Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
25-03-12, 11:18 AM
Bài viết: #1
Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
Xin chào các bác.
Tôi có file Excell đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch, bây giờ tôi muốn đem code của file này sang chương trình Access để sử dụng cụ thể là:tạo một form trong Access, trên form đó có có 4 textbox.Một cái textbox dùng để gỏ vào ngày dương lịch và những textbox còn lại dùng để chuyển sang ngày âm lịch giống như trong file Excell này vậy, nhưng tôi không biết cách gán code vào các textbox.
Tôi có gởi 1 file Excell mẫu và 1file Access đã chép code vào và đã tạo form sẳn trong đó, bác nào biết thì giúp giùm tôi nhé, tôi cám ơn nhiều lắm. Link tải file: http://www.mediafire.com/?sp4qd60qg6okdrf

Chữ Ký của dcongphucXin chào, mình là dcongphuc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-03 -12.
Trả lời
 Những người đã cảm ơn Noname
25-03-12, 12:25 PM
Bài viết: #2
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
Cảm ơn Bạn vì đoạn code rất hay, rất có giá trị tham khảo cho việc xếp lịch nghỉ.

Trong Access, để khai báo các biến/ hàm là public thì nó phải được khai báo trong một module chứ không thể trong form. Vì vậy, bạn phải tạo 1 module mới copy toàn bộ nội dung của mình vào

