Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
#1
Xin chào các bác.
Tôi có file Excell đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch, bây giờ tôi muốn đem code của file này sang chương trình Access để sử dụng cụ thể là:tạo một form trong Access, trên form đó có có 4 textbox.Một cái textbox dùng để gỏ vào ngày dương lịch và những textbox còn lại dùng để chuyển sang ngày âm lịch giống như trong file Excell này vậy, nhưng tôi không biết cách gán code vào các textbox.
Tôi có gởi 1 file Excell mẫu và 1file Access đã chép code vào và đã tạo form sẳn trong đó, bác nào biết thì giúp giùm tôi nhé, tôi cám ơn nhiều lắm. Link tải file: http://www.mediafire.com/?sp4qd60qg6okdrf
Chữ ký của dcongphuc Xin chào, mình là dcongphuc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#2
Cảm ơn Bạn vì đoạn code rất hay, rất có giá trị tham khảo cho việc xếp lịch nghỉ.

Trong Access, để khai báo các biến/ hàm là public thì nó phải được khai báo trong một module chứ không thể trong form. Vì vậy, bạn phải tạo 1 module mới copy toàn bộ nội dung của mình vào

Mã:
Option Compare Database


Public Lday, Lmonth As Byte, Lyear As Integer, isLeap, LunarInfo
Sub LNI()
LunarInfo = Array( _
&H3C4BD8, &H624AE0, &H4CA570, &H3854D5, &H5CD260, &H44D950, &H315554, &H5656A0, &H409AD0, &H2A55D2, &H504AE0, &H3AA5B6, &H60A4D0, &H48D250, &H33D255, &H58B540, &H42D6A0, &H2CADA2, &H5295B0, &H3F4977, _
&H644970, &H4CA4B0, &H36B4B5, &H5C6A50, &H466D40, &H2FAB54, &H562B60, &H409570, &H2C52F2, &H504970, &H3A6566, &H5ED4A0, &H48EA50, &H336A95, &H585AD0, &H442B60, &H2F86E3, &H5292E0, &H3DC8D7, &H62C950, _
&H4CD4A0, &H35D8A6, &H5AB550, &H4656A0, &H31A5B4, &H5625D0, &H4092D0, &H2AD2B2, &H50A950, &H38B557, &H5E6CA0, &H48B550, &H355355, &H584DA0, &H42A5B0, &H2F4573, &H5452B0, &H3CA9A8, &H60E950, &H4C6AA0, _
&H36AEA6, &H5AAB50, &H464B60, &H30AAE4, &H56A570, &H405260, &H28F263, &H4ED940, &H38DB47, &H5CD6A0, &H4896D0, &H344DD5, &H5A4AD0, &H42A4D0, &H2CD4B4, &H52B250, &H3CD558, &H60B540, &H4AB5A0, &H3755A6, _
&H5C95B0, &H4649B0, &H30A974, &H56A4B0, &H40AA50, &H29AA52, &H4E6D20, &H39AD47, &H5EAB60, &H489370, &H344AF5, &H5A4970, &H4464B0, &H2C74A3, &H50EA50, &H3D6A58, &H6256A0, &H4AAAD0, &H3696D5, &H5C92E0, _
&H46C960, &H2ED954, &H54D4A0, &H3EDA50, &H2A7552, &H4E56A0, &H38A7A7, &H5EA5D0, &H4A92B0, &H32AAB5, &H58A950, &H42B4A0, &H2CBAA4, &H50AD50, &H3C55D9, &H624BA0, &H4CA5B0, &H375176, &H5C5270, &H466930, _
&H307934, &H546AA0, &H3EAD50, &H2A5B52, &H504B60, &H38A6E6, &H5EA4E0, &H48D260, &H32EA65, &H56D520, &H40DAA0, &H2D56A3, &H5256D0, &H3C4AFB, &H6249D0, &H4CA4D0, &H37D0B6, &H5AB250, &H44B520, &H2EDD25, _
&H54B5A0, &H3E55D0, &H2A55B2, &H5049B0, &H3AA577, &H5EA4B0, &H48AA50, &H33B255, &H586D20, &H40AD60, &H2D4B63, &H525370, &H3E49E8, &H60C970, &H4C54B0, &H3768A6, &H5ADA50, &H445AA0, &H2FA6A4, &H54AAD0, _
&H4052E0, &H28D2E3, &H4EC950, &H38D557, &H5ED4A0, &H46D950, &H325D55, &H5856A0, &H42A6D0, &H2C55D4, &H5252B0, &H3CA9B8, &H62A930, &H4AB490, &H34B6A6, &H5AAD50, &H4655A0, &H2EAB64, &H54A570, &H4052B0, _
&H2AB173, &H4E6930, &H386B37, &H5E6AA0, &H48AD50, &H332AD5, &H582B60, &H42A570, &H2E52E4, &H50D160, &H3AE958, &H60D520, &H4ADA90, &H355AA6, &H5A56D0, &H462AE0, &H30A9D4, &H54A2D0, &H3ED150, &H28E952, _
&H4EB520, &H38D727, &H5EADA0, &H4A55B0, &H362DB5, &H5A45B0, &H44A2B0, &H2EB2B4, &H54A950, &H3CB559, &H626B20, &H4CAD50, &H385766, &H5C5370, &H484570, &H326574, &H5852B0, &H406950, &H2A7953, &H505AA0, _
&H3BAAA7, &H5EA6D0, &H4A4AE0, &H35A2E5, &H5AA550, &H42D2A0, &H2DE2A4, &H52D550, &H3E5ABB, &H6256A0, &H4C96D0, &H3949B6, &H5E4AB0, &H46A8D0, &H30D4B5, &H56B290, &H40B550, &H2A6D52, &H504DA0, &H3B9567, _
&H609570, &H4A49B0, &H34A975, &H5A64B0, &H446A90, &H2CBA94, &H526B50, &H3E2B60, &H28AB61, &H4C9570, &H384AE6, &H5CD160, &H46E4A0, &H2EED25, &H54DA90, &H405B50, &H2C36D3, &H502AE0, &H3A93D7, &H6092D0, _
&H4AC950, &H32D556, &H58B4A0, &H42B690, &H2E5D94, &H5255B0, &H3E25FA, &H6425B0, &H4E92B0, &H36AAB6, &H5C6950, &H4674A0, &H31B2A5, &H54AD50, &H4055A0, &H2AAB73, &H522570, &H3A5377, &H6052B0, &H4A6950, _
&H346D56, &H585AA0, &H42AB50, &H2E56D4, &H544AE0, &H3CA570, &H2864D2, &H4CD260, &H36EAA6, &H5AD550, &H465AA0, &H30ADA5, &H5695D0, &H404AD0, &H2AA9B3, &H50A4D0, &H3AD2B7, &H5EB250, &H48B540, &H33D556) '' /* Years 2100-2199 */
End Sub

