Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Convert fonts từ TCVN3 sang Unicode và ngược lại
#1
Sưu tầm được đoạn code chuyển font từ bảng mã TCVN3 sang UNICODE và ngược lại. Post lên để mọi người tham khảo:
Copy vào module:

Mã:
Option Explicit

Function ToUnicode(txtString As String, Optional isReversed As Boolean = False, Optional isISO As Boolean = False) As String
    ' This function will do the conversion of text string into unicode
    Dim iStr As String, repTxt As String, mText As String
    Dim i As Long, j As Long
    Dim iUnicode As Variant ' array to keep unicode char set
    Dim iTCVN As Variant ' array to keep TCVN char set
    Dim iProcList() As String ' array to keep what to convert
    
    'parse the parameter into this local variable
    iStr = txtString
    mText = txtString
    
    iUnicode = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, _
        7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, _
        7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, 243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, _
        7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, 249, 7911, 361, 7909, _
        432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 193, 192, 195, _
        258, 194, 212, 416, 431, 272)
    
    iTCVN = Array(184, 181, 182, 183, 185, 168, 190, 187, 188, 189, 198, 169, 202, 199, 200, _
        201, 203, 208, 204, 206, 207, 209, 170, 213, 210, 211, 212, 214, 221, 215, 216, 220, _
        222, 227, 223, 225, 226, 228, 171, 232, 229, 230, 231, 233, 172, 237, 234, 235, 236, _
        238, 243, 239, 241, 242, 244, 173, 248, 245, 246, 247, 249, 253, 250, 251, 252, 254, _
        174, 193, 192, 195, 161, 162, 164, 165, 166, 167)
    
    ' Reenlarge the array
    ReDim iProcList(1, 133)
    ' process the vowel only and covert to asc code
    For i = 1 To Len(mText)
        repTxt = Mid(mText, i, 1)
        If AscW(repTxt) > 122 Then
            iStr = Replace(iStr, repTxt, "[" & AscW(repTxt) & "]")
            mText = Replace(mText, repTxt, " ")
            ' write the processed list
            iProcList(1, j) = "[" & AscW(repTxt) & "]"
            If isISO Then
                iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iUnicode)
            Else
                If isReversed Then
                    iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iUnicode)
                Else
                    iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iTCVN)
                End If
            End If
            j = j + 1
        End If
    Next
    If j = 0 Then
        ToUnicode = txtString
        Exit Function
    End If
    ReDim Preserve iProcList(1, j - 1)
    ' now convert to unicode
    For i = 0 To UBound(iProcList, 2)
        If isReversed Then
            iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iTCVN(Val(iProcList(0, i)))))
        Else
            If isISO Then
                iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), "&#" & iUnicode(Val(iProcList(0, i))) & ";")
            Else
                iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iUnicode(Val(iProcList(0, i)))))
            End If
        End If
    Next
fExit:
    ToUnicode = iStr
End Function

Private Function GetElementNo(iTxt As Long, iObj As Variant) As String
    Dim i As Long
    For i = 0 To UBound(iObj)
        If iTxt = iObj(i) Then
            GetElementNo = CStr(i)
            Exit For
        End If
    Next
End Function

Chuyển TCVN3 sang Unicode:
Mã:
ToUnicode(chuoi)

Chuyển Unicode sang TCVN3
Mã:
ToUnicode(chuoi,true)
Nguồn: sưu tầm
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , vannhuvay
#2
cái này dùng để làm gì vậy haquocquan
Chữ ký của jetly1988 Xin chào, mình là jetly1988, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Vậy mình cũng có thể chuyển từ font VNI sang Unicode được chứ? Nếu được thì chuyển thế nào?
Nhờ haquocquan chỉ giùm.
Thank!!!!
Chữ ký của bangnguyencong Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(29-11-12, 01:10 AM)bangnguyencong Đã viết: Vậy mình cũng có thể chuyển từ font VNI sang Unicode được chứ? Nếu được thì chuyển thế nào?
Nhờ haquocquan chỉ giùm.
Thank!!!!