Mã:
Option Compare Database


Public Lday, Lmonth As Byte, Lyear As Integer, isLeap, LunarInfo
Sub LNI()
LunarInfo = Array( _
&H3C4BD8, &H624AE0, &H4CA570, &H3854D5, &H5CD260, &H44D950, &H315554, &H5656A0, &H409AD0, &H2A55D2, &H504AE0, &H3AA5B6, &H60A4D0, &H48D250, &H33D255, &H58B540, &H42D6A0, &H2CADA2, &H5295B0, &H3F4977, _
&H644970, &H4CA4B0, &H36B4B5, &H5C6A50, &H466D40, &H2FAB54, &H562B60, &H409570, &H2C52F2, &H504970, &H3A6566, &H5ED4A0, &H48EA50, &H336A95, &H585AD0, &H442B60, &H2F86E3, &H5292E0, &H3DC8D7, &H62C950, _
&H4CD4A0, &H35D8A6, &H5AB550, &H4656A0, &H31A5B4, &H5625D0, &H4092D0, &H2AD2B2, &H50A950, &H38B557, &H5E6CA0, &H48B550, &H355355, &H584DA0, &H42A5B0, &H2F4573, &H5452B0, &H3CA9A8, &H60E950, &H4C6AA0, _
&H36AEA6, &H5AAB50, &H464B60, &H30AAE4, &H56A570, &H405260, &H28F263, &H4ED940, &H38DB47, &H5CD6A0, &H4896D0, &H344DD5, &H5A4AD0, &H42A4D0, &H2CD4B4, &H52B250, &H3CD558, &H60B540, &H4AB5A0, &H3755A6, _
&H5C95B0, &H4649B0, &H30A974, &H56A4B0, &H40AA50, &H29AA52, &H4E6D20, &H39AD47, &H5EAB60, &H489370, &H344AF5, &H5A4970, &H4464B0, &H2C74A3, &H50EA50, &H3D6A58, &H6256A0, &H4AAAD0, &H3696D5, &H5C92E0, _
&H46C960, &H2ED954, &H54D4A0, &H3EDA50, &H2A7552, &H4E56A0, &H38A7A7, &H5EA5D0, &H4A92B0, &H32AAB5, &H58A950, &H42B4A0, &H2CBAA4, &H50AD50, &H3C55D9, &H624BA0, &H4CA5B0, &H375176, &H5C5270, &H466930, _
&H307934, &H546AA0, &H3EAD50, &H2A5B52, &H504B60, &H38A6E6, &H5EA4E0, &H48D260, &H32EA65, &H56D520, &H40DAA0, &H2D56A3, &H5256D0, &H3C4AFB, &H6249D0, &H4CA4D0, &H37D0B6, &H5AB250, &H44B520, &H2EDD25, _
&H54B5A0, &H3E55D0, &H2A55B2, &H5049B0, &H3AA577, &H5EA4B0, &H48AA50, &H33B255, &H586D20, &H40AD60, &H2D4B63, &H525370, &H3E49E8, &H60C970, &H4C54B0, &H3768A6, &H5ADA50, &H445AA0, &H2FA6A4, &H54AAD0, _
&H4052E0, &H28D2E3, &H4EC950, &H38D557, &H5ED4A0, &H46D950, &H325D55, &H5856A0, &H42A6D0, &H2C55D4, &H5252B0, &H3CA9B8, &H62A930, &H4AB490, &H34B6A6, &H5AAD50, &H4655A0, &H2EAB64, &H54A570, &H4052B0, _
&H2AB173, &H4E6930, &H386B37, &H5E6AA0, &H48AD50, &H332AD5, &H582B60, &H42A570, &H2E52E4, &H50D160, &H3AE958, &H60D520, &H4ADA90, &H355AA6, &H5A56D0, &H462AE0, &H30A9D4, &H54A2D0, &H3ED150, &H28E952, _
&H4EB520, &H38D727, &H5EADA0, &H4A55B0, &H362DB5, &H5A45B0, &H44A2B0, &H2EB2B4, &H54A950, &H3CB559, &H626B20, &H4CAD50, &H385766, &H5C5370, &H484570, &H326574, &H5852B0, &H406950, &H2A7953, &H505AA0, _
&H3BAAA7, &H5EA6D0, &H4A4AE0, &H35A2E5, &H5AA550, &H42D2A0, &H2DE2A4, &H52D550, &H3E5ABB, &H6256A0, &H4C96D0, &H3949B6, &H5E4AB0, &H46A8D0, &H30D4B5, &H56B290, &H40B550, &H2A6D52, &H504DA0, &H3B9567, _
&H609570, &H4A49B0, &H34A975, &H5A64B0, &H446A90, &H2CBA94, &H526B50, &H3E2B60, &H28AB61, &H4C9570, &H384AE6, &H5CD160, &H46E4A0, &H2EED25, &H54DA90, &H405B50, &H2C36D3, &H502AE0, &H3A93D7, &H6092D0, _
&H4AC950, &H32D556, &H58B4A0, &H42B690, &H2E5D94, &H5255B0, &H3E25FA, &H6425B0, &H4E92B0, &H36AAB6, &H5C6950, &H4674A0, &H31B2A5, &H54AD50, &H4055A0, &H2AAB73, &H522570, &H3A5377, &H6052B0, &H4A6950, _
&H346D56, &H585AA0, &H42AB50, &H2E56D4, &H544AE0, &H3CA570, &H2864D2, &H4CD260, &H36EAA6, &H5AD550, &H465AA0, &H30ADA5, &H5695D0, &H404AD0, &H2AA9B3, &H50A4D0, &H3AD2B7, &H5EB250, &H48B540, &H33D556) '' /* Years 2100-2199 */
End Sub

