Tùy chọn

Kưng có muốn anh tặng thêm trăng nữa không ?