e bấm nút thêm, table sẽ nhảy về record mới, ý e là muốn bấm nút trờ về thì record sẽ trờ về Record đang đứng như lúc chưa bấm nút thêm
[img][Hình: Untitled-2_zpseed3b368.jpg]
link file của em, Mong các bác chỉ giúp.
http://www.mediafire.com/download.php?dt9yop1ty9159tv

Như thế này bạn tạo biến trangthai as Boolean, biến luuvetrecord kiểu dữ liệu như khóa chính của bảng,
sự kiên click nút thêm bạn gán trangthai = true, luuvetrecord =me.khoachinhcuaban.value
su kien clck nút hủy bạn viết như thế này
If trangthai = True Then

Dim rs As Recordset

Set rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "[khoachinh] = " & luuvetrecord
If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark

End If

Mình đã test thành công trong chương trình của mình.
A ơi, a post cái bài của a cho e được ko, e làm thì nó nhảy về dòng đầu.

Sửa lại dòng này nè, do kiểu dữ liệu khóa chính của bạn là Text
rs.FindFirst "[Sochungtu] = ' " & luuvet & " ' "

mình test được rồi đó
Chữ ký của nauthna Xin chào, mình là nauthna, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
1/ Dùng Macro :
Action : GoToRecord
Object Type : Form
Object Name : [Tên Form muốn gán Macro]
Record : Previous

Trên form tạo một commandbutton và gán sự kiện click bằng macro trên

2/ Dùng lệnh VBA
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious

Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Thu tục LockObject của bạn nên viết như thế này cho tiện, đặt vào 1 module nào đó gọi cho tất cả các form trong chương trình.

Sub LockOject(frmAny As Form, khoa As Boolean)
Dim ctl As Control
For Each ctl In frmAny.Controls
' neu muon them loai dieu khien nao do cu them vao
If ctl.ControlType = acTextBox Or ctl.ControlType = acComboBox Or ctl.ControlType = acCheckBox Then
ctl.Locked = khoa
End If
Next ctl
End Sub

khi khóa điều khiển call lockobject(tenform,True)
khi mở điều khiển call lockobject(tenform,false)
Chữ ký của nauthna Xin chào, mình là nauthna, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn kaise86
#7
(11-03-13, 02:11 PM)nauthna Đã viết:
(10-03-13, 08:25 PM)kaise86 Đã viết:
(10-03-13, 01:39 PM)nauthna Đã viết:
(10-03-13, 10:58 AM)kaise86 Đã viết: Xin các bác giúp đỡ về Code nút Trở về Record trước đó khi đã bấm qua Record mới
Như hình, khi e bấm nút thêm, table sẽ nhảy về record mới, ý e là muốn bấm nút trờ về thì record sẽ trờ về Record đang đứng như lúc chưa bấm nút thêm
[img][Hình: Untitled-2_zpseed3b368.jpg]
link file của em, Mong các bác chỉ giúp.
http://www.mediafire.com/download.php?dt9yop1ty9159tv

Như thế này bạn tạo biến trangthai as Boolean, biến luuvetrecord kiểu dữ liệu như khóa chính của bảng,
sự kiên click nút thêm bạn gán trangthai = true, luuvetrecord =me.khoachinhcuaban.value
su kien clck nút hủy bạn viết như thế này
If trangthai = True Then

Dim rs As Recordset

Set rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "[khoachinh] = " & luuvetrecord
If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark

End If

Mình đã test thành công trong chương trình của mình.
A ơi, a post cái bài của a cho e được ko, e làm thì nó nhảy về dòng đầu.

Sửa lại dòng này nè, do kiểu dữ liệu khóa chính của bạn là Text
rs.FindFirst "[Sochungtu] = ' " & luuvet & " ' "

mình test được rồi đó

A ơi a post cái bài test lên dùm e được ko anh, e làm nó ko chạy, e dùng ctrl+G để kiểm tra thì cái biến Trangthai ko nhảy về true khi bấm nút thêm
Chữ ký của kaise86 Xin chào, mình là kaise86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(11-03-13, 02:31 PM)nauthna Đã viết: Thu tục LockObject của bạn nên viết như thế này cho tiện, đặt vào 1 module nào đó gọi cho tất cả các form trong chương trình.

