Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Lỗi] Run-time error '13' Type mismatch
#1
Chào cả nhà
Em bị lỗi này ko biết fix thế nào ạ
Run-time error '13' Type mismatch
[Hình: 1a8be0b6.jpg]
Lỗi tại dòng
[Hình: 2a343828.jpg]
Đây là đoạn code chuyển số thành chữ

Em xin hỏi thêm làm sao in Phiếu Hóa Đơn thành 2 trang (2 phần)
Liên 1: Giao cho Khách hàng
Liên 2: Công ty giữ
Em chỉ mới làm in được 1 trang thôi
[Hình: c19605bf.jpg]

File của em: http://www.mediafire.com/?phg365feb4az7xk
Chữ ký của uronmapu Cảm ơn cả nhà

Để học Access không nên ngại đặt câu hỏi


Uron
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(07-09-12, 04:32 PM)uronmapu Đã viết: Chào cả nhà
Em bị lỗi này ko biết fix thế nào ạ
Run-time error '13' Type mismatch
[Hình: 1a8be0b6.jpg]
Lỗi tại dòng
[Hình: 2a343828.jpg]
Đây là đoạn code chuyển số thành chữ

Em xin hỏi thêm làm sao in Phiếu Hóa Đơn thành 2 trang (2 phần)
Liên 1: Giao cho Khách hàng
Liên 2: Công ty giữ
Em chỉ mới làm in được 1 trang thôi
[Hình: c19605bf.jpg]

File của em: http://www.mediafire.com/?phg365feb4az7xk

Link
http://tinphatco.com/download.php[/b]
Code đổi số ra chữ bạn xem trong phần modul
Để in 2 liên bạn tham khảo macro in2lien nhé, mình in phiếu bằng cách tạo macro, cách này đơn giản. Đây chỉ là tham khảo cách làm thôi nhé, vì mình thiết lập dữ liệu theo phần mềm của mình
Chữ ký của cannguyen Xin chào, mình là cannguyen, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 15-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn uronmapu
#3
Cảm ơn bạn, mình vừa thử đoạn code đổi số của bạn nhưng lại bị lỗi tương tự

'Xet hang tram
If Len(X) = 3 Then
If Left(X, 1) <> 0 Then
chuoi = KySo(Left(X, 1)) + " traêm "
End If
X = Right(X, 2)

và đoạn này nữa

Else
If Left(X, 1) = 1 Then
chuoi = chuoi + "möôøi "
Else
chuoi = chuoi + KySo(Left(X, 1)) + "möôi "
flag1 = True
End If
End If
X = Right(X, 1)
End If

CÒn phần in 2 liên mình copy nhưng ko biết cách áp dụng sad
Chữ ký của uronmapu Cảm ơn cả nhà

Để học Access không nên ngại đặt câu hỏi


Uron
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Mình sử dụng đoạn lệnh khác bên dưới ok rồi ah
Mã PHP:
Function VND(BaoNhieu)
Dim KetQuaSOTIENNHOMChuDichS1S2S3 As String
Dim I
JVitri As ByteAs Double
Dim Hang
DOCDEM
If BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Khoâng ñoàng"
Else
If 
Abs(BaoNhieu) > 1E+15 Then
KetQua 
"Soá Quùa Lôùn"
Else
If 
BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Tröø" Space(1)
Else
KetQua Space(0)
End If
SOTIEN Format(Abs(BaoNhieu), "###############")
SOTIEN Right(Space(15) & SOTIEN15)
Hang = Array("None""traêm""möôi""gì ñoù")
DOC = Array("None""ngaøn tyû,""tyû,""trieäu,""ngaøn,""ñoàng ")
DEM = Array("None""moät""hai""ba""boán""naêm""saùu""baûy""taùm""chín")
For 
1 To 5
NHOM 
Mid(SOTIEN23)
If 
NHOM <> Space(3Then
Select 
Case NHOM
Case "000"
If 5 Then
Chu 
"ñoàng chaün " Space(1)
Else
Chu Space(0)
End If
Case Else
S1 Left(NHOM1)
S2 Mid(NHOM21)
S3 Right(NHOM1)
Chu Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For 
1 To 3
Dich 
Space(0)
Val(Mid(NHOMJ1))
If 
0 Then
Dich 
DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case And 1
Dich 
"möôøi" Space(1)
Case 
And S2 "0" And S3 <> "0" And S1 >= "0" And 5
Dich 
"leû" Space(1)
Case 
And And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich Hang(J) & Space(1)
Case 
And And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich "1" Mid(Dich2'Kyù töï en lôø
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or _
(S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "linh" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or _
(S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Or (S1 = "0" And I = 5) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If
Case 1 And S = 0 And S3 = "0"
If (S1 >= "1" And S2 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or _
(S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Or (S1 = "0" And I = 5) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
Vitri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "möôi moát"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function