Của bạn đây :
Option Explicit

Private Function GetVNIMap() As Variant
' Break multichar Vowels to an array, original functions was different, but
' I make this to fulfill your task only
Dim i As Integer, j As Integer
Dim vniArr As Variant
' Declare a variable to keep VNI vowel (two dimensions)
Dim mappedVw(1, 133) As String
On Error GoTo errmsg
' raw string of VNI code table
vniArr = Array("aù 001", "aø 002", "aû 003", "aõ 004", "aï 005", "aê 006", "aé 007", "aè 008", "aú 009", _
"aü 010", "aë 011", "aâ 012", "aá 013", "aà 014", "aå 015", "aã 016", "aä 017", "eù 018", "eø 019", "eû 020", "eõ 021", _
"eï 022", "eâ 023", "eá 024", "eà 025", "eå 026", "eã 027", "eä 028", "í 029", "ì 030", "æ 031", "ó 032", "ò 033", _
"où 034", "oø 035", "oû 036", "oõ 037", "oï 038", "oâ 039", "oá 040", "oà 041", "oå 042", "oã 043", "oä 044", _
"ôù 046", "ôø 047", "ôû 048", "ôõ 049", "ôï 050", "uù 051", "uø 052", "uû 053", "uõ 054", "uï 055", "öù 057", _
"öø 058", "öû 059", "öõ 060", "öï 061", "yù 062", "yø 063", "yû 064", "yõ 065", "î 066", "ñ 067", "AÙ 068", "AØ 069", _
"AÛ 070", "AÕ 071", "AÏ 072", "AÊ 073", "AÉ 074", "AÈ 075", "AÚ 076", "AÜ 077", "AË 078", "AÂ 079", "AÁ 080", "AÀ 081", _
"AÅ 082", "AÃ 083", "AÄ 084", "EÙ 085", "EØ 086", "EÛ 087", "EÕ 088", "EÏ 089", "EÂ 090", "EÁ 091", "EÀ 092", "EÅ 093", _
"EÃ 094", "EÄ 095", "Í 096", "Ì 097", "Æ 098", "Ó 099", "Ò 100", "OÙ 101", "OØ 102", "OÛ 103", "OÕ 104", "OÏ 105", _
"OÂ 106", "OÁ 107", "OÀ 108", "OÅ 109", "OÃ 110", "OÄ 111", "ÔÙ 113", "ÔØ 114", "ÔÛ 115", "ÔÕ 116", "ÔÏ 117", _
"UÙ 118", "UØ 119", "UÛ 120", "UÕ 121", "UÏ 122", "ÖÙ 124", "ÖØ 125", "ÖÛ 126", "ÖÕ 127", "ÖÏ 128", "YÙ 129", _
"YØ 130", "YÛ 131", "YÕ 132", "Î 133", "Ñ 134", "ô 045", "ö 056", "Ô 112", "Ö 123")
'turn this array to a 2-D array for later mapping through
For i = LBound(vniArr) To UBound(vniArr)
j = InStr(vniArr(i), " ")
mappedVw(0, i) = Trim(Mid(vniArr(i), j))
mappedVw(1, i) = Trim(Left(vniArr(i), j - 1))
Next
GetVNIMap = mappedVw

Exit Function
errmsg:
MsgBox Err.Description
End Function

Function ToUnicode(txtString As String) As String
' This function will do the conversion of text string into unicode
Dim repTxt As String, mText As String
Dim i As Long, j As Long
Dim iUnicode As Variant ' array to keep unicode char set
Dim iVni As Variant
Dim procList As Variant
ReDim procList(1, 133)
' Here is the source ansi-like of unicode
iUnicode = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, 7845, 7847, 7849, _
7851, 7853, 233, ***, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, _
243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, _
249, 7911, 361, 7909, 432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 193, 192, _
7842, 195, 7840, 258, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862, 194, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 201, 200, 7866, _
7868, 7864, 202, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878, 205, 204, 7880, 296, 7882, 211, 210, 7886, 213, 7884, _
212, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 416, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 218, 217, 7910, 360, 7908, 431, _
7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 221, 7922, 7926, 7928, 7924, 272)

'parse the parameter into this local variable
mText = txtString

' Retrive the code for VNI
iVni = GetVNIMap
' process the input string by replacing all combined multichar to a [123] form
For i = LBound(iVni, 2) To UBound(iVni, 2)
If InStr(mText, iVni(1, i)) <> 0 Then
' get the unicode approriate ansi number to the chars those will be replace
repTxt = iUnicode(Val(iVni(0, i)) - 1)
' Now replace with unicode ansi char number
mText = Replace(mText, iVni(1, i), "[" & repTxt & "]")
procList(0, j) = repTxt
procList(1, j) = ChrW(repTxt)
j = j + 1
End If
Next
ReDim Preserve procList(1, j - 1)
For i = 0 To UBound(procList, 2)
mText = Replace(mText, "[" & procList(0, i) & "]", procList(1, i))
Next
ToUnicode = mText
End Function