Sub lunar(d, m, y)
Dim DiffADate, Counter, I, Temp
DiffADate = DateDiff("d", #1/31/1900#, CDate(d & "-" & m & "-" & y))
Counter = -1
Lyear = 1900
For I = Lyear To 2199
Temp = YearDays(I)
Counter = Counter + Temp
If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lyear = Lyear + 1
Next
Leap = LeapMonth(Lyear)
isLeap = ""
Lmonth = 1
For I = 1 To 12
If Leap > 0 And I = Leap + 1 And isLeap = "" Then
isLeap = "(N)"
Lmonth = Lmonth - 1
I = I - 1
Temp = LeapDay(Lyear)
Else
Temp = MonthDays(Lyear, I)
End If
If isLeap = "(N)" And I <> Leap Then isLeap = ""
Counter = Counter + Temp
If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lmonth = Lmonth + 1
Next
Lday = DiffADate - Counter
End Sub
Function LeapMonth(y)
LNI
If y >= 1900 Then LeapMonth = LunarInfo(y - 1900) And &HF Else LeapMonth = 0
End Function
'-----------
Function LeapDay(y)
LNI
If LunarInfo(y - 1900) And &HF Then
If LunarInfo(y - 1900) And &H10000 Then LeapDay = 30 Else LeapDay = 29
Else
LeapDay = 0
End If
End Function
'-----------
Function MonthDays(y, m)
LNI
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(m - 1) Then MonthDays = 30 Else MonthDays = 29
End Function
'-----------
Function YearDays(y)
Dim I
LNI
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
YearDays = 348
For I = 0 To 11
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(I) Then YearDays = YearDays + 1
Next
YearDays = YearDays + LeapDay(y)
End Function

'Ham so chuyen doi tu Duong lich sang Am lich dang ngay,thang,nam
Public Function TransLu1(d, m, y)
Call lunar(m, d, y)
TransLu1 = Lday & "/" & Lmonth & isLeap & "/" & Lyear
End Function

