Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 1.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tạo mới, chỉnh sửa, xoá trong regdit bằng VBA
#1
Em sưu tầm đoạn code có tác dụng như ở tiêu đề tặng các bác, mong các bác dùng vào mục đích hữu ích chứ đừng làm hại 1 ai nhé. Vì nghịch vào regedit.exe mà không am hiểu nhiều về nó rất dễ hỏng hệ điều hành, trước khi dùng các bác cũng lên sao lưu lại regedit để đề phòng
Về mặt ứng dụng thì có nhiều lắm ví dụ các bác muốn bỏ cửa sổ Open mỗi khi mở access thì các bác phải Set Security Low cho Access thủ công hoặc như bác noname phải copy thêm file regkey trong phần hướng dẫn : http://thuthuataccess.blogspot.com/2010/...ccess.html
Đoạn code đây:

Option Compare Database
Option Explicit

' --------------------------------------------------------------
' Update the Windows registry.
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
' NT tested by Brett Gerhardi Brett.Gerhardi@trinite.co.uk
'
' Perform the four basic functions on the Windows registry.
' Add
' Change
' Delete
' Query
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry files (System.dat
' and User.dat) before performing any type of
' modifications
'
' Software developers vary on where they want to update the
' registry with their particular information. The most common
' are in HKEY_lOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER.
'
' This BAS module handles all of my needs for string and
' basic numeric updates in the Windows registry.
'
' Brett found that NT users must delete each major key
' separately. See bottom of TEST routine for an example.
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Private variables
' --------------------------------------------------------------
Private m_lngRetVal As Long

' --------------------------------------------------------------
' Constants required for values in the keys
' --------------------------------------------------------------
Private Const REG_NONE As Long = 0 ' No value type
Private Const REG_SZ As Long = 1 ' nul terminated string
Private Const REG_EXPAND_SZ As Long = 2 ' nul terminated string w/enviornment var
Private Const REG_BINARY As Long = 3 ' Free form binary
Private Const REG_DWORD As Long = 4 ' 32-bit number
Private Const REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN As Long = 4 ' 32-bit number (same as REG_DWORD)
Private Const REG_DWORD_BIG_ENDIAN As Long = 5 ' 32-bit number
Private Const REG_LINK As Long = 6 ' Symbolic Link (unicode)
Private Const REG_MULTI_SZ As Long = 7 ' Multiple Unicode strings
Private Const REG_RESOURCE_LIST As Long = 8 ' Resource list in the resource map
Private Const REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR As Long = 9 ' Resource list in the hardware description
Private Const REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST As Long = 10

' --------------------------------------------------------------
' Registry Specific Access Rights
' --------------------------------------------------------------
Private Const KEY_QUERY_VALUE As Long = &H1
Private Const KEY_SET_VALUE As Long = &H2
Private Const KEY_CREATE_SUB_KEY As Long = &H4
Private Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS As Long = &H8
Private Const KEY_NOTIFY As Long = &H10
Private Const KEY_CREATE_LINK As Long = &H20
Private Const KEY_ALL_ACCESS As Long = &H3F

' --------------------------------------------------------------
' Constants required for key locations in the registry
' --------------------------------------------------------------
Const HKEY_CLASSES_ROOT As Long = &H80000000
Const HKEY_CURRENT_USER As Long = &H80000001
Const HKEY_LOCAL_MACHINE As Long = &H80000002
Const HKEY_USERS As Long = &H80000003
Const HKEY_PERFORMANCE_DATA As Long = &H80000004
Const HKEY_CURRENT_CONFIG As Long = &H80000005
Const HKEY_DYN_DATA As Long = &H80000006

' --------------------------------------------------------------
' Constants required for return values (Error code checking)
' --------------------------------------------------------------
Private Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Private Const ERROR_ACCESS_DENIED As Long = 5
Private Const ERROR_NO_MORE_ITEMS As Long = 259

' --------------------------------------------------------------
' Open/Create constants
' --------------------------------------------------------------
Private Const REG_OPTION_NON_VOLATILE As Long = 0
Private Const REG_OPTION_VOLATILE As Long = &H1

' --------------------------------------------------------------
' Declarations required to access the Windows registry
' --------------------------------------------------------------
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal lngRootKey As Long) As Long

