Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tao yêu mày!
#1
<div class='bbc_center'><strong class='bbc'><span style='font-family: VNI-Times'>Tao yeâu maøy</span></strong></div><br />
<div class='bbc_center'><em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: VNI-Times'>Em luoân coù nhöõng giaác mô raát bình thöôøng nhöng khoâng deå thöïc hieän laø mong chôø ñeán moät ngaøy phía tröôùc em luoân coù ngöôøi chôø em moãi khi em ñi hoïc muoän vaoø nhöõng ngaøy möa……</span></span></em></div><br />
<strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: VNI-Times'>SMS tình yeâu.</span></span></strong><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Coù moät anh chaøngù treân yahoo thöôøng xuyeân vaãn sent cho noù nhöõng sms raát quan taâm vaø ngoït ngaøo.Noù khoâng bieát laø ai nhöng vaãn reply moät caùch raát chaân thöïc vì noù nghó raèng coù ai bieát ai ñaâu maø sôï.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù keå taát cho anh chaøng bí aån noï moïi chuyeän töø chuyeän noù hoïc 11c1 vaø hoïc teä nhaát lôùp,hay bò boïn con trai trong lôùp treâu laø “tieåu hoå” vì luùc naøo troâng noù cuûng nhoû beù vaø co ruùm laïi nhö moät con meøo con…………bò thaày theå duïc maén laø thaûm hoïa cuûa theå thao nöôùc nhaø vì luùc naoø moân theå duïc ñieåm cuûa noù cuûng thaáp teø teø.Noù khoâng giöõ laïi cho mình chuùt bí maät naøo.Thaäm chí noù coøn sent cho anh chaøng böùc aûnh noù maëc ñoà nguû ñuøa giôûn cuøng chuù meøo con vaø bò anh chaøng phaùn raèng “ngôù ngaãn ñöøng sent nhöõng picture naøy cho ai ñaáy”.Noù cöôøi cöôøi reply laïi “xinh maø” vaø “töï tin theá ñaáy” anh chaøng reply laïi.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>9h30 toái noù baät maùy tính leân nhìn thaáy nick anh chaøng kia ñang saùng noù nhaûy vaøo.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-22222222222222222222222222</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Gì ñoù coâ beù?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Ñang laøm gì ñoù?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Ñang chôø beù online cuoái cuøng nick beù cuûng saùng.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù mæm cöôøi traû lôøi-Coù gì sao?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Anh chaøng kia im laëng raát laâu vaø sent cho noù moät sms daøi ngoaèn.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Hoâm nay,laø ngaøy noùi thaät cuûa caû theá giôùi anh muoán bieát coâ beù cuûa anh coù nhöõng hi voïng gì cho baûn thaân vaø nhaân danh ngöôøi ñöôïc vinh döï bieát,anh seû thöïc hieân öôùc mô ñoù cho beù.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Suy nghó thaät laâu noù baét ñaàu nhaén.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>- Em luoân coù nhöõng giaác mô raát bình thöôøng nhöng khoâng deå thöïc hieän laø mong chôø ñeán moät ngaøy phía tröôùc em luoân coù ngöôøi chôø em moãi khi em ñi hoïc muoän vaoø nhöõng ngaøy möa……</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>………</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù bieát laø anh ta chæ treâu noù cho vui thoâi chöù laøm gì anh ta thöïc hieän ñöôïc öôùc mô cuûa noù cô chöù,thaät laø……noù ofline, taét maùy leo leân giöôøng vaø laên ra nguû nhö cheát.Saùng gaàn 7h noù môùi loø moø thöùc daäy vaø chaïy vaét chaân leân coå ra traïm xe bus trong côn möa daàm.Noù haáp taáp böôùc thaät voäi leân chieác xe bus vaéng hoe tröôùc maët,vöøa ngoài xuoáng…</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Maøy cuûng ñi hoïc treå aø meøo con!.Noù nhìn ra phía sau löng ,Vinh thaèng baïn cuøng lôùp vôùi noù ngoài ngöõa ra sau gheá.Caùi maët veânh veânh noù lieác Vinh:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Ngöôøi ta coù teân maø,maøy daùm goïi tao meøo con haû-ñöa tay leân noù cung cung laïi haâm doïa-coi chöøng bieát tay tao aù.