Chúc bạn thành công trong việc học hỏi
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn bangnguyencong
#5
Oh! Cám ơn bạn nhiều lắm!!!!
Trân trọng!
Chữ ký của bangnguyencong Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Đoạn này hình như bị lỗi thì phải.
iUnicode = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, 7845, 7847, 7849, _
7851, 7853, 233, ***, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, _
243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, _
249, 7911, 361, 7909, 432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 193, 192, _
7842, 195, 7840, 258, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862, 194, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 201, 200, 7866, _
7868, 7864, 202, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878, 205, 204, 7880, 296, 7882, 211, 210, 7886, 213, 7884, _
212, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 416, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 218, 217, 7910, 360, 7908, 431, _
7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 221, 7922, 7926, 7928, 7924, 272)
Khi chép vào module nó hiện màu đỏ. Khi chạy nó báo lỗi.
Nhờ bạn xem lại.
Trân trọng!

Đây là file thử nghiệm xin gửi bạn.
http://www.mediafire.com/download.php?gfvd6s5ubg60su8
Chữ ký của bangnguyencong Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Mã PHP:
Function VNItoUNICODE(vnstr As String)
Dim c As StringAs Long
Dim db 
As Boolean
   
For 1 To Len(vnstr)
      
db False
      
If Len(vnstrThen
         c 
Mid(vnstr11)
         If 
"ù" Or "ø" Or "û" Or "õ" Or "ï" Or _
            c 
"ê" Or "é" Or "è" Or "ú" Or "ü" Or "ë" Or _
            c 
"â" Or "á" Or "à" Or "å" Or "ã" Or "ä" Or _
            c 
"Ù" Or "Ø" Or "Û" Or "Õ" Or "Ï" Or _
            c 
"Ê" Or "É" Or "È" Or "Ú" Or "Ü" Or "Ë" Or _
            c 
"Â" Or "Á" Or "À" Or "Å" Or "Ã" Or "Ä" Then db True
      End 
If
      If 
db Then
         c 
Mid(vnstri2)
         