'Ham so chuyen doi tu Duong lich sang Am lich dang tu mot o
Public Function TransLu(d, m, y)
Call lunar(m, d, y)
TransLu = Lday & "-" & Lmonth & isLeap & "-" & CanchiV(Lyear - 0)
End Function

'Ngay thang nam am lich sang duong lich
Public Function TransSolar(d, m, y) As Date
Dim iSd As Date
iSd = DateSerial(y, m, d) - 70
Do
iSd = iSd + 1
Loop Until TransLu1(Day(iSd), Month(iSd), Year(iSd)) = d & "/" & m & "/" & y
TransSolar = iSd
End Function


Public Function CanchiV(stY As Long)
    Dim xx, yy, a, b
    xx = 1 + ((stY - 4) Mod 10)
    yy = 1 + ((stY - 4) Mod 12)

    'Tính Can
    Select Case xx
    Case 1: a = "At"
    Case 2: a = "Giap"
    Case 3: a = "Binh"
    Case 4: a = "Dinh"
    Case 5: a = "Mau"
    Case 6: a = "Ky"
    Case 7: a = "Canh"
    Case 8: a = "Tan"
    Case 9: a = "Nham"
    Case 10: a = "Quy"
    End Select

    'Tính Chi
    Select Case yy
    Case 1: b = "Ty"
    Case 2: b = "Suu"
    Case 3: b = "Dan"
    Case 4: b = "Mao"
    Case 5: b = "Thin"
    Case 6: b = "Ty"
    Case 7: b = "Ngo"
    Case 8: b = "Mui"
    Case 9: b = "Than"
    Case 10: b = "Dau"
    Case 11: b = "Tuat"
    Case 12: b = "Hoi"
    End Select
    CanchiV = a & " " & b
End Function

Access phân biệt các ô qua các trường Name của đối tượng.Bạn có thể click chuột phải vào một đối tượng, chọn properties , tab other để xem trường name và đặt lại nó.

Trong ví dụ của bạn, bạn có 4 ô lần lượt có name là text0,text2,text4,text6

trong đó, text0 dùng để nhập ngày.
Giá trị Control source text2, bạn nhập như sau:
Mã:
=TransLu(Day([text0]),Month([text0]),Year([text0]))

Giá trị Control source text4 bạn nhập như sau
Mã:
=TransLu1(Day([text0]),Month([text0]),Year([text0]))
Giá trị Control source text6 bạn nhập như sau:
Mã:
=TransSolar(Day([text4]),Month([text4]),Year([text4]))
Bạn có thể tham khảo bài làm của mình
Tải xuống
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn bomnhauag , domfootwear , haquocquan , maidinhdan
#3
Cảm ơn Bạn vì đã trả lời, có hướng dẫn và có file mẫu để tham khảo trong thời gian nhanh nhất.
Một lần nữa cám ơn BẠN và chúc cho trang web ngày càng phát triển.
Chào Bạn.
Chữ ký của dcongphuc Xin chào, mình là dcongphuc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Bài viết của bác hay, tuy nhiên em thử có một số lỗi VD :Ngày 06/04/2012 không đổi được nó báo lỗi
Hoặc ngày 09/04/2012 máy đơ luôn. Bác xem lại nhé
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Bạn Noname ơi cái code sai téc rồi nó đổi ngày có đúng tí nao đâu???Cry_smile
Chữ ký của xuankien07 Xin chào, mình là xuankien07, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(03-04-12, 10:09 PM)xuankien07 Đã viết: Bạn Noname ơi cái code sai téc rồi nó đổi ngày có đúng tí nao đâu???Cry_smile

Đính chính : Code không phải của mình mà là của chủ thớt! Mình chỉ giúp chủ thớt demo lại thôi!

Nếu bạn có code hay hơn thì xin chia sẻ, nếu thấy không đúng thì xin cho ví dụ, demo của bạn.
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Public Lday, Lmonth, Lyear, isLeap, LunarInfo
Sub lunar(d, m, y)
Dim DiffADate, Counter, i, Temp
DiffADate = DateDiff("d", #1/31/1900#, CDate(m & "-" & d & "-" & y))
Counter = -1
Lyear = 1900
For i = Lyear To 2199
Temp = YearDays(i)
Counter = Counter + Temp
If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lyear = Lyear + 1
Next

