Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thủ Thuật] Hide và Unhide nút Close của Access
#1
1/ Hide

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
    Private Const GWL_STYLE = (-16)
    Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
    Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
    Private Const WS_SYSMENU = &H80000
    Private Const HWND_TOP = 0
    Private Const SWP_NOMOVE = &H2
    Private Const SWP_NOSIZE = &H1
    Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
    Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED
    Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
    As Long
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
    ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

    Sub HideAccessCloseButton()
        Dim lngStyle As Long
        lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
        lngStyle = lngStyle And Not WS_SYSMENU
        Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
        Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)
    End Sub


2/ Unhide

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
    Private Const GWL_STYLE = (-16)
    Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
    Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
    Private Const WS_SYSMENU = &H80000
    Private Const HWND_TOP = 0
    Private Const SWP_NOMOVE = &H2
    Private Const SWP_NOSIZE = &H1
    Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
    Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED
    Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
    As Long
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
    ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

    Sub UnHideAccessCloseButton()
        Dim lngStyle As Long
        lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
        lngStyle = lngStyle Or WS_SYSMENU
        Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
        Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)
    End Sub

Lưu ý là nút Close của Access nha các bạn
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#2
(02-07-12, 04:35 PM)Xuân Thanh Đã viết: 1/ Hide

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
    Private Const GWL_STYLE = (-16)
    Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
    Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
    Private Const WS_SYSMENU = &H80000
    Private Const HWND_TOP = 0
    Private Const SWP_NOMOVE = &H2
    Private Const SWP_NOSIZE = &H1
    Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
    Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED
    Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
    As Long
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
    ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

    Sub HideAccessCloseButton()
        Dim lngStyle As Long
        lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
        lngStyle = lngStyle And Not WS_SYSMENU
        Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
        Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)
    End Sub


2/ Unhide

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
    Private Const GWL_STYLE = (-16)
    Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
    Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
    Private Const WS_SYSMENU = &H80000
    Private Const HWND_TOP = 0
    Private Const SWP_NOMOVE = &H2
    Private Const SWP_NOSIZE = &H1
    Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
    Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED
    Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
    As Long
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
    ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

    Sub UnHideAccessCloseButton()
        Dim lngStyle As Long
        lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
        lngStyle = lngStyle Or WS_SYSMENU
        Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
        Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)
    End Sub

Lưu ý là nút Close của Access nha các bạn

Gán vào sự kiện nào vậy Xuân Thanh?
Chữ ký của cannguyen Xin chào, mình là cannguyen, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 15-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(02-07-12, 04:35 PM)Xuân Thanh Đã viết: 1/ Hide

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
    Private Const GWL_STYLE = (-16)
    Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
    Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
    Private Const WS_SYSMENU = &H80000
    Private Const HWND_TOP = 0
    Private Const SWP_NOMOVE = &H2
    Private Const SWP_NOSIZE = &H1
    Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
    Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED
    Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
    As Long
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
    ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

    Sub HideAccessCloseButton()
        Dim lngStyle As Long
        lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
        lngStyle = lngStyle And Not WS_SYSMENU
        Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
        Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)
    End Sub


2/ Unhide

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
    Private Const GWL_STYLE = (-16)
    Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
    Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
    Private Const WS_SYSMENU = &H80000
    Private Const HWND_TOP = 0
    Private Const SWP_NOMOVE = &H2
    Private Const SWP_NOSIZE = &H1
    Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
    Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED
    Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
    As Long
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
    ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

    Sub UnHideAccessCloseButton()
        Dim lngStyle As Long
        lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
        lngStyle = lngStyle Or WS_SYSMENU
        Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
        Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)
    End Sub

Lưu ý là nút Close của Access nha các bạn

Bác Xuân Thanh ơi cái này là nó làm ẩn Menu của ACC (Gồm cả nút Min, Max, và nút Close) Bác có cách nào chỉ ẩn một nút Close không vì người dùng nhiều lúc muốn thu nhỏ để sử dụng chương trình khác ?
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(03-07-12, 03:27 PM)ledangvan Đã viết: Bác Xuân Thanh ơi cái này là nó làm ẩn Menu của ACC (Gồm cả nút Min, Max, và nút Close) Bác có cách nào chỉ ẩn một nút Close không vì người dùng nhiều lúc muốn thu nhỏ để sử dụng chương trình khác ?

Mấu chốy của nó nằm ở hàm API này

Mã:
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

· hWnd
Handle của cửa sổ cần thực hiện.

