Tùy chọn

Đàn ông làm nghề gì thì chọn cả vợ lẫn bồ?