Leap = LeapMonth(Lyear)
isLeap = ""
Lmonth = 1

For i = 1 To 12
If Leap > 0 And i = Leap + 1 And isLeap = "" Then
isLeap = "(N)"
Lmonth = Lmonth - 1
i = i - 1
Temp = LeapDay(Lyear)
Else
Temp = MonthDays(Lyear, i)
End If

If isLeap = "(N)" And i <> Leap Then isLeap = ""

Counter = Counter + Temp

If Counter >= DiffADate Then
Counter = Counter - Temp
Exit For
End If
Lmonth = Lmonth + 1
Next
Lday = DiffADate - Counter
End Sub

Function LeapMonth(y) ''''''''''''
If y >= 1900 Then LeapMonth = LunarInfo(y - 1900) And &HF Else LeapMonth = 0
End Function

Function LeapDay(y)
If LunarInfo(y - 1900) And &HF Then
If LunarInfo(y - 1900) And &H10000 Then LeapDay = 30 Else LeapDay = 29
Else
LeapDay = 0
End If
End Function

Function MonthDays(y, m) '''''''''''''''
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(m - 1) Then MonthDays = 30 Else MonthDays = 29
End Function

Function YearDays(y) '''''''''''''
Dim i
MonthMask = Array(32768, 16384, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16)
YearDays = 348
For i = 0 To 11
If LunarInfo(y - 1900) And MonthMask(i) Then YearDays = YearDays + 1
Next
YearDays = YearDays + LeapDay(y)
End Function

Public Function TransLu(d, m, y)
Call lunar(m, d, y)
TransLu = Lday & "/" & Lmonth & isLeap & "/" & Lyear
End Function

Public Function TransLu1(NT)
Call lunar(Day(NT), Month(NT), Year(NT))
End Function

Public Function TransSolar(d, m, y)
Dim iSd
iSd = DateSerial(y, m, d) - 70
Do
iSd = iSd + 1
Loop Until TransLu(Day(iSd), Month(iSd), Year(iSd)) = d & "/" & m & "/" & y
TransSolar = iSd
End Function