Sub lunar(d, m, y)
Dim DiffADate, Counter, I, Temp
DiffADate = DateDiff("d", #1/31/1900#, CDate(d & "-" & m & "-" & y))
Counter = -1
Lyear = 1900
For I = Lyear To 2199
Temp = YearDays(I)
Counter = Counter + Temp
If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lyear = Lyear + 1
Next
Leap = LeapMonth(Lyear)
isLeap = ""
Lmonth = 1
For I = 1 To 12
If Leap > 0 And I = Leap + 1 And isLeap = "" Then
isLeap = "(N)"
Lmonth = Lmonth - 1
I = I - 1
Temp = LeapDay(Lyear)
Else
Temp = MonthDays(Lyear, I)
End If
If isLeap = "(N)" And I <> Leap Then isLeap = ""
Counter = Counter + Temp
If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lmonth = Lmonth + 1
Next
Lday = DiffADate - Counter
End Sub
Function LeapMonth(y)
LNI
If y >= 1900 Then LeapMonth = LunarInfo(y - 1900) And &HF Else LeapMonth = 0
End Function
'-----------
Function LeapDay(y)
LNI
If LunarInfo(y - 1900) And &HF Then
If LunarInfo(y - 1900) And &H10000 Then LeapDay = 30 Else LeapDay = 29
Else
LeapDay = 0
End If
End Function
'-----------
Function MonthDays(y, m)
LNI
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(m - 1) Then MonthDays = 30 Else MonthDays = 29
End Function
'-----------
Function YearDays(y)
Dim I
LNI
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
YearDays = 348
For I = 0 To 11
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(I) Then YearDays = YearDays + 1
Next
YearDays = YearDays + LeapDay(y)
End Function

'Ham so chuyen doi tu Duong lich sang Am lich dang ngay,thang,nam
Public Function TransLu1(d, m, y)
Call lunar(m, d, y)
TransLu1 = Lday & "/" & Lmonth & isLeap & "/" & Lyear
End Function

'Ham so chuyen doi tu Duong lich sang Am lich dang tu mot o
Public Function TransLu(d, m, y)
Call lunar(m, d, y)
TransLu = Lday & "-" & Lmonth & isLeap & "-" & CanchiV(Lyear - 0)
End Function

'Ngay thang nam am lich sang duong lich
Public Function TransSolar(d, m, y) As Date
Dim iSd As Date
iSd = DateSerial(y, m, d) - 70
Do
iSd = iSd + 1
Loop Until TransLu1(Day(iSd), Month(iSd), Year(iSd)) = d & "/" & m & "/" & y
TransSolar = iSd
End Function


Public Function CanchiV(stY As Long)
    Dim xx, yy, a, b
    xx = 1 + ((stY - 4) Mod 10)
    yy = 1 + ((stY - 4) Mod 12)

    'Tính Can
    Select Case xx
    Case 1: a = "At"
    Case 2: a = "Giap"
    Case 3: a = "Binh"
    Case 4: a = "Dinh"
    Case 5: a = "Mau"
    Case 6: a = "Ky"
    Case 7: a = "Canh"
    Case 8: a = "Tan"
    Case 9: a = "Nham"
    Case 10: a = "Quy"
    End Select

    'Tính Chi
    Select Case yy
    Case 1: b = "Ty"
    Case 2: b = "Suu"
    Case 3: b = "Dan"
    Case 4: b = "Mao"
    Case 5: b = "Thin"
    Case 6: b = "Ty"
    Case 7: b = "Ngo"
    Case 8: b = "Mui"
    Case 9: b = "Than"
    Case 10: b = "Dau"
    Case 11: b = "Tuat"
    Case 12: b = "Hoi"
    End Select
    CanchiV = a & " " & b
End Function

Access phân biệt các ô qua các trường Name của đối tượng.Bạn có thể click chuột phải vào một đối tượng, chọn properties , tab other để xem trường name và đặt lại nó.

Trong ví dụ của bạn, bạn có 4 ô lần lượt có name là text0,text2,text4,text6

trong đó, text0 dùng để nhập ngày.
Giá trị Control source text2, bạn nhập như sau:
Mã:
=TransLu(Day([text0]),Month([text0]),Year([text0]))

Giá trị Control source text4 bạn nhập như sau
Mã:
=TransLu1(Day([text0]),Month([text0]),Year([text0]))
Giá trị Control source text6 bạn nhập như sau:
Mã:
=TransSolar(Day([text4]),Month([text4]),Year([text4]))
Bạn có thể tham khảo bài làm của mình
Tải xuống

Chữ Ký của Noname020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Trả lời
 Những người đã cảm ơn bomnhauag , domfootwear , haquocquan , maidinhdan
25-03-12, 02:25 PM
Bài viết: #3
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
Cảm ơn Bạn vì đã trả lời, có hướng dẫn và có file mẫu để tham khảo trong thời gian nhanh nhất.
Một lần nữa cám ơn BẠN và chúc cho trang web ngày càng phát triển.
Chào Bạn.