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Vinh baät daäy khoûi gheá co tay laïi giaû vôø run sôï:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Maøy ñaùnh tao chaéc sôï quaù!-haát caèm leân Vinh vaãn caùi gioïng choïc töùc ngöôøi khaùc-Maøy lo giöõ söùc maø laùt tìm caùch naên næ côø ñoû thì hôn.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù quay maët leân ñaäp bum bum vaøo gheá luùc naøo noùi chuyeän vôùi Vinh caâu tröôùc caâu sau laø caûi nhau um toûi maø luùc naøo noù cuûng laø ngöôøi caàm côø traéng.Noù nghó thaàm thoâi cöù boû qua toái nay seû nhaén tin meùt caùi anh chaøng bí aån treân yahoo ôùi ñöôïc.</span></span><br />
<br />
<div class='bbc_center'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: VNI-Times'>…… </span></span><span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>…….</span></span></div><br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Hoâm nay em coù thöïc hieän ñöôïc öôùc mô chöa?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù meùo maët-Vaãn chua anh aï,töï döng saùng nay trôøi möa vaø em laïi ñi hoïc muoän nhöng laïi gaëp moät teân xaáu xa.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Chaéc ngöôøi ñoù laø chaân meänh thieân töû cuûa em maø oâng trôøi saép ñaët ñoù vì anh ñaõ göûi öôùc mô cuûa em cho thieân thaàn roài maø.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Khoâng ñaâu teân naøy hoïc cuøng lôùp vôùi em,em bieát noù maø hay baét naït em laém.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Tin anh ñi thieân thaàn tình yeâu ñaõ noùi vôùi anh laø ngöôøi yeâu cuûa coâ gaùi cung ma keát naøy laø moät anh chaøng caù tính maïnh,hôi xinh zai ñaáy beù aï.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù buzz moät caùi:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Coøn laâu anh aï,teân baïn cuûa em xaáu xa laém coù bao giôø cöôøivôùi em moät caùi naøo ñaâu chuyeân baét naït ngöôøi khaùc coøn caùi khoaûng xinh zai chaéc anh nhaàm roài.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Vaäy em muoán anh chöùng minh khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Caùch naøo?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Anh seû noùi vôùi thieân thaàn tình yeâu raèng haûy ñeå chaân meänh thieân töû cuûa em ngaøy mai seû hoân em moät caùi ñöôïc chö?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Haû!coù caàn vaäy khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Ñeå chöùng minh maø neáu anh chaøng baét naït em hoân em moät caùi laø anh ñuùng roài nheù vaø em phaûi coù quaø cho anh ñaáy.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>……</span></span><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Nuï hoân cuûa thieân thaàn</span></span></strong><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Saùng noù ñeán tröôøng vaø nghó raèng ai seû coù ai ñoù hoân noù chöù.Gaëp Vinh tröôùc cöûa lôùp noù chaïy nhanh vaøo trong khoâng theøm caûi nhau nöõa,noù khoâng muoán Vinh coù baát cöù ù khaû naêng naøo hoân noù caû.Moïi chuyeän xaûy ra heát söùc bình thöôøng,ra veà noù vöøa böôùc ñi vöøa traùch moùc taïi sao laïi tin vaøo caùi chuyeän kì laï cuûa moät ngöôøi kì laï chöù.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù laïi gaëp Vinh ôû traïm xe bus,Vinh vöøa gaëp noù ñaõ phaùn moät caâu.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Hoâm nay,ai nhaëp maøy maø thaáy tao maøy cöù chaïy nhö ma ñuoåi vaäy?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Keä tao.noù quaùt lôùn.Vinh löôøm noù moät caùi roài ngheâu ngao haùt baøi “con meøo con”laøm noù töùc ñieân leân nhöng vaãn vôø nhö khoâng coù chuyeän gì.Xe bus ñeán noù chaïy vuø leân,hoâm nay xe ñoâng heát caû choå ñöùng noù khoâng chen chaân noåi vaøo beân trong.Vinh ñöùng sau löng noù,noù vöøa böïc vöøa khoù chòu ñöùng khoâng yeân khi Vinh cöù leùp nheùp baøi “con meøo con”vaøo tai noù.