Select Case c
            
Case "aù"ChrW$(225)
            Case 
"aø"ChrW$(224)
            Case 
"aû"ChrW$(7843)
            Case 
"aõ"ChrW$(227)
            Case 
"aï"ChrW$(7841)
            Case 
"aê"ChrW$(259)
            Case 
"aé"ChrW$(7855)
            Case 
"aè"ChrW$(7857)
            Case 
"aú"ChrW$(7859)
            Case 
"aü"ChrW$(7861)
            Case 
"aë"ChrW$(7863)
            Case 
"aâ"ChrW$(226)
            Case 
"aá"ChrW$(7845)
            Case 
"aà"ChrW$(7847)
            Case 
"aå"ChrW$(7849)
            Case 
"aã"ChrW$(7851)
            Case 
"aä"ChrW$(7853)
            Case 
"eù"ChrW$(233)
            Case 
"eø"ChrW$(232)
            Case 
"eû"ChrW$(7867)
            Case 
"eõ"ChrW$(7869)
            Case 
"eï"ChrW$(7865)
            Case 
"eâ"ChrW$(234)
            Case 
"eá"ChrW$(7871)
            Case 
"eà"ChrW$(7873)
            Case 
"eå"ChrW$(7875)
            Case 
"eã"ChrW$(7877)
            Case 
"eä"ChrW$(7879)
            Case 
"où"ChrW$(243)
            Case 
"oø"ChrW$(242)
            Case 
"oû"ChrW$(7887)
            Case 
"oõ"ChrW$(245)
            Case 
"oï"ChrW$(7885)
            Case 
"oâ"ChrW$(244)
            Case 
"oá"ChrW$(7889)
            Case 
"oà"ChrW$(7891)
            Case 
"oå"ChrW$(7893)
            Case 
"oã"ChrW$(7895)
            Case 
"oä"ChrW$(7897)
            Case 
"ôù"ChrW$(7899)
            Case 
"ôø"ChrW$(7901)
            Case 
"ôû"ChrW$(7903)
            Case 
"ôõ"ChrW$(7905)
            Case 
"ôï"ChrW$(7907)
            Case 
"uù"ChrW$(250)
            Case 
"uø"ChrW$(249)
            Case 
"uû"ChrW$(7911)
            Case 
"uõ"ChrW$(361)
            Case 
"uï"ChrW$(7909)
            Case 
"öù"ChrW$(7913)
            Case 
"öø"ChrW$(7915)
            Case 
"öû"ChrW$(7917)
            Case 
"öõ"ChrW$(7919)
            Case 
"öï"ChrW$(7921)
            Case 
"yù"ChrW$(253)
            Case 
"yø"ChrW$(7923)
            Case 
"yû"ChrW$(7927)
            Case 
"yõ"ChrW$(7929)
            Case 
"AÙ"ChrW$(193)
            Case 
"AØ"ChrW$(192)
            Case 
"AÛ"ChrW$(7842)
            Case 
"AÕ"ChrW$(195)
            Case 
"AÏ"ChrW$(7840)
            Case 
"AÊ"ChrW$(258)
            Case 
"AÉ"ChrW$(7854)
            Case 
"AÈ"ChrW$(7856)
            Case 
"AÚ"ChrW$(7858)
            Case 
"AÜ"ChrW$(7860)
            Case 
"AË"ChrW$(7862)
            Case 
"AÂ"ChrW$(194)
            Case 
"AÁ"ChrW$(7844)
            Case 
"AÀ"ChrW$(7846)
            Case 
"AÅ"ChrW$(7848)
            Case 
"AÃ"ChrW$(7850)
            Case 
"AÄ"ChrW$(7852)
            Case 
"EÙ"ChrW$(201)
            Case 
"EØ"ChrW$(200)
            Case 
"EÛ"ChrW$(7866)
            Case 
"EÕ"ChrW$(7868)
            Case 
"EÏ"ChrW$(7864)
            Case 
"EÂ"ChrW$(202)
            Case 
"EÁ"ChrW$(7870)
            Case 
"EÀ"ChrW$(7872)
            Case 
"EÅ"ChrW$(7874)
            Case 
"EÃ"ChrW$(7876)
            Case 
"EÄ"ChrW$(7878)
            Case 
"OÙ"ChrW$(211)
            Case 
"OØ"ChrW$(210)
            Case 
"OÛ"ChrW$(7886)
            Case 
"OÕ"ChrW$(213)
            Case 
"OÏ"ChrW$(7884)
            Case 
"OÂ"ChrW$(212)
            Case 
"OÁ"ChrW$(7888)
            Case 
"OÀ"ChrW$(7890)
            Case 
"OÅ"ChrW$(7892)
            Case 
"OÃ"ChrW$(7894)
            Case 
"OÄ"ChrW$(7896)
            Case 
"ÔÙ"ChrW$(7898)
            Case 
"ÔØ"ChrW$(7900)
            Case 
"ÔÛ"ChrW$(7902)
            Case 
"ÔÕ"ChrW$(7904)
            Case 
"ÔÏ"ChrW$(7906)
            Case 
"UÙ"ChrW$(218)
            Case 
"UØ"ChrW$(217)
            Case 
"UÛ"ChrW$(7910)
            Case 
"UÕ"ChrW$(360)
            Case 
"UÏ"ChrW$(7908)
            Case 
"ÖÙ"ChrW$(7912)
            Case 
"ÖØ"ChrW$(7914)
            Case 
"ÖÛ"ChrW$(7916)
            Case 
"ÖÕ"ChrW$(7918)
            Case 
"ÖÏ"ChrW$(7920)
            Case 
"YÙ"ChrW$(221)
            Case 
"YØ"ChrW$(7922)
            Case 
"YÛ"ChrW$(7926)
            Case 
"YÕ"ChrW$(7928)
         
End Select
      
Else
         
Mid(vnstri1)
         
Select Case c
            
Case "ô"ChrW$(417)
            Case 
"í"ChrW$(237)
            Case 
"ì"ChrW$(236)
            Case 
"æ"ChrW$(7881)
            Case 
"ó"ChrW$(297)
            Case 
"ò"ChrW$(7883)
            Case 
"ö"ChrW$(432)
            Case 
"î"ChrW$(7925)
            Case 
"ñ"ChrW$(273)
            Case 
"Ô"ChrW$(416)
            Case 
"Í"ChrW$(205)
            Case 
"Ì"ChrW$(204)
            Case 
"Æ"ChrW$(7880)
            Case 
"Ó"ChrW$(296)
            Case 
"Ò"ChrW$(7882)
            Case 
"Ö"ChrW$(431)
            Case 
"Î"ChrW$(7924)
            Case 
"Ñ"ChrW$(272)
         
End Select
      End 
If
      
VNItoUNICODE VNItoUNICODE c
      
If db Then i 1
   Next i
End 
Function 

P/S : Hàm của OverAC - GPE
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn bangnguyencong , Noname
#8
Ồ quá tuyệt bạn Xuân Thanh ơi!
Cám ơn bạn nhiều!
Quả thật là đẳng cấp.
Chữ ký của bangnguyencong Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
Và đây là điều ngươc lại : Từ UNI chuyển sang VNI

Mã PHP:
Function UNICODEtoVNI(vnstr As String)
Dim c As StringAs Long
   
For 1 To Len(vnstr)
      
Mid(vnstri1)
      
Select Case c
         
Case ChrW$(97): "a"
         
Case ChrW$(225): "aù"
         
Case ChrW$(224): "aø"
         
Case ChrW$(7843): "aû"
         
Case ChrW$(227): "aõ"
         
Case ChrW$(7841): "aï"
         
Case ChrW$(259): "aê"
         
Case ChrW$(7855): "aé"
         
Case ChrW$(7857): "aè"
         
Case ChrW$(7859): "aú"
         
Case ChrW$(7861): "aü"
         
Case ChrW$(7863): "aë"
         
Case ChrW$(226): "aâ"
         
Case ChrW$(7845): "aá"
         
Case ChrW$(7847): "aà"
         
Case ChrW$(7849): "aå"
         
Case ChrW$(7851): "aã"
         
Case ChrW$(7853): "aä"
         
Case ChrW$(101): "e"
         
Case ChrW$(233): "eù"
         
Case ChrW$(232): "eø"
         
Case ChrW$(7867): "eû"
         
Case ChrW$(7869): "eõ"
         
Case ChrW$(7865): "eï"
         
Case ChrW$(234): "eâ"
         
Case ChrW$(7871): "eá"
         
Case ChrW$(7873): "eà"
         
Case ChrW$(7875): "eå"
         
Case ChrW$(7877): "eã"
         
Case ChrW$(7879): "eä"
         
Case ChrW$(111): "o"
         
Case ChrW$(243): "où"
         
Case ChrW$(242): "oø"
         
Case ChrW$(7887): "oû"
         
Case ChrW$(245): "oõ"
         
Case ChrW$(7885): "oï"
         
Case ChrW$(244): "oâ"
         
Case ChrW$(7889): "oá"
         
Case ChrW$(7891): "oà"
         
Case ChrW$(7893): "oå"
         
Case ChrW$(7895): "oã"
         
Case ChrW$(7897): "oä"
         
Case ChrW$(417): "ô"
         
Case ChrW$(7899): "ôù"
         
Case ChrW$(7901): "ôø"
         
Case ChrW$(7903): "ôû"
         
Case ChrW$(7905): "ôõ"
         
Case ChrW$(7907): "ôï"
         
Case ChrW$(105): "i"
         
Case ChrW$(237): "í"
         
Case ChrW$(236): "ì"
         
Case ChrW$(7881): "æ"
         
Case ChrW$(297): "ó"
         
Case ChrW$(7883): "ò"
         
Case ChrW$(117): "u"
         
Case ChrW$(250): "uù"
         
Case ChrW$(249): "uø"
         
Case ChrW$(7911): "uû"
         
Case ChrW$(361): "uõ"
         
Case ChrW$(7909): "uï"
         
Case ChrW$(432): "ö"
         
Case ChrW$(7913): "öù"
         
Case ChrW$(7915): "uø"
         
Case ChrW$(7917): "öû"
         
Case ChrW$(7919): "öõ"
         
Case ChrW$(7921): "öï"
         
Case ChrW$(121): "y"
         
Case ChrW$(253): "yù"
         
Case ChrW$(7923): "yø"
         
Case ChrW$(7927): "yû"
         
Case ChrW$(7929): "yõ"
         
Case ChrW$(7925): "î"
         
Case ChrW$(273): "ñ"
         
Case ChrW$(65): "A"
         