Function AUD(BaoNhieu)
Dim KetQua, SOTIEN, NHOM, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double
Dim Hang, DOC, DEM
If BaoNhieu = 0 Then
KetQua = "Khoâng ñoàng"
Else
If Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua = "Soá Quùa Lôùn"
Else
If BaoNhieu < 0 Then
KetQua = "Tröø" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SOTIEN = Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN = Right(Space(12) & SOTIEN, 15)
Hang = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
DOC = Array("None", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "ñoâ la UÙc ", "cent.")
DEM = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
For I = 1 To 5
NHOM = Mid(SOTIEN, I * 3 - 2, 3)
If NHOM <> Space(3) Then
Select Case NHOM
Case "000"
If I = 4 Then
Chu = "ñoâ la UÙc" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
If I = 5 Then
Chu = " chaün." & Space(0)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case Else
S1 = Left(NHOM, 1)
S2 = Mid(NHOM, 2, 1)
S3 = Right(NHOM, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(NHOM, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "möôøi" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "1" & Mid(Dich, 2) '
Kyù töï en lôø
Case And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"linh" Space(1)
End If

Mid(SOTIEN142)
If 
"0" And 5 Then
Dich 
"leû" Space(1)
End If

Case 
And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4) Or (S1 "0" And 5Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If
Case 
And And S3 "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If
End Select
Chu 
Chu Dich
Next J
End Select
Vitri 
InStr(1Chu"möôi moät"1)
If 
Vitri 0 Then Mid(ChuVitri9) = "möôi moát"
KetQua KetQua Chu
End 
If
Next I
End 
If
End If
AUD UCase(Left(KetQua1)) & Mid(KetQua2)
End Function


Function 
CAD(BaoNhieu)
Dim KetQuaSOTIENNHOMChuDichS1S2S3 As String
Dim I
JVitri As ByteAs Double
Dim Hang
DOCDEM
If BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Khoâng ñoàng"
Else
If 
Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua 
"Soá Quùa Lôùn"
Else
If 
BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Tröø" Space(1)
Else
KetQua Space(0)
End If
SOTIEN Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN Right(Space(12) & SOTIEN15)
Hang = Array("None""traêm""möôi""gì ñoù")
DOC = Array("None""tyû""trieäu""ngaøn""ñoâ la Canada""cent.")
DEM = Array("None""moät""hai""ba""boán""naêm""saùu""baûy""taùm""chín")
For 
1 To 5
NHOM 
Mid(SOTIEN23)
If 
NHOM <> Space(3Then
Select 
Case NHOM
Case "000"
If 4 Then
Chu 
"ñoâ la Canada" Space(1)
Else
Chu Space(0)
End If
Case 
".00"
If 5 Then
Chu 
" chaün." Space(0)
Else
Chu Space(0)
End If
Case Else
S1 Left(NHOM1)
S2 Mid(NHOM21)
S3 Right(NHOM1)
Chu Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For 
1 To 3
Dich 
Space(0)
Val(Mid(NHOMJ1))
If 
0 Then
Dich 
DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case And 1
Dich 
"möôøi" Space(1)
Case 
And And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich Hang(J) & Space(1)
Case 
And And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich "1" Mid(Dich2'Kyù töï en lôø
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "linh" & Space(1)
End If