Ñònh maén Vinh moät traân,vöøa quay maët laïi vôùi chieàu cao cuûa noù vaø Vinh khoâng ai thua ai,vôùi söï chaät heïp treân xe bus.Taát nhieân vöøa quay laïi moâi noù ñaõ chaïm ngay moät caùi moâi khaùc khoûi noùi cuûng bieát ñoù laø Vinh ,noù giaät mình luøi chaân veà phía sau khieán caû xe bus chao ñaûo.Vinh khoâng noùi gì maët ñoû leân quay ra cöûa soå,noù nhö cheát ñöùng suoát ñoaïn ñöôøng veà nhaø.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>……..</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Huhu laø taïi anh maø em maát nuï hoân ñaàu vaøo tay moät teân xaáu xa ñaáy.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Vaäy laø caäu baïn ñaùng gheùt cuûa em hoâm nay ñaõ hoân em phaûi khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Khoâng phaûi hoân em aø laø em hoân caäu ta vì tình huoáng baát ngôø.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-anh hieåu maø! vaäy em coù tin anh ta laø chaân meänh thieân töû cuûa em chöa?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-sao coù theå chöù haén vaãn luoân baét naït em?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-vì theá neân em khoâng tin sao?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-ñuùng vaäy?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-ñöôïc roài ñeå em tin saùng mai khi ñeán lôùp em seû thaáy söï thay ñoåi cuûa anh ta.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>…………</span></span><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Nuï cöôøi thieân thaàn</span></span></strong><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù ñeán lôùp vôùi taâm traïng thaáp thoûm lo aâu vì laàn naøy noù tin raèng coù moät naêng löïc huyeàn bí naøo ñoù ñang theo noù.Vinh ñeán muoän hôn noù moät chuùt vöøa vaøo ñeán lôùp Vinh ñaõ ñaûo maét khaép lôùp hoïc vaø döøng laïi khi thaáy noù.Vinh hôi ngaïi nguøng roài gaûi ñaàu cöôøi vôùi noù moät caùi,noù nhìn qua nhìn laïi Vinh cöôøi vôùi noù sao khoù tin quaù!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Giôø ra chôi noù ngoài nghe nhaïc ngoaøi haøng gheá ñaù giöûa saân tröôøng,Vinh mua lon nöôùc böôùc ñeán ñöa cho noù.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Xin loåi chuyeän hoâm qua nheù!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù ngöôùc leân Vinh ñang ñöùng tröôùc maët noù veû maët hieàn laønh.Ñöa tay laáy lon nöôùc baät ra uoáng ngon laønh noù noùi:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Tao coù nhôù chuyeän gì ñaâu,nöôùc chuøa ngon thaät.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Vinh khoâng noùi gì vaãn ñöùng yeân ñoù gaûi ñaàu cöôøi,noù nhìn Vinh khoù hieåu:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-maøy aên truùng caùi gì maø hoâm nay cöôøi hoaøi vaäy?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-laùt maøy ñôïi tao veà vôùi nheù,ñöôïc khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù troøn maét hôi baát ngôø roài cuûng öø cho qua chuyeän.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Ra veà noù ñôïi Vinh ngoaøi haønh lang caû tröôøng veà heát maø Vinh coøn laøm gì trong lôùp Laâu khoâng theå taû.Cuoái cuøng thì caäu chaøng cuûng xuaát hieän,noù nhìn Vinh baèng ñoâi maét hình vieân ñaïn vaø noù baén lieàn maát caâu:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Maøy nguû trong ñoù aø,laâu theá,treå maáy tuyeán xe bus roài bieát khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Vinh hôi böïc nhöng vaãn coá giaûi thích:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-tao ñang luyeän moät caâu noùi caàn thôøi gian maø?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-noùi maø cuûng luyeän vaäy 17 naêm qua maøy khoâng noùi coøn gì?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-laàn naøy khaùc…caâu naøy tao chöa bao giôø noùi.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-caâu gì maøy ñònh luyeän ñeå caûi nhau vôùi tao gioûi hôn phaûi khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-<strong class='bbc'>tao yeâu maøy!