Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xin chương trình Quan Lý Dịch Vụ Bưu Phẩm
#1
Exclamation 
Hiện em đang làm đ.ồ á.n pttkhttt về quản lý dịch vụ hàng hóa.
anh chị nào có phần mềm bên này cho em xin với.
em xin cảm ơn.
boybuon2075@yahoo.com
Chữ ký của tuanviendl Xin chào, mình là tuanviendl, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-02 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
có sẵn thì không ai có bạn ạ. để viết được một đ.ồ á.n đạt các tiêu chí sử dụng thì mất khá nhiều times lên chưa có sẵn/. bạn thử viết xem sao đãhappy
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
mình có cái mẫu này bạn làm giúp mình cái file nguồn đc ko
thank
quản lý dịch vụ bưu phẩm
Chữ ký của tuanviendl Xin chào, mình là tuanviendl, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-02 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
bạn share lại đi. links không download đượchappy
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(13-02-12, 11:04 AM)quanghoasla Đã viết: bạn share lại đi. links không download đượchappy

http://www.mediafire.com/?11tc0w4qpcq0r8b
Chữ ký của tuanviendl Xin chào, mình là tuanviendl, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-02 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Chào các bạn
Mình đang viết 1 phần mềm in hóa đơn. Đã chạy ok nhưng quá trình chỉnh sửa giờ bị lỗi. Khi mở form hay design nó báo lỗi "There isn't enough memory to perform this operation. Close....."
Bạn nào giúp mình tìm lỗi với.

Code của form đó như sau

Private Sub cuoi_Click()

End Sub

Private Sub Command138_Click()
If NL <> "LY" Then
MsgBox "Nguoi dung nay khong duoc phep Reset lai so hoa don. Vui long lien he nguoi Phu trach ke toan hoac Nha cung cap", vbCritical, "Luu y"
Else
Reset.Visible = True
cHI.Visible = True

End If
End Sub

Private Sub Command72_Click()
Seri.Locked = False
SoCT.Locked = False
NgayCT.Locked = False
MKH.Locked = False
SOTIEN.Locked = False
HOCKY.Locked = False
NAMHOC.Locked = False
HinhThucTT.Locked = False
Huy.Locked = False
End Sub

Private Sub dau_Click()
On Error GoTo Err_dau_Click


DoCmd.GoToRecord , , acFirst

Exit_dau_Click:
Exit Sub

Err_dau_Click:
MsgBox "Day la Hoa don dau tien", vbCritical, "Thong bao"
Resume Exit_dau_Click

End Sub

Private Sub Form_Close()

End Sub


Private Sub Form_Current()

End Sub
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

End Sub

Private Sub Form_Load()
Seri.Locked = True
SoCT.Locked = True
NgayCT.Locked = True
MKH.Locked = True
SOTIEN.Locked = True
HOCKY.Locked = True
NAMHOC.Locked = True
HinhThucTT.Locked = True
Huy.Locked = True
DoCmd.GoToRecord , , acLast
End Sub

Private Sub Form_MouseWheel(ByVal Page As Boolean, ByVal Count As Long)
MsgBox "Khong duoc phep lan chuot. Vui long nhan nut ve truoc hoac ve sau", vbCritical, "Luu y"
If Count = -3 Then
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Else
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
End If
End Sub

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Caption = "LAP HOA DON GIA TRI GIA TANG"
Me.TimerInterval = 600

End Sub

Private Sub Form_Timer()

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

End Sub

Private Sub NguoiMua_Click()

End Sub

Private Sub NguoiMua_Exit(Cancel As Integer)

End Sub

Private Sub SoPhieu_GotFocus()

End Sub

Private Sub truoc_Click()
On Error GoTo Err_truoc_Click


DoCmd.GoToRecord , , acPrevious

Exit_truoc_Click:
Exit Sub

Err_truoc_Click:
MsgBox "Day la Hoa don dau tien roi!", vbCritical, "Thong bao"
Resume Exit_truoc_Click