W = Mid(SOTIEN, 14, 2)
If W > "0" And I = 5 Then
Dich = "leû" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Or (S1 = "0" And I = 5) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 = "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If

End Select


Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
Vitri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "möôi moát"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
CAD = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function


Function EUR(BaoNhieu)
Dim KetQua, SOTIEN, NHOM, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double
Dim Hang, DOC, DEM
If BaoNhieu = 0 Then
KetQua = "Khoâng ñoàng"
Else
If Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua = "Soá Quùa Lôùn"
Else
If BaoNhieu < 0 Then
KetQua = "Tröø" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SOTIEN = Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN = Right(Space(12) & SOTIEN, 15)
Hang = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
DOC = Array("None", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "Euro", "cent.")
DEM = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
For I = 1 To 5
NHOM = Mid(SOTIEN, I * 3 - 2, 3)
If NHOM <> Space(3) Then
Select Case NHOM
Case "000"
If I = 4 Then
Chu = "Euro" & Space(0)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
If I = 5 Then
Chu = " chaün. " & Space(0)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case Else
S1 = Left(NHOM, 1)
S2 = Mid(NHOM, 2, 1)
S3 = Right(NHOM, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(NHOM, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "möôøi" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "1" & Mid(Dich, 2) '
Kyù töï en lôø
Case And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"linh" Space(1)
End If

Mid(SOTIEN142)
If 
"0" And 5 Then
Dich 
"leû" Space(1)
End If

Case 
And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4) Or (S1 "0" And 5Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If

Case 
And And S3 "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If

End Select
Chu 
Chu Dich
Next J
End Select
Vitri 
InStr(1Chu"möôi moät"1)
If 
Vitri 0 Then Mid(ChuVitri9) = "möôi moát"
KetQua KetQua Chu
End 
If
Next I
End 
If
End If
EUR UCase(Left(KetQua1)) & Mid(KetQua2)
End Function

Function 
HKD(BaoNhieu)
Dim KetQuaSOTIENNHOMChuDichS1S2S3 As String
Dim I
JVitri As ByteAs Double
Dim Hang
DOCDEM
If BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Khoâng ñoàng"
Else
If 
Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua 
"Soá Quùa Lôùn"
Else
If 
BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Tröø" Space(1)
Else
KetQua Space(0)
End If
SOTIEN Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN Right(Space(12) & SOTIEN15)
Hang = Array("None""traêm""möôi""gì ñoù")
DOC = Array("None""tyû""trieäu""ngaøn""ñoâ la Hoàng koâng""cent.")
DEM = Array("None""moät""hai""ba""boán""naêm""saùu""baûy""taùm""chín")
For 
1 To 5
NHOM 
Mid(SOTIEN23)
If 
NHOM <> Space(3Then
Select 
Case NHOM
Case "000"
If 4 Then
Chu 
"ñoâ la Hoàng coâng" Space(1)
Else
Chu Space(0)
End If
Case 
".00"
If 5 Then
Chu 
" chaün." Space(0)
Else
Chu Space(0)
End If
Case Else
S1 Left(NHOM1)
S2 Mid(NHOM21)
S3 Right(NHOM1)
Chu Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For 
1 To 3
Dich 
Space(0)
Val(Mid(NHOMJ1))
If 
0 Then
Dich 
DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case And 1
Dich 
"möôøi" Space(1)
Case 
And And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich Hang(J) & Space(1)
Case 
And And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich "1" Mid(Dich2'Kyù töï en lôø
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "linh" & Space(1)
End If

W = Mid(SOTIEN, 14, 2)
If W > "0" And I = 5 Then
Dich = "leû" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Or (S1 = "0" And I = 5) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 = "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If

