Tùy chọn

Canh giữa các đối tượng trên form khi maximize hay restore form