End Sub
Private Sub Sau_Click()
On Error GoTo Err_Sau_Click
If SoPhieu = [L] Then
MsgBox "Day la Hoa don cuoi cung roi!", vbCritical, "Thong bao"
Else
DoCmd.GoToRecord , , acNext

Exit_Sau_Click:
Exit Sub

Err_Sau_Click:
MsgBox "Day la Hoa don cuoi cung roi!", vbCritical, "Thong bao"
Resume Exit_Sau_Click
End If
End Sub
Private Sub TimKiem_Click()
On Error GoTo Err_TimKiem_Click


Screen.PreviousControl.SetFocus
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 10, , acMenuVer70

Exit_TimKiem_Click:
Exit Sub

Err_TimKiem_Click:
MsgBox "Nhan chuot vao chi tieu can tim. Sau do nhan Ctrl+F", vbInformation, "Thong bao"
Resume Exit_TimKiem_Click

End Sub
Private Sub Dong_Click()
On Error GoTo Err_Dong_Click


DoCmd.Close


Exit_Dong_Click:
Exit Sub

Err_Dong_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Dong_Click

End Sub
Private Sub In_Click()
On Error GoTo Err_In_Click


DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.PrintOut acSelection

Exit_In_Click:
Exit Sub

Err_In_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_In_Click

End Sub
Private Sub Cuoicung_Click()
On Error GoTo Err_Cuoicung_Click


DoCmd.GoToRecord , , acLast

Exit_Cuoicung_Click:
Exit Sub

Err_Cuoicung_Click:
MsgBox "Day la Hoa don cuoi cung roi!", vbCritical, "Thong bao"
Resume Exit_Cuoicung_Click

End Sub
Private Sub Them_Click()
If IsNull(TT) Then
MsgBox "Hoa don nay da tao moi nhung chua LUU, Vui long kiem tra lai!", vbCritical, "Luu y"
Else
If MaKH <> "" Then
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
SoPhieu.Locked = False
Seri.Locked = False
SoCT.Locked = False
NgayCT.Locked = False
MKH.Locked = False
TenKH.Locked = False
NguoiMua.Locked = False
DiaChi.Locked = False
MST.Locked = False
HinhThucTT.Locked = False
MatHang.Locked = False
Huy.Locked = False
NVBanHang.Locked = False
TT.Locked = False
TTDV.Locked = False
Seri.SetFocus
N = "T"
Else
MsgBox "Ban chua chon Ma Khach hang. Vui long chon truoc khi Them moi", vbCritical, "Luu y"
End If
End If
End Sub
Private Sub Xoa_Click()
On Error GoTo Err_Xoa_Click
If SoPhieu = 1 Then
MsgBox "Hoa don nay khong duoc xoa!. So lieu se khong anh huong gi!", vbCritical, "Luu y"
Else
If NL <> "CAN" Then
MsgBox "Nguoi dung nay khong duoc phep xoa", vbCritical, "Luu y"
Else
Dim TraLoi
If IsNull(SoPhieu) Or IsNull(SoCT) Then
MsgBox "Khong the xoa Du lieu trong", 48, "Luu y'"
Else
TraLoi = MsgBox("Ban co thuc su muon xoa Hoa don so: " & Chr(10) & Chr(13) & [SoCT] & " không?", 48 + 4, "Thong bao")
If TraLoi = 6 Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
DoCmd.SetWarnings True
End If
End If
End If
End If
Exit_Xoa_Click:
Exit Sub

Err_Xoa_Click:
MsgBox "Du lieu van ton tai!", vbCritical, "Thong bao"
Resume Exit_Xoa_Click
End Sub
Private Sub lUU_Click()
On Error GoTo Err_lUU_Click
If IsNull(SoPhieu) Or IsNull(Seri) Or IsNull(SoCT) Or IsNull(MKH) Or IsNull(TenKH) Or IsNull(HinhThucTT) Then
MsgBox "Chua nhap du Du lieu. Kiem tra lai", vbCritical, "Thong bao"
Else
DonVi = "cuulong"
TT = "Hop le"
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
Seri.Locked = True
SoCT.Locked = True
NgayCT.Locked = True
MKH.Locked = True
SOTIEN.Locked = True
HOCKY.Locked = True
NAMHOC.Locked = True
HinhThucTT.Locked = True
Huy.Locked = True
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70
MsgBox "Thanh cong!", vbInformation, "Thong bao"
If IsNull(NguoiDung) Then
NguoiDung = "CAN"
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