Chữ Ký của dcongphucXin chào, mình là dcongphuc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-03 -12.
Trả lời
26-03-12, 01:29 PM
Bài viết: #4
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
Bài viết của bác hay, tuy nhiên em thử có một số lỗi VD :Ngày 06/04/2012 không đổi được nó báo lỗi
Hoặc ngày 09/04/2012 máy đơ luôn. Bác xem lại nhé

Chữ Ký của ledangvanXin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
Trả lời
03-04-12, 09:09 PM
Bài viết: #5
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
Bạn Noname ơi cái code sai téc rồi nó đổi ngày có đúng tí nao đâu???Cry_smile

Chữ Ký của xuankien07Xin chào, mình là xuankien07, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-03 -12.
Trả lời
03-04-12, 10:44 PM
Bài viết: #6
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
(03-04-12 09:09 PM)xuankien07 Đã viết:  Bạn Noname ơi cái code sai téc rồi nó đổi ngày có đúng tí nao đâu???Cry_smile

Đính chính : Code không phải của mình mà là của chủ thớt! Mình chỉ giúp chủ thớt demo lại thôi!

Nếu bạn có code hay hơn thì xin chia sẻ, nếu thấy không đúng thì xin cho ví dụ, demo của bạn.

Chữ Ký của Noname020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Trả lời
05-04-12, 05:02 PM
Bài viết: #7
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
Public Lday, Lmonth, Lyear, isLeap, LunarInfo
Sub lunar(d, m, y)
Dim DiffADate, Counter, i, Temp
DiffADate = DateDiff("d", #1/31/1900#, CDate(m & "-" & d & "-" & y))
Counter = -1
Lyear = 1900
For i = Lyear To 2199
Temp = YearDays(i)
Counter = Counter + Temp
If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lyear = Lyear + 1
Next

Leap = LeapMonth(Lyear)
isLeap = ""
Lmonth = 1

For i = 1 To 12
If Leap > 0 And i = Leap + 1 And isLeap = "" Then
isLeap = "(N)"
Lmonth = Lmonth - 1
i = i - 1
Temp = LeapDay(Lyear)
Else
Temp = MonthDays(Lyear, i)
End If

If isLeap = "(N)" And i <> Leap Then isLeap = ""

Counter = Counter + Temp

If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lmonth = Lmonth + 1
Next
Lday = DiffADate - Counter
End Sub

Function LeapMonth(y) ''''''''''''
If y >= 1900 Then LeapMonth = LunarInfo(y - 1900) And &HF Else LeapMonth = 0
End Function

Function LeapDay(y)
If LunarInfo(y - 1900) And &HF Then
If LunarInfo(y - 1900) And &H10000 Then LeapDay = 30 Else LeapDay = 29
Else
LeapDay = 0
End If
End Function

Function MonthDays(y, m) '''''''''''''''
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(m - 1) Then MonthDays = 30 Else MonthDays = 29
End Function

Function YearDays(y) '''''''''''''
Dim i
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
YearDays = 348
For i = 0 To 11
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(i) Then YearDays = YearDays + 1
Next
YearDays = YearDays + LeapDay(y)
End Function

Public Function TransLu(d, m, y)
Call lunar(m, d, y)
TransLu = Lday & "/" & Lmonth & isLeap & "/" & Lyear
End Function

Public Function TransLu1(NT)
Call lunar(Day(NT), Month(NT), Year(NT))
End Function

Public Function TransSolar(d, m, y)
Dim iSd
iSd = DateSerial(y, m, d) - 70
Do
iSd = iSd + 1
Loop Until TransLu(Day(iSd), Month(iSd), Year(iSd)) = d & "/" & m & "/" & y
TransSolar = iSd
End Function

