Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nhờ giúp đỡ code Delete Record
#11
(27-09-11, 08:56 PM)DoquangLam Đã viết: Tôi có 2 code xoá như sau :
Code 1 :

On Error GoTo Err_Xoa_Click
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
Exit_Xoa_Click:
Exit Sub
Err_Xoa_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Xoa_Click

'''''''''''
Code 2:
On Error GoTo LOIXOA
If MsgBox("Th«ng b¸o :" & Chr(13) & _
"B¹n muèn xo¸ phiÕu kÕt chuyÓn ngµy : " & Me.NgayGhiSo & " ph¶i kh«ng ? NÕu xo¸ chän Yes, ng­îc l¹i chän No", vbYesNo, vblnformation) = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
End If
LOIXOA:
MsgBox "Th«ng b¸o : " & Chr(13) & _
Ch­a xo¸ ®­îc, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn míi xo¸ ®­îc sè liÖu trªn chøng tõ nµy.", vbInformation


Xin hỏi : Code 1, bấm vào là xoá được liên, code 2 bấm nhiều lần mới xoá được. Không biết lý do gì. Mong các bạn hướng dẫn.

Xin cám ơn !
Theo minh la nhung the nay:

Dim saveAns As Integer
saveAns = MsgBox("Th«ng b¸o :" & Chr(13) & _
"B¹n muèn xo¸ phiÕu kÕt chuyÓn ngµy : " & Me.NgayGhiSo & " ph¶i kh«ng ? NÕu xo¸ chän Yes, ng­îc l¹i chän No", vbYesNo, vblnformation)
If saveAns = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
End If
LOIXOA:
MsgBox "Th«ng b¸o : " & Chr(13) & _
Ch­a xo¸ ®­îc, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn míi xo¸ ®­îc sè liÖu trªn chøng tõ nµy.", vbInformation

Tuy nhiên, sau khi VB yes rồi thì nó vẫn hỏi thêm 1 câu nữa, mình không biết xoá câu hỏi thứ 2
Chữ ký của hitmen Xin chào, mình là hitmen, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
(07-10-11, 02:27 PM)hitmen Đã viết:
(27-09-11, 08:56 PM)DoquangLam Đã viết: Tôi có 2 code xoá như sau :
Code 1 :

On Error GoTo Err_Xoa_Click
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
Exit_Xoa_Click:
Exit Sub
Err_Xoa_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Xoa_Click

'''''''''''
Code 2:
On Error GoTo LOIXOA
If MsgBox("Th«ng b¸o :" & Chr(13) & _
"B¹n muèn xo¸ phiÕu kÕt chuyÓn ngµy : " & Me.NgayGhiSo & " ph¶i kh«ng ? NÕu xo¸ chän Yes, ng­îc l¹i chän No", vbYesNo, vblnformation) = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
End If
LOIXOA:
MsgBox "Th«ng b¸o : " & Chr(13) & _
Ch­a xo¸ ®­îc, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn míi xo¸ ®­îc sè liÖu trªn chøng tõ nµy.", vbInformation


Xin hỏi : Code 1, bấm vào là xoá được liên, code 2 bấm nhiều lần mới xoá được. Không biết lý do gì. Mong các bạn hướng dẫn.

Xin cám ơn !
Theo minh la nhung the nay:

Dim saveAns As Integer
saveAns = MsgBox("Th«ng b¸o :" & Chr(13) & _
"B¹n muèn xo¸ phiÕu kÕt chuyÓn ngµy : " & Me.NgayGhiSo & " ph¶i kh«ng ? NÕu xo¸ chän Yes, ng­îc l¹i chän No", vbYesNo, vblnformation)
If saveAns = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
End If
LOIXOA:
MsgBox "Th«ng b¸o : " & Chr(13) & _
Ch­a xo¸ ®­îc, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn míi xo¸ ®­îc sè liÖu trªn chøng tõ nµy.", vbInformation

Tuy nhiên, sau khi VB yes rồi thì nó vẫn hỏi thêm 1 câu nữa, mình không biết xoá câu hỏi thứ 2
Code này có lẽ sẽ đầy đủ:

Private Sub cmdDelete_Click()
On Error GoTo Err_cmdDelete_Click

Dim TR As Boolean
TR = MsgBox("Ban co muon xoa ban ghi nay khong?", vbYesNo, "Chú ý") = 6
If TR = True Then
DoCmd.SetWarnings (False)

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70 'refresh
DoCmd.GoToRecord , , acLasRec 'goto last record

DoCmd.SetWarnings (True)

Exit_cmdDelete_Click:
Exit Sub

Err_cmdDelete_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdDelete_Click
End If

End Sub
Chữ ký của hitmen Xin chào, mình là hitmen, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#13
theo mình để đỡ phức tạp cho người mới lập trình vb ms access. bạn lên bỏ mấy cái đoạn err_... đi. để test chuẩn đã. sau đó mới ghép đoạn code đó với phần err để tránh khỏi rườm rà khó kiểm soát code bạn ạ.' theo ý mình là để đơn giản hoá vấn đề- cắt ngắn bớt code đi. đoạn nào bạn không muốn thực thi thì sử dụng dấu nháy đơn (' noi dung cau lenh khong muon thuc thi). chúc các bạn vui vẻ

Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
Tui có viết 1 đoạn code cho nút XÓA như sau:
Private Sub XOA_Click()
DoCmd.SetWarnings False
A = MsgBox("Ban chan muon xoa???", vbYesNo, "THONG BAO")
If A = vbYes Then

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
MsgBox "Da xoa thong tin", , "THONG BAO"

Else
MsgBox "Khong xoa thong tin", , "THONG BAO"
End If
End Sub

Không biết bị lỗi gì không xóa được (tui dùng AC 2010, nhưng AC 2003 thì được)
Chữ ký của nhoc77 Xin chào, mình là nhoc77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Code vba không có tác dụng khi dùng year(now() và hàm right mrsiro 8 306 07-03-18, 11:04 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Sub Form tự động điền các record haidc 9 679 05-02-18, 04:36 PM
Bài mới nhất: haidc
  [S.O.S] Điều khiển hiển thị record trên form qua mạng LAN tranthanhan1962 16 913 21-01-18, 05:31 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Xin giúp đỡ mikebigball1 2 170 20-01-18, 06:40 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
Photo [Hỏi] Xin giúp đỡ tạo form đăng nhập có liên kết với form Giao diện chính Thiên Hùng 15 775 19-01-18, 10:12 AM
Bài mới nhất: Thiên Hùng

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line