Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Điều khiển con trỏ tới vị trí vừa Update
#1
Nhờ các Anh chị trong diễn đàn giúp làm cách nào để điều khiển dấu nháy con trỏ đến Record vừa cập nhật trong Form ?
Ví dụ tôi có: 2textbox: stt và ten và nút lưu:
stt ten
1 a
2 b
3 c

Khi chọn sửa dòng 2 từ b thành d và nhấn Lưu thì: Sau khi lưu xong, cập nhật, con trỏ tự động trả về vị trí vừa sửa là vị trí d ở dòng 2.
Thanks!
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(02-12-12, 05:17 PM)tmtien261 Đã viết: Nhờ các Anh chị trong diễn đàn giúp làm cách nào để điều khiển dấu nháy con trỏ đến Record vừa cập nhật trong Form ?
Ví dụ tôi có: 2textbox: stt và ten và nút lưu:
stt ten
1 a
2 b
3 c

Khi chọn sửa dòng 2 từ b thành d và nhấn Lưu thì: Sau khi lưu xong, cập nhật, con trỏ tự động trả về vị trí vừa sửa là vị trí d ở dòng 2.
Thanks!

Sao không Pro nào giúp với nhỉ ? Nếu đã có chủ đề rồi thì xin các pro cho xin Link để tmtien261 nghiên cứu. Cảm ơn nhiều !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Post file lên bạn big green
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(03-01-13, 06:50 PM)cpucloi Đã viết: Post file lên bạn big green

Nhờ "cpucloi" chỉ giùm đoạn code nhé.
Đề bài: Khi sửa số điện thoại của Nguyễn Văn B ở dòng số 2. Bấm nút lưu thì sau khi thông báo lưu xong, con trỏ trả về Record số điện thoại vừa sửa hoặc trả về dòng số 2 vừa sửa.
Tương tự nếu sửa các record (dòng) nào bất kỳ thì sau khi lưu con trỏ đều trả về đúng vị trí vừa sửa.
File đính kèm
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Chuyển về acc2k3 đi bạn
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
cái này có khó gì đâu. bạn sử dụng lệnh [boxtextư.setforcus là được mà. ví dụ: MANV.SetFocus thì con trỏ sẽ tự nhẩy về vị trí Mã nhân viên [MANV]
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
(06-01-13, 12:17 AM)quanghoasla Đã viết: cái này có khó gì đâu. bạn sử dụng lệnh [boxtextư.setforcus là được mà. ví dụ: MANV.SetFocus thì con trỏ sẽ tự nhẩy về vị trí Mã nhân viên [MANV]

Cảm ơn bạn đã trả lời. Nhưng câu trả lời của bạn chưa đúng với ý mình. Mình sử dụng phương thức Unbonnd để nhập, sửa thông tin. Khi sửa xong lưu thì cập nhật vào form detail. Mình muốn sau khi lưu con trỏ sẽ trả về ngay record vừa sửa trong form detail chứ không phải text Unbound.
Mình đã chuyển sang Access 2003 và gửi file đính kèm. Nhờ các Pro chỉ giúp. Cảm ơn nhiều.
Download file
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(06-01-13, 11:22 AM)tmtien261 Đã viết:
(06-01-13, 12:17 AM)quanghoasla Đã viết: cái này có khó gì đâu. bạn sử dụng lệnh [boxtextư.setforcus là được mà. ví dụ: MANV.SetFocus thì con trỏ sẽ tự nhẩy về vị trí Mã nhân viên [MANV]

Cảm ơn bạn đã trả lời. Nhưng câu trả lời của bạn chưa đúng với ý mình. Mình sử dụng phương thức Unbonnd để nhập, sửa thông tin. Khi sửa xong lưu thì cập nhật vào form detail. Mình muốn sau khi lưu con trỏ sẽ trả về ngay record vừa sửa trong form detail chứ không phải text Unbound.
Mình đã chuyển sang Access 2003 và gửi file đính kèm. Nhờ các Pro chỉ giúp. Cảm ơn nhiều.
Download file

cái này mình đã hướng dẫn bạn rồi còn gì. dù là text hay unbound đều được cả. chỉ cần bạn khai đúng name của nó là được mà. bây giờ bạn chỉ thêm cái đoạn code sau vào cuối dòng của sự kiện

Private Sub Luu_Click()
Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
Dim DB As Database
Dim RS As Recordset
Set DB = CurrentDb
Set RS = DB.OpenRecordset("tblDanhsachnhanvien", dbOpenTable)
If IsNull(Me.lid) Or Me.lid.Value = "" Or IsNull(Me.lhoten) Or Me.lhoten.Value = "" Or IsNull(Me.lfone) Or Me.lfone.Value = "" Then
Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
AckTime = 1
Select Case InfoBox.PopUp(DLookup("[MsgDes]", "tblMsgbox", "[MsgID] = 1"), AckTime, "Thông báo", 0)
Case 1, -1
End Select
Me.lhoten.SetFocus
Exit Sub
Else
RS.Index = "Primarykey"
RS.Seek "=", Me.lid
If RS.NoMatch Then
RS.AddNew
RS.Fields(0) = Me.lid
RS.Fields(1) = Me.lhoten
RS.Fields(2) = Me.lfone
RS.Update
DoCmd.OpenForm "frmMsgbox", acNormal, , , , acDialog
Else
RS.Edit
RS!ID = Me.lid.Value
RS!hoten = Me.lhoten.Value
RS!fone = Me.lfone.Value
RS.Update
DoCmd.OpenForm "frmMsgbox", acNormal, , , , acDialog
End If
RS.Close
Set DB = Nothing
End If
DoCmd.Requery
Them.Enabled = True
Them.SetFocus
Sua.Enabled = True
Luu.Enabled = False
Huy.Enabled = False
Thoat.Enabled = True
Xoa.Enabled = True

Call Cleartextbox
Call Locktextbox
Call UnLocktxt

DoCmd.GoToRecord , , acLast
hoten.SetFocus
End Sub

hoten.SetFocus là cái giá trị cần thêm vào code lưu của bạn. Mình test chạy ngon 100% rồi.

