Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Business English
#1
A Quick Lesson in Ways Businesses Are Organized

Kiến thức cơ bản về các hình thức tổ chức doanh nghiệp


Businesses are structured in different ways to meet different needs.

Các doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng những nhu cầu khác nhau.

http://www.vietgle.vn/diendan/FileUpload...-trash.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">http://www.vietgle.vn/diendan/FileUpload...-trash.gif" />

The simplest form of business is called an individual or sole proprietorship. The proprietor owns all of the property of the business and is responsible for everything.

Hình thức đơn giản nhất được gọi là doanh nghiệp do cá nhân sở hữu hay doanh nghiệp một chủ. Chủ doanh nghiệp sở hữu mọi tài sản của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp ấy.

For legal purposes, with this kind of business, the owner and the company are the same. This means the proprietor gets to keep all of the profits of the business, but must also pay any debts.

Đối với những mục đích hợp pháp, những doanh nghiệp dạng này, chủ sở hữu và doanh nghiệp là như nhau. Nghĩa là người chủ sẽ được giữ lại toàn bộ số lợi nhuận doanh nghiệp thu được, nhưng cũng phải thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản nợ nào doanh nghiệp gánh chịu.

Another kind of business is the partnership. Two or more people go into business together. An agreement is usually needed to decide how much of the partnership each person controls.

Một loại hình doanh nghiệp khác là doanh nghiệp hợp danh. Có từ hai người trở lên cùng góp vốn lập doanh nghiệp. Thường cần phải có một thoả thuận để quyết định xem mỗi người kiểm soát doanh nghiệp ở mức độ là bao nhiêu.

One kind of partnership is called a limited liability partnership. These have full partners and limited partners. Limited partners may not share as much in the profits, but they also have less responsibility for the business.

Một loại hình doanh nghiệp hợp danh có tên là doanh nghiệp hợp danh trách nhiệm hữu hạn. Những doanh nghiệp này có hội viên đầy đủ và hội viên hữu hạn. Hội viên hữu hạn có thể không hưởng nhiều lợi nhuận, nhưng họ cũng ít phải chịu trách nhiệm về doanh nghiệp.

Doctors, lawyers and accountants often form partnerships to share their risks and profits. A husband and wife can form a business partnership together.

Bác sĩ, luật sư và kế toán viên thường cùng thành lập những doanh nghiệp hợp danh nhằm chia sẻ rủi ro và lợi nhuận của mình. Một người chồng và một người vợ cũng có thể cùng nhau mở một doanh nghiệp hợp danh mà kinh doanh.

Partnerships exist only for as long as the owners remain alive. The same is true of individual proprietorships.

Các doanh nghiệp hợp danh chỉ tồn tại khi các chủ sở hữu còn sống. Điều này cũng đúng với các doanh nghiệp một chủ.

But corporations are designed to have an unlimited lifetime. A corporation is the most complex kind of business organization.

Nhưng những doanh nghiệp cổ phần thì lại được thành lập mà không bị một giới hạn nào về thời gian tồn tại của mình. Một doanh nghiệp cổ phần là một dạng tổ chức doanh nghiệp phức tạp nhất.

Corporations can sell stock as a way to raise money. Stock represents shares of ownership in a company. Investors who buy stock can trade their shares or keep them as long as the company is in business.

Các doanh nghiệp cổ phần có thể bán cổ phiếu như là một cách nhằm huy động vốn. Cổ́ phiếu đại diện cho những phần sở hữu trong một doanh nghiệp. Các nhà đầu tư mà mua cổ phiếu thì có thể bán cổ phần của mình hoặc giữ chúng lại trong thời gian doanh nghiệp còn hoạt động.

A company might use some of its earnings to pay dividends as a reward to shareholders. Or the company might reinvest the money back into the business.

Một doanh nghiệp có thể sử dụng một khoản tiền lời nào đó trả cổ tức như là tiền thưởng cho các cổ đông. Hoặc có thể tái đầu tư số tiền đó trở lại doanh nghiệp.

If shares lose value, investors can lose all of the money they paid for their stock. But shareholders are not responsible for the debts of the corporation.

Nếu cổ phiếu trượt giá, các nhà đầu tư có thể mất hết số tiền mình đã bỏ ra. Nhưng các cổ đông không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

A corporation is recognized as an entity -- its own legal being, separate from its owners.

Một doanh nghiệp cổ phần được thừa nhận như một thực thể - tồn tại hợp pháp, tách biệt với các chủ sở hữu.

A board of directors controls corporate policies. The directors appoint top company officers. The directors might or might not hold shares in the corporation.

Một hội đồng quản trị kiểm soát các chính sách của doanh nghiệp. Ban giám đốc chỉ định các chức vụ chủ chốt hàng đầu trong doanh nghiệp. Ban giám đốc có thể có hoặc không nắm giữ cổ phần.

Corporations can have a few major shareholders. Or ownership can be spread among the general public.

Các doanh nghiệp cổ phần có thể có một vài cổ đông lớn. Hoặc quyền sở hữu có thể chia ra cho công chúng.

But not all corporations are traditional businesses that sell stock. Some nonprofit groups are also organized as corporations.

Tuy nhiên không phải tất cả mọi doanh nghiệp cổ phần đều là những doanh nghiệp theo truyền thống là bán cổ phiếu. Một số tổ chức phi lợi nhuận cũng được cơ cấu như những doanh nghiệp cổ phần.

(nguồn: VOA) st
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , Cafe Via He


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  100 most common words in English Hạ Vàng 1 1,559 04-05-12, 10:10 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  [Bussiness English]-5- Hear Hear! Noname 0 1,122 13-10-10, 01:46 PM
Bài mới nhất: Noname
  [Bussiness English] - 4 - Any Other Business Noname 0 1,191 04-10-10, 11:39 AM
Bài mới nhất: Noname
  [Bussiness English] - 3 - Getting Aquainted Noname 0 1,101 15-09-10, 04:52 PM
Bài mới nhất: Noname
  [Bussiness English] - 2 - Why don't you join us? Noname 0 1,475 14-09-10, 09:57 AM
Bài mới nhất: Noname

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line