Tùy chọn

Make _Table: tạo Table rỗng như thế nào?