Sub LockOject(frmAny As Form, khoa As Boolean)
Dim ctl As Control
For Each ctl In frmAny.Controls
' neu muon them loai dieu khien nao do cu them vao
If ctl.ControlType = acTextBox Or ctl.ControlType = acComboBox Or ctl.ControlType = acCheckBox Then
ctl.Locked = khoa
End If
Next ctl
End Sub

khi khóa điều khiển call lockobject(tenform,True)
khi mở điều khiển call lockobject(tenform,false)
Cái này a viết thiếu cái call lockobject(form_tenform,True)
Chữ ký của kaise86 Xin chào, mình là kaise86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
Dim trangthai as boolean
Dim luuvet as string
Khai báo hai biến này nằm tong form của bạn

Nút cmdThem như trong ct của bạn nè:
Private Sub CmdThem_Click()
On Error GoTo Err_cmdthem_Click
trangthai = True
luuvet = Me.Sochungtu.Value
Call UnlockObject
Me.Sochungtu.SetFocus
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Me.CmdCuoi.Enabled = False
Me.CmdKe.Enabled = False
Me.CmdDau.Enabled = False
Me.CmdTruoc.Enabled = False
Me.CmdLuu.Enabled = True
Me.CmdLuu.SetFocus
Me.CmdThem.Enabled = False
Me.CmdSua.Enabled = False
Me.CmdTim.Enabled = False
Me.CmdXem.Enabled = False
Me.CmdXoa.Enabled = False
Me.CmdThoat.Enabled = False
Me.Sochungtu.SetFocus
Me.CmdTrove.Enabled = True

Exit_CmdThem_Click:
Exit Sub

Err_cmdthem_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_CmdThem_Click

End Sub

Nút cmdTroVe như trong ct của bạn nè:

Private Sub CmdTrove_Click()
If trangthai = True Then

Dim rs As Recordset

Set rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "tblChungtu.Sochungtu = '" & luuvet & "'"
If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark

' Me.Sochungtu.SetFocus
'
End If


Call LockObject
Me.CmdDau.Enabled = True
Me.CmdTruoc.Enabled = True
Me.CmdCuoi.Enabled = True
Me.CmdKe.Enabled = True
Me.CmdThem.Enabled = True
Me.CmdLuu.Enabled = False
Me.CmdThem.SetFocus
Me.CmdTrove.Enabled = False
Me.CmdThem.SetFocus
Me.CmdSua.Enabled = True
Me.CmdTim.Enabled = True
Me.CmdXem.Enabled = True
Me.CmdXoa.Enabled = True
Me.CmdThoat.Enabled = True

End Sub
Chữ ký của nauthna Xin chào, mình là nauthna, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn kaise86
#10
Báo lỗi như này nè bác
[img][Hình: Untitled-2_zps4dfb930d.png]
Debug thì báo ngay đây Me.Bookmark = rs.Bookmark
Chữ ký của kaise86 Xin chào, mình là kaise86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Giúp tôi Modules đọc số này với xndt 9 1,359 11-05-17, 11:00 AM
Bài mới nhất: nhannt4
  giúp đở về trỏ chuột trong acess hvhvpdk 2 637 17-12-16, 12:49 PM
Bài mới nhất: hvhvpdk
  Cần giúp đỡ về hàm if trong macro hvhvpdk 2 869 28-11-16, 01:04 PM
Bài mới nhất: hvhvpdk
  [Hỏi] Cách tạo Combobox tìm và đi đến record (Khi gõ có hiện thông tin của record) thanh_linh60 4 1,302 30-09-16, 06:17 PM
Bài mới nhất: thienphuc2611
  Cần Giúp đỡ về Menu bar acess 2007 toi511 3 1,460 12-06-16, 02:34 PM
Bài mới nhất: truongtrungviet

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line