Tùy chọn

Không nhìn thấy table trong sql server management studio