Nhớ nhấn nút thank cho nhau một cái nhé.007Present
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(06-01-13, 11:22 AM)tmtien261 Đã viết:
(06-01-13, 12:17 AM)quanghoasla Đã viết: cái này có khó gì đâu. bạn sử dụng lệnh [boxtextư.setforcus là được mà. ví dụ: MANV.SetFocus thì con trỏ sẽ tự nhẩy về vị trí Mã nhân viên [MANV]
Cảm ơn bạn đã trả lời. Nhưng câu trả lời của bạn chưa đúng với ý mình. Mình sử dụng phương thức Unbonnd để nhập, sửa thông tin. Khi sửa xong lưu thì cập nhật vào form detail. Mình muốn sau khi lưu con trỏ sẽ trả về ngay record vừa sửa trong form detail chứ không phải text Unbound.
Mình đã chuyển sang Access 2003 và gửi file đính kèm. Nhờ các Pro chỉ giúp. Cảm ơn nhiều.
Download file
cái này mình đã hướng dẫn bạn rồi còn gì. dù là text hay unbound đều được cả. chỉ cần bạn khai đúng name của nó là được mà. bây giờ bạn chỉ thêm cái đoạn code sau vào cuối dòng của sự kiện
Private Sub Luu_Click()
Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
Dim DB As Database
Dim RS As Recordset
Set DB = CurrentDb
Set RS = DB.OpenRecordset("tblDanhsachnhanvien", dbOpenTable)
If IsNull(Me.lid) Or Me.lid.Value = "" Or IsNull(Me.lhoten) Or Me.lhoten.Value = "" Or IsNull(Me.lfone) Or Me.lfone.Value = "" Then
Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
AckTime = 1
Select Case InfoBox.PopUp(DLookup("[MsgDes]", "tblMsgbox", "[MsgID] = 1"), AckTime, "Thông báo", 0)
Case 1, -1
End Select
Me.lhoten.SetFocus
Exit Sub
Else
RS.Index = "Primarykey"
RS.Seek "=", Me.lid
If RS.NoMatch Then
RS.AddNew
RS.Fields(0) = Me.lid
RS.Fields(1) = Me.lhoten
RS.Fields(2) = Me.lfone
RS.Update
DoCmd.OpenForm "frmMsgbox", acNormal, , , , acDialog
Else
RS.Edit
RS!ID = Me.lid.Value
RS!hoten = Me.lhoten.Value
RS!fone = Me.lfone.Value
RS.Update
DoCmd.OpenForm "frmMsgbox", acNormal, , , , acDialog
End If
RS.Close
Set DB = Nothing
End If
DoCmd.Requery
Them.Enabled = True
Them.SetFocus
Sua.Enabled = True
Luu.Enabled = False
Huy.Enabled = False
Thoat.Enabled = True
Xoa.Enabled = True
Call Cleartextbox
Call Locktextbox
Call UnLocktxt
DoCmd.GoToRecord , , acLast
hoten.SetFocus
End Sub
hoten.SetFocus là cái giá trị cần thêm vào code lưu của bạn. Mình test chạy ngon 100% rồi.
đây là demo đã chỉnh sửa cho bạn
Nhớ nhấn nút thank cho nhau một cái nhé.007Present
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
Cảm ơn quanghoasla ! Nhưng code đâu có chạy theo "Đề bài".
Trong demo của bạn, khi chọn một dòng nào đó, bấm "Nút sửa", sửa nội dung, sau đó bấm "Nút lưu" thì dữ liệu sửa được lưu đúng vào dòng đã sửa nhưng con trỏ lại trả về "Dòng cuối cùng" mà !

Mình là muốn: Nếu sửa ở dòng thứ 3 thì khi lưu con trỏ trả về dòng 3, sửa dòng 4 thì khi lưu con trỏ trả về dòng 4 đó !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] tự điền vào field khi thỏa mãn 1 số điều kiện ??????????????? Godspear 2 73 22-04-18, 09:19 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  cách tạo TextBox nhảy số theo điều kiện Nguyên Thông 5 190 19-03-18, 03:32 PM
Bài mới nhất: Nguyên Thông
  [S.O.S] Điều khiển hiển thị record trên form qua mạng LAN tranthanhan1962 16 913 21-01-18, 05:31 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Code update dữ liệu từ subform vào table history(có ghi nhận ngày update) subasatran 5 727 10-07-17, 02:07 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
Exclamation [Help] Truy vấn từ 1 list box trong form và điều chỉnh kích thước form tien1505 4 463 01-07-17, 12:34 AM
Bài mới nhất: tien1505

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line