Tùy chọn

khi ta đi qua nhau ... sẽ còn lại gì hả em