End Select


Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
Vitri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "möôi moát"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
HKD = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End FunctionFunction GBP(BaoNhieu)
Dim KetQua, SOTIEN, NHOM, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double
Dim Hang, DOC, DEM
If BaoNhieu = 0 Then
KetQua = "Khoâng ñoàng"
Else
If Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua = "Soá Quùa Lôùn"
Else
If BaoNhieu < 0 Then
KetQua = "Tröø" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SOTIEN = Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN = Right(Space(12) & SOTIEN, 15)
Hang = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
DOC = Array("None", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "baûng Anh ", "cent.")
DEM = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
For I = 1 To 5
NHOM = Mid(SOTIEN, I * 3 - 2, 3)
If NHOM <> Space(3) Then
Select Case NHOM
Case "000"
If I = 4 Then
Chu = "baûng Anh" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
If I = 5 Then
Chu = " chaün." & Space(0)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case Else
S1 = Left(NHOM, 1)
S2 = Mid(NHOM, 2, 1)
S3 = Right(NHOM, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(NHOM, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "möôøi" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "1" & Mid(Dich, 2) '
Kyù töï en lôø
Case And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"linh" Space(1)
End If

Mid(SOTIEN142)
If 
"0" And 5 Then
Dich 
"leû" Space(1)
End If

Case 
And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4) Or (S1 "0" And 5Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If

Case 
And And S3 "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If

End Select


Chu 
Chu Dich
Next J
End Select
Vitri 
InStr(1Chu"möôi moät"1)
If 
Vitri 0 Then Mid(ChuVitri9) = "möôi moát"
KetQua KetQua Chu
End 
If
Next I
End 
If
End If
GBP UCase(Left(KetQua1)) & Mid(KetQua2)
End Function


Function 
JPY(BaoNhieu)
Dim KetQuaSOTIENNHOMChuDichS1S2S3 As String
Dim I
JVitri As ByteAs Double
Dim Hang
DOCDEM
If BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Khoâng ñoàng"
Else
If 
Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua 
"Soá Quùa Lôùn"
Else
If 
BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Tröø" Space(1)
Else
KetQua Space(0)
End If
SOTIEN Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN Right(Space(12) & SOTIEN15)
Hang = Array("None""traêm""möôi""gì ñoù")
DOC = Array("None""tyû""trieäu""ngaøn""yeân Nhaät""cent.")
DEM = Array("None""moät""hai""ba""boán""naêm""saùu""baûy""taùm""chín")
For 
1 To 5
NHOM 
Mid(SOTIEN23)
If 
NHOM <> Space(3Then
Select 
Case NHOM
Case "000"
If 4 Then
Chu 
"yeân Nhaät" Space(1)
Else
Chu Space(0)
End If
Case 
".00"
If 5 Then
Chu 
" chaün." Space(0)
Else
Chu Space(0)
End If
Case Else
S1 Left(NHOM1)
S2 Mid(NHOM21)
S3 Right(NHOM1)
Chu Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For 
1 To 3
Dich 
Space(0)
Val(Mid(NHOMJ1))
If 
0 Then
Dich 
DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case And 1
Dich 
"möôøi" Space(1)
Case 
And And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich Hang(J) & Space(1)
Case 
And And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich "1" Mid(Dich2'Kyù töï en lôø
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "linh" & Space(1)
End If

W = Mid(SOTIEN, 14, 2)
If W > "0" And I = 5 Then
Dich = "leû" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Or (S1 = "0" And I = 5) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 = "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
Vitri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "möôi moát"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
JPY = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function

Function USD(BaoNhieu)
Dim KetQua, SOTIEN, NHOM, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double
Dim Hang, DOC, DEM
If BaoNhieu = 0 Then
KetQua = "Khoâng ñoàng"
Else
If Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua = "Soá Quùa Lôùn"
Else
If BaoNhieu < 0 Then
KetQua = "Tröø" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SOTIEN = Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN = Right(Space(12) & SOTIEN, 15)
Hang = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
DOC = Array("None", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "ñoâ la Myõ", "cent.")
DEM = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
For I = 1 To 5
NHOM = Mid(SOTIEN, I * 3 - 2, 3)
If NHOM <> Space(3) Then
Select Case NHOM
Case "000"
If I = 4 Then
Chu = "ñoâ la Myõ" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
If I = 5 Then
Chu = " chaün." & Space(0)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case Else
S1 = Left(NHOM, 1)
S2 = Mid(NHOM, 2, 1)
S3 = Right(NHOM, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(NHOM, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "möôøi" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "1" & Mid(Dich, 2) '
Kyù töï en lôø
Case And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"linh" Space(1)
End If