Function licham(ngayduong)
LunarInfo = Array( _
&H3C4BD8, &H624AE0, &H4CA570, &H3854D5, &H5CD260, &H44D950, &H315554, &H5656A0, &H409AD0, &H2A55D2, &H504AE0, &H3AA5B6, &H60A4D0, &H48D250, &H33D255, &H58B540, &H42D6A0, &H2CADA2, &H5295B0, &H3F4977, _
&H644970, &H4CA4B0, &H36B4B5, &H5C6A50, &H466D40, &H2FAB54, &H562B60, &H409570, &H2C52F2, &H504970, &H3A6566, &H5ED4A0, &H48EA50, &H336A95, &H585AD0, &H442B60, &H2F86E3, &H5292E0, &H3DC8D7, &H62C950, _
&H4CD4A0, &H35D8A6, &H5AB550, &H4656A0, &H31A5B4, &H5625D0, &H4092D0, &H2AD2B2, &H50A950, &H38B557, &H5E6CA0, &H48B550, &H355355, &H584DA0, &H42A5B0, &H2F4573, &H5452B0, &H3CA9A8, &H60E950, &H4C6AA0, _
&H36AEA6, &H5AAB50, &H464B60, &H30AAE4, &H56A570, &H405260, &H28F263, &H4ED940, &H38DB47, &H5CD6A0, &H4896D0, &H344DD5, &H5A4AD0, &H42A4D0, &H2CD4B4, &H52B250, &H3CD558, &H60B540, &H4AB5A0, &H3755A6, _
&H5C95B0, &H4649B0, &H30A974, &H56A4B0, &H40AA50, &H29AA52, &H4E6D20, &H39AD47, &H5EAB60, &H489370, &H344AF5, &H5A4970, &H4464B0, &H2C74A3, &H50EA50, &H3D6A58, &H6256A0, &H4AAAD0, &H3696D5, &H5C92E0, _
&H46C960, &H2ED954, &H54D4A0, &H3EDA50, &H2A7552, &H4E56A0, &H38A7A7, &H5EA5D0, &H4A92B0, &H32AAB5, &H58A950, &H42B4A0, &H2CBAA4, &H50AD50, &H3C55D9, &H624BA0, &H4CA5B0, &H375176, &H5C5270, &H466930, _
&H307934, &H546AA0, &H3EAD50, &H2A5B52, &H504B60, &H38A6E6, &H5EA4E0, &H48D260, &H32EA65, &H56D520, &H40DAA0, &H2D56A3, &H5256D0, &H3C4AFB, &H6249D0, &H4CA4D0, &H37D0B6, &H5AB250, &H44B520, &H2EDD25, _
&H54B5A0, &H3E55D0, &H2A55B2, &H5049B0, &H3AA577, &H5EA4B0, &H48AA50, &H33B255, &H586D20, &H40AD60, &H2D4B63, &H525370, &H3E49E8, &H60C970, &H4C54B0, &H3768A6, &H5ADA50, &H445AA0, &H2FA6A4, &H54AAD0, _
&H4052E0, &H28D2E3, &H4EC950, &H38D557, &H5ED4A0, &H46D950, &H325D55, &H5856A0, &H42A6D0, &H2C55D4, &H5252B0, &H3CA9B8, &H62A930, &H4AB490, &H34B6A6, &H5AAD50, &H4655A0, &H2EAB64, &H54A570, &H4052B0, _
&H2AB173, &H4E6930, &H386B37, &H5E6AA0, &H48AD50, &H332AD5, &H582B60, &H42A570, &H2E52E4, &H50D160, &H3AE958, &H60D520, &H4ADA90, &H355AA6, &H5A56D0, &H462AE0, &H30A9D4, &H54A2D0, &H3ED150, &H28E952, _
&H4EB520, &H38D727, &H5EADA0, &H4A55B0, &H362DB5, &H5A45B0, &H44A2B0, &H2EB2B4, &H54A950, &H3CB559, &H626B20, &H4CAD50, &H385766, &H5C5370, &H484570, &H326574, &H5852B0, &H406950, &H2A7953, &H505AA0, _
&H3BAAA7, &H5EA6D0, &H4A4AE0, &H35A2E5, &H5AA550, &H42D2A0, &H2DE2A4, &H52D550, &H3E5ABB, &H6256A0, &H4C96D0, &H3949B6, &H5E4AB0, &H46A8D0, &H30D4B5, &H56B290, &H40B550, &H2A6D52, &H504DA0, &H3B9567, _
&H609570, &H4A49B0, &H34A975, &H5A64B0, &H446A90, &H2CBA94, &H526B50, &H3E2B60, &H28AB61, &H4C9570, &H384AE6, &H5CD160, &H46E4A0, &H2EED25, &H54DA90, &H405B50, &H2C36D3, &H502AE0, &H3A93D7, &H6092D0, _
&H4AC950, &H32D556, &H58B4A0, &H42B690, &H2E5D94, &H5255B0, &H3E25FA, &H6425B0, &H4E92B0, &H36AAB6, &H5C6950, &H4674A0, &H31B2A5, &H54AD50, &H4055A0, &H2AAB73, &H522570, &H3A5377, &H6052B0, &H4A6950, _
&H346D56, &H585AA0, &H42AB50, &H2E56D4, &H544AE0, &H3CA570, &H2864D2, &H4CD260, &H36EAA6, &H5AD550, &H465AA0, &H30ADA5, &H5695D0, &H404AD0, &H2AA9B3, &H50A4D0, &H3AD2B7, &H5EB250, &H48B540, &H33D556) '' /* Years 2100-2199 */

licham = TransLu(Day(ngayduong), Month(ngayduong), Year(ngayduong))
End Function
Chữ ký của xuankien07 Xin chào, mình là xuankien07, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
ý của bạn xuân kiên là gì thế?
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
HIIIII em thấy có 2 ngày âm lịch và 2 ngày dương lịch là thế nào nhỉ? chỉ đổi 1 ngày ra nhiều thế ạ?
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
cái demo này ô thứ nhất dùng nhập ngày dương lịch
Ô thứ 2: đổi ngày dương sang âm.
Ô thứ 3: Chuẩn hóa ngày dương lịch
Ô thứ tư: Đổi ngày âm lịch sang dương lịch
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cách chuyển dạng text sang number Nguyên Thông 1 80 18-05-18, 09:11 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Cách đặt mặc định là ngày cuối tháng! NguyenDungAnh 4 164 11-05-18, 06:52 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  Tạo nút lưu thay đổi ngày giờ 1 lần thanhtruong 4 620 20-07-17, 08:02 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Code update dữ liệu từ subform vào table history(có ghi nhận ngày update) subasatran 5 777 10-07-17, 02:07 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Chọn Mã nhân viên sẽ ra lý lịch nhân viên minhminh25767 2 514 29-05-17, 10:03 AM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line