· hWndInsertAfter
Gồm 1 trong các giá trị sau :
HWND_BOTTOM : Đưa cửa sổ xuống vị trí cuối cùng
HWND_NOTOPMOST : Đưa cửa sổ lên trên tất cả các cửa sổ notopmost nhưng bên dưới topmost.
HWND_TOP : Đưa cửa sổ lên vị trí trên cùng (top).
HWND_TOPMOST : Đưa cửa sổ lên vị trí cao nhất (topmost), ngay cả khi nó không được kích hoạt (deactived).

· X
Vị trí mới bên trái (left).

· Y
Vị trí mới phía trên (top).

· cx
Độ rộng mới của cửa sổ (width), đơn vị là pixel.

· cy
Độ cao mới của cửa sổ (height), đơn vị là pixel.

· uFlags
Cờ định vị trí và kích thước. Có thể sử dụng kết hợp các tham số :

SWP_NOACTIVATE : không kích hoạt cửa sổ
Does not activate the window. If this flag is not set, the window is activated and moved to the top of either the topmost or non-topmost group (depending on the setting of the hWndInsertAfter parameter).
SWP_NOMOVE : giữ nguyên vị trí hiện tại
Retains the current position (ignores the X and Y parameters).
SWP_NOSIZE : giữ nguyên kích thước hiện tại
Retains the current size (ignores the cx and cy parameters).
SWP_SHOWWINDOW : hiển thị cửa sổ
Displays the window.

Tham khảo thêm cái này để biết về API
http://www.allAPI.net

Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(03-07-12, 04:09 PM)Xuân Thanh Đã viết:
(03-07-12, 03:27 PM)ledangvan Đã viết: Bác Xuân Thanh ơi cái này là nó làm ẩn Menu của ACC (Gồm cả nút Min, Max, và nút Close) Bác có cách nào chỉ ẩn một nút Close không vì người dùng nhiều lúc muốn thu nhỏ để sử dụng chương trình khác ?

Mấu chốy của nó nằm ở hàm API này

Mã:
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

· hWnd
Handle của cửa sổ cần thực hiện.

· hWndInsertAfter
Gồm 1 trong các giá trị sau :
HWND_BOTTOM : Đưa cửa sổ xuống vị trí cuối cùng
HWND_NOTOPMOST : Đưa cửa sổ lên trên tất cả các cửa sổ notopmost nhưng bên dưới topmost.
HWND_TOP : Đưa cửa sổ lên vị trí trên cùng (top).
HWND_TOPMOST : Đưa cửa sổ lên vị trí cao nhất (topmost), ngay cả khi nó không được kích hoạt (deactived).

· X
Vị trí mới bên trái (left).

· Y
Vị trí mới phía trên (top).

· cx
Độ rộng mới của cửa sổ (width), đơn vị là pixel.

· cy
Độ cao mới của cửa sổ (height), đơn vị là pixel.

· uFlags
Cờ định vị trí và kích thước. Có thể sử dụng kết hợp các tham số :

SWP_NOACTIVATE : không kích hoạt cửa sổ
Does not activate the window. If this flag is not set, the window is activated and moved to the top of either the topmost or non-topmost group (depending on the setting of the hWndInsertAfter parameter).
SWP_NOMOVE : giữ nguyên vị trí hiện tại
Retains the current position (ignores the X and Y parameters).
SWP_NOSIZE : giữ nguyên kích thước hiện tại
Retains the current size (ignores the cx and cy parameters).
SWP_SHOWWINDOW : hiển thị cửa sổ
Displays the window.

Tham khảo thêm cái này để biết về API
http://www.allAPI.net

Thân mến

Em hỏi là bác có cách nào làm ẩn nút close chứ có hỏi ý nghĩa và học hàm Api đâu bác, vì tiêu đề của bài viết của bài viết của bác là ẩn và hiện nút Close trong Acc mà
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tắt Security warning của Access Noname 3 6,155 24-09-17, 12:58 PM
Bài mới nhất: lehongduc
Lightbulb [Hỏi] Ghi lại mọi thay đổi diễn ra trong access toidjtjmtoi 2 427 19-09-17, 11:06 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  [Thủ Thuật] Demo Dọn rác 1 tháng 1 lần (Mọi phiên bản Access) maidinhdan 15 4,997 31-03-17, 12:20 AM
Bài mới nhất: kieu manh
  nén file Access bằng VBA Noname 17 8,512 30-03-17, 05:51 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Ngăn chặn không cho Access tự động lưu record Xuân Thanh 17 8,328 22-03-17, 01:12 PM
Bài mới nhất: trangdv.pchg

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line