Mid(SOTIEN142)
If 
"0" And 5 Then
Dich 
"leû" Space(1)
End If

Case 
And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4) Or (S1 "0" And 5Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If
Case 
And And S3 "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If
End Select
Chu 
Chu Dich
Next J
End Select
Vitri 
InStr(1Chu"möôi moät"1)
If 
Vitri 0 Then Mid(ChuVitri9) = "möôi moát"
KetQua KetQua Chu
End 
If
Next I
End 
If
End If
USD UCase(Left(KetQua1)) & Mid(KetQua2)
End Function

Function 
USA(AMT)
Dim ToReadChuoiNHOMWord As String
Dim L
As ByteWXYAs Double
Dim Donvi
HChucKhung
If AMT 0 Then
ToRead 
"None"
Else
Donvi = Array("None""one""two""three""four""five""six"_
"seven""eight""nine""ten""eleven""twelve""thirteen"_
"fourteen""fifteen""sixteen""seventeen""eighteen""nineteen")
HChuc = Array("None""None""twenty""thirty""forty""fifty""sixty"_
"seventy""eighty""ninety")
Khung = Array("None""trillion,""billion,""million,""thousand,""dollars""cents")
If 
AMT 0 Then
ToRead 
"Minus" Space(1)
Else
ToRead Space(0)
End If
Chuoi Format(Abs(AMT), "###############.00"' 18 Soá haøng ñôn vò vaø 2 soá leû thaäp phaân'
Chuoi Right(Space(15) & Chuoi18)
For 
1 To 6
NHOM 
Mid(Chuoi23)
If 
NHOM <> Space(3Then
Select 
Case NHOM
Case "000"
If And Abs(AMT) > 1 Then
Word 
"dollars " Space(1)
Else
Word Space(0)
End If
Case 
".00"
Word "only."
Case Else
Val(Left(NHOM1))
Val(Mid(NHOM21))
Val(Right(NHOM1))
Val(Right(NHOM2))
If 
0 Then
Word 
Space(0)
Else
Word Donvi(X) & Space(1) & "hundred" Space(1)
If 
And 21 Then
Word 
Word "and" Space(1)
End If
End If
If 
And Abs(AMT) > 1 Then
Word 
"and" Space(1) & Word
End 
If
If 
20 And 0 Then
Word 
Word Donvi(W) & Space(1)
Else
If 
>= 20 Then
Word 
Word HChuc(Y) & Space(1)
If 
0 Then
Word 
Word Donvi(Z) & Space(1)
End If
End If
End If
Word Word Khung(L) & Space(1)
End Select
ToRead 
ToRead Word
End 
If
Next L
End 
If
USA UCase(Left(ToRead1)) & Mid(ToRead2)
End Function

Function 
SJC(BaoNhieu)
Dim KetQuaSOTIENNHOMChuDichS1S2S3 As String
Dim I
JVitri As ByteAs Double
Dim Hang
DOCDEM
If BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Khoâng ly"
Else
If 
Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua 
"Soá Quùa Lôùn"
Else
If 
BaoNhieu 0 Then
KetQua 
"Tröø" Space(1)
Else
KetQua Space(0)
End If
SOTIEN Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN Right(Space(12) & SOTIEN15)
Hang = Array("None""traêm""möôi""gì ñoù")
DOC = Array("None""tyû""trieäu""ngaøn""chæ""ly")
DEM = Array("None""moät""hai""ba""boán""naêm""saùu""baûy""taùm""chín")
For 
1 To 5
NHOM 
Mid(SOTIEN23)
If 
NHOM <> Space(3Then
Select 
Case NHOM
Case "000"
If 4 Then
Chu 
"chæ" Space(0)
Else
Chu Space(0)
End If
Case 
".00"
If 5 Then
Chu 
" chaün " Space(0)
Else
Chu Space(0)
End If
Case Else
S1 Left(NHOM1)
S2 Mid(NHOM21)
S3 Right(NHOM1)
Chu Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For 
1 To 3
Dich 
Space(0)
Val(Mid(NHOMJ1))
If 
0 Then
Dich 
DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case And 1
Dich 
"möôøi" Space(1)
Case 
And And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich Hang(J) & Space(1)
Case 
And And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich "1" Mid(Dich2'Kyù töï en lôø
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "linh" & Space(1)
End If

W = Mid(SOTIEN, 14, 2)
If W > "0" And I = 5 Then
Dich = "leû" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Or (S1 = "0" And I = 5) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If

Case 1 And S = 0 And S3 = "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 1) Or (S1 = "0" And I = 2) Or (S1 = "0" And I = 3) Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "khoâng traêm" & Space(1)
End If

End Select


Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
Vitri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "möôi moát"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
SJC = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function

Function SGD(BaoNhieu)
Dim KetQua, SOTIEN, NHOM, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double
Dim Hang, DOC, DEM
If BaoNhieu = 0 Then
KetQua = "Khoâng ñoàng"
Else
If Abs(BaoNhieu) > 999999999999.99 Then
KetQua = "Soá Quùa Lôùn"
Else
If BaoNhieu < 0 Then
KetQua = "Tröø" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SOTIEN = Format(Abs(BaoNhieu), "###########0.00")
SOTIEN = Right(Space(12) & SOTIEN, 15)
Hang = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
DOC = Array("None", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "ñoâ la Sinhgapore", "cent.")
DEM = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
For I = 1 To 5
NHOM = Mid(SOTIEN, I * 3 - 2, 3)
If NHOM <> Space(3) Then
Select Case NHOM
Case "000"
If I = 4 Then
Chu = "ñoâ la Sinhgapore" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
If I = 5 Then
Chu = " chaün." & Space(0)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case Else
S1 = Left(NHOM, 1)
S2 = Mid(NHOM, 2, 1)
S3 = Right(NHOM, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = DOC(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(NHOM, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = DEM(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "möôøi" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And NHOM <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "1" & Mid(Dich, 2) '
Kyù töï en lôø
Case And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"linh" Space(1)
End If

Mid(SOTIEN142)
If 
"0" And 5 Then
Dich 
"leû" Space(1)
End If

Case 
And And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4) Or (S1 "0" And 5Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If

Case 
And And S3 "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 "0" And 1) Or (S1 "0" And 2) Or (S1 "0" And 3) Or (S1 "0" And 4Then
Dich 
"khoâng traêm" Space(1)
End If
End Select
Chu 
Chu Dich
Next J
End Select
Vitri 
InStr(1Chu"möôi moät"1)
If 
Vitri 0 Then Mid(ChuVitri9) = "möôi moát"
KetQua KetQua Chu
End 
If
Next I
End 
If
End If
SGD UCase(Left(KetQua1)) & Mid(KetQua2)
End Function 

Nhưng ko biết làm thế nào để hiện thị font Unicode

Vẫn chưa tìm ra cách in 2 liên trong hóa đơn được ạ
Chữ ký của uronmapu Cảm ơn cả nhà

Để học Access không nên ngại đặt câu hỏi


Uron
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(07-09-12, 07:41 PM)uronmapu Đã viết: Mình sử dụng đoạn lệnh khác bên dưới ok rồi ah
....

Bạn vào lại link http://tinphatco.com/download.php

* Code đọc số ra chữ bị lỗi có lẽ là do con số của bạn có số lẻ, Bạn dùng hàm Round để làm tròn không có số lẻ thì code mình gửi sẽ ok

* In 2 liên: Thực chất là mình load 2 report lên thôi, Bạn tham khảo của mình nhé. Ở chế độ Design nhấn nút In, xem thuộc tính On click của nó nhé (Mình dùng Macro)