Function licham(ngayduong)
LunarInfo = Array( _
&H3C4BD8, &H624AE0, &H4CA570, &H3854D5, &H5CD260, &H44D950, &H315554, &H5656A0, &H409AD0, &H2A55D2, &H504AE0, &H3AA5B6, &H60A4D0, &H48D250, &H33D255, &H58B540, &H42D6A0, &H2CADA2, &H5295B0, &H3F4977, _
&H644970, &H4CA4B0, &H36B4B5, &H5C6A50, &H466D40, &H2FAB54, &H562B60, &H409570, &H2C52F2, &H504970, &H3A6566, &H5ED4A0, &H48EA50, &H336A95, &H585AD0, &H442B60, &H2F86E3, &H5292E0, &H3DC8D7, &H62C950, _
&H4CD4A0, &H35D8A6, &H5AB550, &H4656A0, &H31A5B4, &H5625D0, &H4092D0, &H2AD2B2, &H50A950, &H38B557, &H5E6CA0, &H48B550, &H355355, &H584DA0, &H42A5B0, &H2F4573, &H5452B0, &H3CA9A8, &H60E950, &H4C6AA0, _
&H36AEA6, &H5AAB50, &H464B60, &H30AAE4, &H56A570, &H405260, &H28F263, &H4ED940, &H38DB47, &H5CD6A0, &H4896D0, &H344DD5, &H5A4AD0, &H42A4D0, &H2CD4B4, &H52B250, &H3CD558, &H60B540, &H4AB5A0, &H3755A6, _
&H5C95B0, &H4649B0, &H30A974, &H56A4B0, &H40AA50, &H29AA52, &H4E6D20, &H39AD47, &H5EAB60, &H489370, &H344AF5, &H5A4970, &H4464B0, &H2C74A3, &H50EA50, &H3D6A58, &H6256A0, &H4AAAD0, &H3696D5, &H5C92E0, _
&H46C960, &H2ED954, &H54D4A0, &H3EDA50, &H2A7552, &H4E56A0, &H38A7A7, &H5EA5D0, &H4A92B0, &H32AAB5, &H58A950, &H42B4A0, &H2CBAA4, &H50AD50, &H3C55D9, &H624BA0, &H4CA5B0, &H375176, &H5C5270, &H466930, _
&H307934, &H546AA0, &H3EAD50, &H2A5B52, &H504B60, &H38A6E6, &H5EA4E0, &H48D260, &H32EA65, &H56D520, &H40DAA0, &H2D56A3, &H5256D0, &H3C4AFB, &H6249D0, &H4CA4D0, &H37D0B6, &H5AB250, &H44B520, &H2EDD25, _
&H54B5A0, &H3E55D0, &H2A55B2, &H5049B0, &H3AA577, &H5EA4B0, &H48AA50, &H33B255, &H586D20, &H40AD60, &H2D4B63, &H525370, &H3E49E8, &H60C970, &H4C54B0, &H3768A6, &H5ADA50, &H445AA0, &H2FA6A4, &H54AAD0, _
&H4052E0, &H28D2E3, &H4EC950, &H38D557, &H5ED4A0, &H46D950, &H325D55, &H5856A0, &H42A6D0, &H2C55D4, &H5252B0, &H3CA9B8, &H62A930, &H4AB490, &H34B6A6, &H5AAD50, &H4655A0, &H2EAB64, &H54A570, &H4052B0, _
&H2AB173, &H4E6930, &H386B37, &H5E6AA0, &H48AD50, &H332AD5, &H582B60, &H42A570, &H2E52E4, &H50D160, &H3AE958, &H60D520, &H4ADA90, &H355AA6, &H5A56D0, &H462AE0, &H30A9D4, &H54A2D0, &H3ED150, &H28E952, _
&H4EB520, &H38D727, &H5EADA0, &H4A55B0, &H362DB5, &H5A45B0, &H44A2B0, &H2EB2B4, &H54A950, &H3CB559, &H626B20, &H4CAD50, &H385766, &H5C5370, &H484570, &H326574, &H5852B0, &H406950, &H2A7953, &H505AA0, _
&H3BAAA7, &H5EA6D0, &H4A4AE0, &H35A2E5, &H5AA550, &H42D2A0, &H2DE2A4, &H52D550, &H3E5ABB, &H6256A0, &H4C96D0, &H3949B6, &H5E4AB0, &H46A8D0, &H30D4B5, &H56B290, &H40B550, &H2A6D52, &H504DA0, &H3B9567, _
&H609570, &H4A49B0, &H34A975, &H5A64B0, &H446A90, &H2CBA94, &H526B50, &H3E2B60, &H28AB61, &H4C9570, &H384AE6, &H5CD160, &H46E4A0, &H2EED25, &H54DA90, &H405B50, &H2C36D3, &H502AE0, &H3A93D7, &H6092D0, _
&H4AC950, &H32D556, &H58B4A0, &H42B690, &H2E5D94, &H5255B0, &H3E25FA, &H6425B0, &H4E92B0, &H36AAB6, &H5C6950, &H4674A0, &H31B2A5, &H54AD50, &H4055A0, &H2AAB73, &H522570, &H3A5377, &H6052B0, &H4A6950, _
&H346D56, &H585AA0, &H42AB50, &H2E56D4, &H544AE0, &H3CA570, &H2864D2, &H4CD260, &H36EAA6, &H5AD550, &H465AA0, &H30ADA5, &H5695D0, &H404AD0, &H2AA9B3, &H50A4D0, &H3AD2B7, &H5EB250, &H48B540, &H33D556) '' /* Years 2100-2199 */