Private Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" _
(ByVal lngRootKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long

Private Declare Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" _
(ByVal lngRootKey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long

Private Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" _
(ByVal lngRootKey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long

Private Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" _
(ByVal lngRootKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long

Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" _
(ByVal lngRootKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, _
lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long

Private Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" _
(ByVal lngRootKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, _
ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long

Public Function regDelete_Sub_Key(ByVal lngRootKey As Long, _
ByVal strRegKeyPath As String, _
ByVal strRegSubKey As String)

' --------------------------------------------------------------
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry files (System.dat
' and User.dat) before performing any type of
' modifications
'
' Description: Function for removing a sub key.
'
' Parameters:
' lngRootKey - HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER,
' HKEY_lOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, etc
' strRegKeyPath - is name of the key path you wish to traverse.
' strRegSubKey - is the name of the key which will be removed.
'
' Syntax:
' regDelete_Sub_Key HKEY_CURRENT_USER, _
"Software\AAA-Registry Test\Products", "StringTestData"
'
' Removes the sub key "StringTestData"
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Define variables
' --------------------------------------------------------------
Dim lngKeyHandle As Long

' --------------------------------------------------------------
' Make sure the key exist before trying to delete it
' --------------------------------------------------------------
If regDoes_Key_Exist(lngRootKey, strRegKeyPath) Then

' Get the key handle
m_lngRetVal = RegOpenKey(lngRootKey, strRegKeyPath, lngKeyHandle)

' Delete the sub key. If it does not exist, then ignore it.
m_lngRetVal = RegDeleteValue(lngKeyHandle, strRegSubKey)

' Always close the handle in the registry. We do not want to
' corrupt the registry.
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle)
End If

End Function

Public Function regDoes_Key_Exist(ByVal lngRootKey As Long, _
ByVal strRegKeyPath As String) As Boolean

' --------------------------------------------------------------
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry files (System.dat
' and User.dat) before performing any type of
' modifications
'
' Description: Function to see if a key does exist
'
' Parameters:
' lngRootKey - HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER,
' HKEY_lOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, etc
' strRegKeyPath - is name of the key path you want to test
'
' Syntax:
' strKeyQuery = regQuery_A_Key(HKEY_CURRENT_USER, _
' "Software\AAA-Registry Test\Products")
'
' Returns the value of TRUE or FALSE
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Define variables
' --------------------------------------------------------------
Dim lngKeyHandle As Long

' --------------------------------------------------------------
' Initialize variables
' --------------------------------------------------------------
lngKeyHandle = 0

' --------------------------------------------------------------
' Query the key path
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegOpenKey(lngRootKey, strRegKeyPath, lngKeyHandle)

' --------------------------------------------------------------
' If no key handle was found then there is no key. Leave here.
' --------------------------------------------------------------
If lngKeyHandle = 0 Then
regDoes_Key_Exist = False
Else
regDoes_Key_Exist = True
End If

' --------------------------------------------------------------
' Always close the handle in the registry. We do not want to
' corrupt these files.
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle)

End Function

Public Function regQuery_A_Key(ByVal lngRootKey As Long, _
ByVal strRegKeyPath As String, _
ByVal strRegSubKey As String) As Variant

' --------------------------------------------------------------
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry files (System.dat
' and User.dat) before performing any type of
' modifications
'
' Description: Function for querying a sub key value.
'
' Parameters:
' lngRootKey - HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER,
' HKEY_lOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, etc
' strRegKeyPath - is name of the key path you wish to traverse.
' strRegSubKey - is the name of the key which will be queryed.
'
' Syntax:
' strKeyQuery = regQuery_A_Key(HKEY_CURRENT_USER, _
' "Software\AAA-Registry Test\Products", _
"StringTestData")
'
' Returns the key value of "StringTestData"
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Define variables
' --------------------------------------------------------------
Dim intPosition As Integer
Dim lngKeyHandle As Long
Dim lngDataType As Long
Dim lngBufferSize As Long
Dim lngBuffer As Long
Dim strBuffer As String

' --------------------------------------------------------------
' Initialize variables
' --------------------------------------------------------------
lngKeyHandle = 0
lngBufferSize = 0

' --------------------------------------------------------------
' Query the key path
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegOpenKey(lngRootKey, strRegKeyPath, lngKeyHandle)