Thân
Chữ ký của cannguyen Xin chào, mình là cannguyen, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 15-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#6
1/ Cái hàm đọc số ở bài #5 là dùng cho font VNIWindows
2/ Tham khảo hàm đọc số Unicode ở đây http://www.danketoan.com/forum/access-va...47191.html , bài #5
Thân
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn uronmapu , Noname
#7
Có hàm đọc số nào font Unicode chuẩn ko Xuân Thanh?
Em đã tìm được code của Xuân Thanh
Cảm ơn
Mã:
Public Function DocSo(Number As Double)
    Dim MyArray
    Dim Str As String
    If Number >= 1E+18 Then DocSo = "#NUM!": Exit Function
    Str = Format(Fix(Abs(Number)), "000000000000000000")
    MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n" & ChrW(259) & "m ", "sáu ", "b" & ChrW(7843) & "y ", "tám ", "chín ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "t" & ChrW(7927) & ", ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "", "tr" & ChrW(259) & "m ", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "l" & ChrW(7867), "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " n" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " l" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(7897) & "t " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7897) & "t", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7889) & "t", "Âm ", ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng ", "và ", "xu ")
    For i = 1 To Len(Str)
        If Left(Str, i) <> 0 And Mid(Str, (Int((i + 2) / 3) - 1) * 3 + 1, 3) <> 0 Then
            DocSo = DocSo & MyArray(Mid(Str, i, 1)) & MyArray(-(9 + i / 3) * (i Mod 3 = 0) - (15 + i Mod 3) * (i Mod 3 <> 0))
        ElseIf i = 9 And Mid(Str, 7, 3) = 0 And Left(Str, 6) <> 0 Then
            DocSo = DocSo & MyArray(12)
        End If
    Next
    DocSo = IIf(Number = 0, MyArray(0) & MyArray(30), "") & IIf(Fix(Number) <> 0, DocSo & MyArray(30), "") & IIf(Fix(Number) <> 0 And Fix(Number) <> Number, MyArray(31), "") & IIf(Fix(Number) <> Number, IIf(Abs(Number - Fix(Number)) < 0.1, "", MyArray(Left(Right(Format(Abs(Number), "#.00"), 2), 1)) & MyArray(17)) & MyArray(Right(Format(Number, "#.00"), 1)) & MyArray(32), "")
    DocSo = Replace(Trim(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(DocSo, MyArray(18), MyArray(15)), MyArray(19), MyArray(20)), MyArray(21), MyArray(22)), MyArray(23), MyArray(24)), MyArray(25), MyArray(26)), MyArray(27), MyArray(28)), ", " & MyArray(30), " " & MyArray(30))), MyArray(30) & MyArray(31), Split(MyArray(30), " ")(0) & " " & MyArray(31))
    If Number < 0 Then DocSo = MyArray(29) & DocSo
    DocSo = UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & "."
End Function

Đang nghiên cứu cách in 2 liên nữa thôi
Chữ ký của uronmapu Cảm ơn cả nhà

Để học Access không nên ngại đặt câu hỏi


Uron
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#8
Rất đơn giản bạn ạ.
Bước 1: Bạn tạo report thứ nhất với tên là "Hoadon1" để in liên 1
Bước 2: Copy report thứ nhất với tên là "Hoadon2" và thay đổi vài chi tiết để in liên 2
Bước 3: Design lại report "Hoadon1"
Với event close bạn viết code để mở report "Hoadon2" là xong.
Chúc bạn thành công!
Chữ ký của bangnguyencong Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn Noname


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Star Lỗi Data Type Conversion Error khi add vào table bằng đối tượng record set vuga 1 411 06-01-17, 03:23 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Lỗi] Lỗi vb6 runtime error 80040e10 tranhai_vn 1 369 15-04-16, 04:17 PM
Bài mới nhất: tranhai_vn
  [Lỗi] Run-time error '3070': Does not recognize... as valid field name or... mieuhoa 2 669 05-01-16, 10:10 AM
Bài mới nhất: mieuhoa
  [Help] Lỗi Error in loading DLL! ranaldo 9 3,713 23-05-13, 02:32 PM
Bài mới nhất: khải nguyên
  Lỗi : Run-Time Error 3622 Khắc phục như thế nào? Txgroup_2 8 3,754 10-03-11, 09:18 PM
Bài mới nhất: Txgroup_2

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line