End If
End If
Exit_lUU_Click:
Exit Sub
Err_lUU_Click:
MsgBox "Kiem tra du lieu", vbCritical, "thong bao"
Resume Exit_lUU_Click
End Sub
Private Sub Command130_Click()
On Error GoTo Err_Command130_Click


DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

Exit_Command130_Click:
Exit Sub

Err_Command130_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command130_Click

End Sub
Private Sub Thoat_Click()
On Error GoTo Err_Thoat_Click
If SoPhieu = 1 Then
MsgBox "Hoa don nay khong duoc xoa!. So lieu se khong anh huong gi!", vbCritical, "Luu y"
Else
Dim TraLoi
If [TT] = "Hop le" Or IsNull(N) Then
DoCmd.Close
Else
TraLoi = MsgBox("Ban tao moi ma chua Luu hoa don so: " & Chr(10) & Chr(13) & [SoCT] & ", Hoa don nay chua hop le. Ban co muon huy bo phieu nay?", 48 + 4, "Thong bao")
If TraLoi = 6 Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
DoCmd.SetWarnings True
DoCmd.Close
End If
End If
End If
Exit_Thoat_Click:
Exit Sub
Err_Thoat_Click:
MsgBox "Du lieu van ton tai!", vbCritical, "Thong bao"
Resume Exit_Thoat_Click
End Sub
Private Sub LIETKE_Click()
On Error GoTo Err_LIETKE_Click
DoCmd.OpenQuery "TaoBang_SubTimKiem"

Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String

stDocName = "LietKe"
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_LIETKE_Click:
Exit Sub

Err_LIETKE_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_LIETKE_Click

End Sub
Private Sub Command182_Click()
On Error GoTo Err_Command182_Click


DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

Exit_Command182_Click:
Exit Sub

Err_Command182_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command182_Click

End Sub
Private Sub Command183_Click()
On Error GoTo Err_Command183_Click


DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70

Exit_Command183_Click:
Exit Sub

Err_Command183_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command183_Click

End Sub
Private Sub Command196_Click()
On Error GoTo Err_Command196_Click


DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

Exit_Command196_Click:
Exit Sub

Err_Command196_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command196_Click

End Sub
Private Sub Command199_Click()
On Error GoTo Err_Command199_Click
MKH.SetFocus
Seri.Locked = False
SoCT.Locked = False
NgayCT.Locked = False
MKH.Locked = False
SOTIEN.Locked = False
HOCKY.Locked = False
NAMHOC.Locked = False
HinhThucTT.Locked = False
Huy.Locked = False
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Command199_Click:
Exit Sub

Err_Command199_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command199_Click

End Sub


(Có kèm file nhé)
Mong các bác giúp mình gấp
Xin cảm ơn
Chữ ký của cannguyen Xin chào, mình là cannguyen, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 15-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chương trình quản ly đề thi Trắc nghiệm Winston nguyen 4 212 09-04-18, 04:06 PM
Bài mới nhất: ongke0711
Sad [Hỏi] Tạo trường có quan hệ CHA CON, phụ thuộc nhau!!! vkaccess 10 1,258 25-08-17, 04:36 PM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  Không cho phép sử dụng menu trình khi đã đăng nhập vào? kutieu2016 1 472 04-02-17, 03:44 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  [Hỏi] chương trình đơn giản để so sánh chuỗi text kanmai07 4 933 28-09-16, 06:05 PM
Bài mới nhất: kanmai07
  Thiết kế chương trình quản lý thu chi ChiMai 1 616 03-08-16, 10:52 AM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line