licham = TransLu(Day(ngayduong), Month(ngayduong), Year(ngayduong))
End Function

Chữ Ký của xuankien07Xin chào, mình là xuankien07, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-03 -12.
Trả lời
05-04-12, 06:09 PM
Bài viết: #8
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
ý của bạn xuân kiên là gì thế?

Chữ Ký của Noname020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Trả lời
05-04-12, 11:01 PM
Bài viết: #9
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
HIIIII em thấy có 2 ngày âm lịch và 2 ngày dương lịch là thế nào nhỉ? chỉ đổi 1 ngày ra nhiều thế ạ?

Chữ Ký của quanghoaslaHãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Quang Hòa chia sẻ cách kiếm tiền online theo kiểu pay to click =PTC. đây là site của tôi ==>
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Trả lời
05-04-12, 11:54 PM (Được chỉnh sửa: 05-04-12 11:54 PM bởi Noname.)
Bài viết: #10
RE: Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
cái demo này ô thứ nhất dùng nhập ngày dương lịch
Ô thứ 2: đổi ngày dương sang âm.
Ô thứ 3: Chuẩn hóa ngày dương lịch
Ô thứ tư: Đổi ngày âm lịch sang dương lịch

Chữ Ký của Noname020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Trả lời

Tags: Đổi, ngày, dương, lịch, sang,

Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Tạo lệnh tìm kiếm và update ngay trên form tranhai_vn 1 137 02-01-15 11:48 AM
Bài mới nhất: hieutrinh18
  [Help] Cách tính tổng từ ngày đến ngày của 1 cột theo điều kiện huuviet_huu 4 213 01-12-14 12:08 PM
Bài mới nhất: huuviet_huu
Sad [Hỏi] lấy thông tin từ subform này sang subform khác dinhvu_37 4 210 25-11-14 10:30 PM
Bài mới nhất: dinhvu_37
  [Hỏi] Lỗi khi xuất nhiều điều kiện sang excel changkhoonline77 14 445 25-07-14 04:07 PM
Bài mới nhất: Xuân Thanh
  [Hỏi] Hỏi cách lấy năm sinh từ ngày tháng năm sinh changkhoonline77 5 200 10-07-14 08:37 AM
Bài mới nhất: changkhoonline77

Chuyển nhanh:


Thành viên đang đọc chủ đề: 1 Khách

Liên hệ | Thủ Thuật Access | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS