Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sửa giúp code đăng nhập
#1
e xin nhờ các anh sửa hộ e cái code form đăng nhập với

Option Compare Database
Dim chuoi As String
Dim i As Integer
Dim solan As Integer
Private Sub Command0_Click()
On Error GoTo Err_Command0_Click
Screen.PreviousControl.SetFocus
DoCmd.FindNext
Exit_Command0_Click:
Exit Sub
Err_Command0_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command0_Click
End Sub
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo Err_Command1_Click
Screen.PreviousControl.SetFocus
DoCmd.FindNext
Exit_Command1_Click:
Exit Sub
Err_Command1_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command1_Click
End Sub
Private Sub Command9_Click()
If IsNull(Me.txtuse) Or Me.txtuse = "" Then
MsgBox "Ban chua dien Ten dang nhap", vbCritical, "User name"
Me.txtuse.SetFocus
Exit Sub
End If
If IsNull(Me.txtpass) Or Me.txtpass = "" Then
MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", vbCritical, "Nhap mat khau"
Me.txtpass.SetFocus
Exit Sub
End If
If Me.txtuse = DLookup("username", "tbluser") Then
If Me.txtpass = DLookup("password", "tbluser") Then
MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
DoCmd.OpenForm "F_thongbao1", acNormal
DoCmd.Close acForm, "frmdangnhap", acSaveNo
Else
DoCmd.OpenForm "F_Main"
DoCmd.Close acForm, "frmdangnhap", acSaveNo
End If
Else
MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai mat khau!"
Me.txtpass.SetFocus
solan = solan + 1
End If
Else
MsgBox "Ten khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai User!"
Me.txtuse.SetFocus
solan = solan + 1
End If
If solan >= 3 Then
MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", vbCritical, "Mat khau!"
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub Command11_Click()
On Error GoTo Err_Command11_Click
DoCmd.Quit
Exit_Command11_Click:
Exit Sub
Err_Command11_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command11_Click
End Sub
Private Sub Form_Timer()
Select Case i
Case 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " /"
Case 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " --"
Case Else
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " \"
End Select
i = i + 1
If i > Len(chuoi) Then
i = 1
End If
End Sub

mấy anh coi hộ e coi nó sai chỗ nào roi sữa lại hộ e vơi
nhờ các anh sửa lại code đó cho đúng giúp e, e xin cám ơn nhiều
52_5252_52
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn nên đưa file lên hoặc đưa nội dung lỗi lên, thì mới biết chớ
Chữ ký của dtv197 Xin chào, mình là dtv197, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 20-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(08-04-12, 08:24 PM)cuongvan09 Đã viết: e xin nhờ các anh sửa hộ e cái code form đăng nhập với

Option Compare Database
Dim chuoi As String
Dim i As Integer
Dim solan As Integer
Private Sub Command0_Click()
On Error GoTo Err_Command0_Click
Screen.PreviousControl.SetFocus
DoCmd.FindNext
Exit_Command0_Click:
Exit Sub
Err_Command0_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command0_Click
End Sub
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo Err_Command1_Click
Screen.PreviousControl.SetFocus
DoCmd.FindNext
Exit_Command1_Click:
Exit Sub
Err_Command1_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command1_Click
End Sub
Private Sub Command9_Click()
If IsNull(Me.txtuse) Or Me.txtuse = "" Then
MsgBox "Ban chua dien Ten dang nhap", vbCritical, "User name"
Me.txtuse.SetFocus
Exit Sub
End If
If IsNull(Me.txtpass) Or Me.txtpass = "" Then
MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", vbCritical, "Nhap mat khau"
Me.txtpass.SetFocus
Exit Sub
End If
If Me.txtuse = DLookup("username", "tbluser") Then
If Me.txtpass = DLookup("password", "tbluser") Then
MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
DoCmd.OpenForm "F_thongbao1", acNormal
DoCmd.Close acForm, "frmdangnhap", acSaveNo
Else
DoCmd.OpenForm "F_Main"
DoCmd.Close acForm, "frmdangnhap", acSaveNo
End If
Else
MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai mat khau!"
Me.txtpass.SetFocus
solan = solan + 1
End If
Else
MsgBox "Ten khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai User!"
Me.txtuse.SetFocus
solan = solan + 1
End If
If solan >= 3 Then
MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", vbCritical, "Mat khau!"
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub Command11_Click()
On Error GoTo Err_Command11_Click
DoCmd.Quit
Exit_Command11_Click:
Exit Sub
Err_Command11_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command11_Click
End Sub
Private Sub Form_Timer()
Select Case i
Case 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " /"
Case 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " --"
Case Else
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " \"
End Select
i = i + 1
If i > Len(chuoi) Then
i = 1
End If
End Sub

mấy anh coi hộ e coi nó sai chỗ nào roi sữa lại hộ e vơi
nhờ các anh sửa lại code đó cho đúng giúp e, e xin cám ơn nhiều
52_5252_52

1/ Thiếu sự kiện Form_Open(). Khi Open form, cho biến solan=0
2/ Code cho Command9_Click() quá dài và...lộn xộn. Thường thì khi open form, chỉ cho hiển thị txtUser và cmdThoat. Khi nhập đúng txtUser thì cho hiện thị txtPass để nhập tiếp và kiểm tra xem nhập đúng chưa, nếu nhập sai 3 lần thì thoát form. Chú ý, mỗi lần click nút OK thì cho biến solan tăng lên 1
Đôi lời cùng bạn, mong rằng bạn sẽ hoàn thành được bài tập của mình
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(08-04-12, 09:44 PM)Xuân Thanh Đã viết:
(08-04-12, 08:24 PM)cuongvan09 Đã viết: e xin nhờ các anh sửa hộ e cái code form đăng nhập với

Option Compare Database
Dim chuoi As String
Dim i As Integer
Dim solan As Integer
Private Sub Command0_Click()
On Error GoTo Err_Command0_Click
Screen.PreviousControl.SetFocus
DoCmd.FindNext
Exit_Command0_Click:
Exit Sub
Err_Command0_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command0_Click
End Sub
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo Err_Command1_Click
Screen.PreviousControl.SetFocus
DoCmd.FindNext
Exit_Command1_Click:
Exit Sub
Err_Command1_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command1_Click
End Sub
Private Sub Command9_Click()
If IsNull(Me.txtuse) Or Me.txtuse = "" Then
MsgBox "Ban chua dien Ten dang nhap", vbCritical, "User name"
Me.txtuse.SetFocus
Exit Sub
End If
If IsNull(Me.txtpass) Or Me.txtpass = "" Then
MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", vbCritical, "Nhap mat khau"
Me.txtpass.SetFocus
Exit Sub
End If
If Me.txtuse = DLookup("username", "tbluser") Then
If Me.txtpass = DLookup("password", "tbluser") Then
MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
DoCmd.OpenForm "F_thongbao1", acNormal
DoCmd.Close acForm, "frmdangnhap", acSaveNo
Else
DoCmd.OpenForm "F_Main"
DoCmd.Close acForm, "frmdangnhap", acSaveNo
End If
Else
MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai mat khau!"
Me.txtpass.SetFocus
solan = solan + 1
End If
Else
MsgBox "Ten khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai User!"
Me.txtuse.SetFocus
solan = solan + 1
End If
If solan >= 3 Then
MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", vbCritical, "Mat khau!"
Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub Command11_Click()
On Error GoTo Err_Command11_Click
DoCmd.Quit
Exit_Command11_Click:
Exit Sub
Err_Command11_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command11_Click
End Sub
Private Sub Form_Timer()
Select Case i
Case 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " /"
Case 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " --"
Case Else
Me.Label17.Caption = Left(chuoi, i) & " \"
End Select
i = i + 1
If i > Len(chuoi) Then
i = 1
End If
End Sub

mấy anh coi hộ e coi nó sai chỗ nào roi sữa lại hộ e vơi
nhờ các anh sửa lại code đó cho đúng giúp e, e xin cám ơn nhiều
52_5252_52

1/ Thiếu sự kiện Form_Open(). Khi Open form, cho biến solan=0
2/ Code cho Command9_Click() quá dài và...lộn xộn. Thường thì khi open form, chỉ cho hiển thị txtUser và cmdThoat. Khi nhập đúng txtUser thì cho hiện thị txtPass để nhập tiếp và kiểm tra xem nhập đúng chưa, nếu nhập sai 3 lần thì thoát form. Chú ý, mỗi lần click nút OK thì cho biến solan tăng lên 1
Đôi lời cùng bạn, mong rằng bạn sẽ hoàn thành được bài tập của mình
Thân mến
quá chuẩn rồi
Chữ ký của quan_pc Lắp đặt Internet VNPT tại Điện Bàn - Quảng Nam - Hotline: 0915.636.745
ღღღღღTài sản của quan_pc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Giúp góp ý chủ đề : Xác nhận thực hiện theo văn bản điện tử thay văn bản cứng . DooHoaangPhuuc 6 212 19-05-18, 12:15 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Ai đang dùng access toidjtjmtoi 1 97 14-04-18, 05:04 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 436 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,452 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Quên pass code bảo vệ vba thanhhau828 4 664 09-09-17, 05:05 PM
Bài mới nhất: thanhhau828

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line