Case ChrW$(193): "AÙ"
         
Case ChrW$(192): "AØ"
         
Case ChrW$(7842): "AÛ"
         
Case ChrW$(195): "AÕ"
         
Case ChrW$(7840): "AÏ"
         
Case ChrW$(258): "AÊ"
         
Case ChrW$(7854): "AÉ"
         
Case ChrW$(7856): "AÈ"
         
Case ChrW$(7858): "AÚ"
         
Case ChrW$(7860): "AÜ"
         
Case ChrW$(7862): "AË"
         
Case ChrW$(194): "AÂ"
         
Case ChrW$(7844): "AÁ"
         
Case ChrW$(7846): "AÀ"
         
Case ChrW$(7848): "AÅ"
         
Case ChrW$(7850): "AÃ"
         
Case ChrW$(7852): "AÄ"
         
Case ChrW$(69): "E"
         
Case ChrW$(201): "EÙ"
         
Case ChrW$(200): "EØ"
         
Case ChrW$(7866): "EÛ"
         
Case ChrW$(7868): "EÕ"
         
Case ChrW$(7864): "EÏ"
         
Case ChrW$(202): "EÂ"
         
Case ChrW$(7870): "EÁ"
         
Case ChrW$(7872): "EÀ"
         
Case ChrW$(7874): "EÅ"
         
Case ChrW$(7876): "EÃ"
         
Case ChrW$(7878): "EÄ"
         
Case ChrW$(79): "O"
         
Case ChrW$(211): "OÙ"
         
Case ChrW$(210): "OØ"
         
Case ChrW$(7886): "OÛ"
         
Case ChrW$(213): "OÕ"
         
Case ChrW$(7884): "OÏ"
         
Case ChrW$(212): "OÂ"
         
Case ChrW$(7888): "OÁ"
         
Case ChrW$(7890): "OÀ"
         
Case ChrW$(7892): "OÅ"
         
Case ChrW$(7894): "OÃ"
         
Case ChrW$(7896): "OÄ"
         
Case ChrW$(416): "Ô"
         
Case ChrW$(7898): "ÔÙ"
         
Case ChrW$(7900): "ÔØ"
         
Case ChrW$(7902): "ÔÛ"
         
Case ChrW$(7904): "ÔÕ"
         
Case ChrW$(7906): "ÔÏ"
         
Case ChrW$(73): "I"
         
Case ChrW$(205): "Í"
         
Case ChrW$(204): "Ì"
         
Case ChrW$(7880): "Æ"
         
Case ChrW$(296): "Ó"
         
Case ChrW$(7882): "Ò"
         
Case ChrW$(85): "U"
         
Case ChrW$(218): "UÙ"
         
Case ChrW$(217): "UØ"
         
Case ChrW$(7910): "UÛ"
         
Case ChrW$(360): "UÕ"
         
Case ChrW$(7908): "UÏ"
         
Case ChrW$(431): "Ö"
         
Case ChrW$(7912): "ÖÙ"
         
Case ChrW$(7914): "ÖØ"
         
Case ChrW$(7916): "ÖÛ"
         
Case ChrW$(7918): "ÖÕ"
         
Case ChrW$(7920): "ÖÏ"
         
Case ChrW$(89): "Y"
         
Case ChrW$(221): "YÙ"
         
Case ChrW$(7922): "YØ"
         
Case ChrW$(7926): "YÛ"
         
Case ChrW$(7928): "YÕ"
         
Case ChrW$(7924): "Î"
         
Case ChrW$(272): "Ñ"
      
End Select
      UNICODEtoVNI 
UNICODEtoVNI c
   Next i
End 
Function 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hàm đọc số dùng mã Unicode trong Access Noname 28 16,189 23-03-16, 11:45 PM
Bài mới nhất: thiennamlong
  Msg Box tiếng Việt Unicode có định dạng chữ đậm tranthanhan1962 13 4,430 30-01-16, 12:39 AM
Bài mới nhất: khanghychu
  Xây dựng đồng hồ đếm ngược Noname 7 5,643 17-03-15, 04:57 PM
Bài mới nhất: ledungddk001
Wink [Thủ Thuật] Tùy biến Msgbox Unicode dễ dàng mà không lỗi font tranthanhan1962 0 985 31-10-14, 01:43 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Msgbox dùng Unicode Tiếng việt Noname 19 10,027 30-10-14, 05:08 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line