</strong>-Vinh gaûi ñaàu-tao ñang taäp caâu noùi naøy ñaáy!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù cöùng hoïng im ru moät luùc sau gaân coå leân lôùn tieáng:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-maøy coøn ñònh treâu tao nöõa haû,tao khoâng öa loaïi ngöôøi nhö maøy ñaâu………</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Vinh hoân noù moät caùi,chæ coù caùch naøy môùi khieán noù im mieäng ñöôïc thoâi,noù luùc nayø thì ñöùng im ngôõ ngaøng,Vinh thaû noù ra nhìn noù ngöôïng nguøng:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-tao thích maøy thaät maø!thích thích laém ñoù!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù vaãn ñöùng im baát ñoäng,nhìn Vinh chaèm chaèm,Vinh thì thaàm vaøo tai noù.</span></span><br />
<br />
<div class='bbc_center'><span style='font-family: VNI-Times'></span></div><br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-im laëng laø ñoàng yù ñaáy nheù!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>………</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>9h toái hoâm ñoù.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-cheát roài anh aï caùi teân baïn em laï quaù!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-sao theá coâ beù?hoâm nay anh chaøng coù thay ñoåi thaùi ñoä vôùi em khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-180 ñoä anh aø,haén coøn noùi thích em nöõa.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-theá thì ñuùng roài,thieân thaàn tình yeâu ñaõ giuùp em maø,maø em coù thích caäu ta khoâng?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-…………………hình nhö cuûng …………coù anh aï!em phaûi laøm sao ñaây gaëp haén göôïng cheát.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Boång tin nhaén cuûa anh chaøng bí aãn kia xuaát hieän doøng tin laï:</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: VNI-Times'>-<strong class='bbc'>phaùt hieän roài nheù!maøy cuûng thích tao he he!</strong></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù xanh maët reply voäi laïi:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-ai ñaáy?</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: VNI-Times'>-<strong class='bbc'>Vinh cuûa maøy ñaây!</strong></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Noù taù hoûa maénVinh moät traøn laøm sao anh chaøng bí aån deå thöông laïi laø Vinh chöù.Nhöng laàn naøy Vinh khoâng caûi nhau vôùi noù nöõa:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-tao yeâu maøy maø,saùng tao chôø maøy ñi hoïc nheù!</span></span><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: VNI-Times'>“Em luoân coù nhöõng giaác mô raát bình thöôøng nhöng khoâng deå thöïc hieän laø mong chôø ñeán moät ngaøy phía tröôùc em luoân coù ngöôøi chôø em moãi khi em ñi hoïc muoän vaoø nhöõng ngaøy möa……”</span></span></em><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>Vinh laïi nhaén “duø trôøi möa hay maøy ñi hoïc muoän tao vaãn ñôïi maøy ñoù,ofline ñaây nguû sôùm ñi”.Noù gaáp maùy tính laïi leo leân giöôøng vaãn khoâng tin nhöõng chuyeän vöøa xaûy ra laø söï thaät.Theá laø saùng hoâm sau noù laïi ñi hoïc muoän,trôøi möa raâm raâm noù böïc töùc chaïy ra traïm xe bus nhöng noù boång nhaän ra raèng cuoäc ñôøi naøy vaãn raát ñaùng yeâu khi phía tröôùc noù Vinh ñang ñöùng ñôïi noù ñi hoïc duø raát muoän roài…………</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-Hoâm nay trôøi möa,caån thaän caûm nheù!-Vinh ñöa cho noù caùi aùo khoaùc to suï maø haèng ngaøy Vinh vaãn maëc ñi hoïc,noù boång dòu daøng cöôøi beûn leûn:</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 15px;'>-caùm ôn maøy nheù!</span></span><br />
<br />
……………………………………………the end……………………………………

Posted on Sat, 01 Oct 2011 13:35:49 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70344-tao-yeu-may/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line