' --------------------------------------------------------------
' If no key handle was found then there is no key. Leave here.
' --------------------------------------------------------------
If lngKeyHandle = 0 Then
regQuery_A_Key = ""
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle) ' always close the handle
Exit Function
End If

' --------------------------------------------------------------
' Query the registry and determine the data type.
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegQueryValueEx(lngKeyHandle, strRegSubKey, 0&, _
lngDataType, ByVal 0&, lngBufferSize)

' --------------------------------------------------------------
' If no key handle was found then there is no key. Leave.
' --------------------------------------------------------------
If lngKeyHandle = 0 Then
regQuery_A_Key = ""
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle) ' always close the handle
Exit Function
End If

' --------------------------------------------------------------
' Make the API call to query the registry based on the type
' of data.
' --------------------------------------------------------------
Select Case lngDataType
Case REG_SZ: ' String data (most common)
' Preload the receiving buffer area
strBuffer = Space(lngBufferSize)

m_lngRetVal = RegQueryValueEx(lngKeyHandle, strRegSubKey, 0&, 0&, _
ByVal strBuffer, lngBufferSize)

' If NOT a successful call then leave
If m_lngRetVal <> ERROR_SUCCESS Then
regQuery_A_Key = ""
Else
' Strip out the string data
intPosition = InStr(1, strBuffer, Chr(0)) ' look for the first null char
If intPosition > 0 Then
' if we found one, then save everything up to that point
regQuery_A_Key = Left(strBuffer, intPosition - 1)
Else
' did not find one. Save everything.
regQuery_A_Key = strBuffer
End If
End If

Case REG_DWORD: ' Numeric data (Integer)
m_lngRetVal = RegQueryValueEx(lngKeyHandle, strRegSubKey, 0&, lngDataType, _
lngBuffer, 4&) ' 4& = 4-byte word (long integer)

' If NOT a successful call then leave
If m_lngRetVal <> ERROR_SUCCESS Then
regQuery_A_Key = ""
Else
' Save the captured data
regQuery_A_Key = lngBuffer
End If

Case Else: ' unknown
regQuery_A_Key = ""
End Select

' --------------------------------------------------------------
' Always close the handle in the registry. We do not want to
' corrupt these files.
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle)

End Function
Public Sub regCreate_Key_Value(ByVal lngRootKey As Long, ByVal strRegKeyPath As String, _
ByVal strRegSubKey As String, varRegData As Variant)

' --------------------------------------------------------------
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry files (System.dat
' and User.dat) before performing any type of
' modifications
'
' Description: Function for saving string data.
'
' Parameters:
' lngRootKey - HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER,
' HKEY_lOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, etc
' strRegKeyPath - is name of the key path you wish to traverse.
' strRegSubKey - is the name of the key which will be updated.
' varRegData - Update data.
'
' Syntax:
' regCreate_Key_Value HKEY_CURRENT_USER, _
' "Software\AAA-Registry Test\Products", _
' "StringTestData", "22 Jun 1999"
'
' Saves the key value of "22 Jun 1999" to sub key "StringTestData"
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Define variables
' --------------------------------------------------------------
Dim lngKeyHandle As Long
Dim lngDataType As Long
Dim lngKeyValue As Long
Dim strKeyValue As String

' --------------------------------------------------------------
' Determine the type of data to be updated
' --------------------------------------------------------------
If IsNumeric(varRegData) Then
lngDataType = REG_DWORD
Else
lngDataType = REG_SZ
End If

' --------------------------------------------------------------
' Query the key path
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegCreateKey(lngRootKey, strRegKeyPath, lngKeyHandle)

' --------------------------------------------------------------
' Update the sub key based on the data type
' --------------------------------------------------------------
Select Case lngDataType
Case REG_SZ: ' String data
strKeyValue = Trim(varRegData) & Chr(0) ' null terminated
m_lngRetVal = RegSetValueEx(lngKeyHandle, strRegSubKey, 0&, lngDataType, _
ByVal strKeyValue, Len(strKeyValue))

Case REG_DWORD: ' numeric data
lngKeyValue = CLng(varRegData)
m_lngRetVal = RegSetValueEx(lngKeyHandle, strRegSubKey, 0&, lngDataType, _
lngKeyValue, 4&) ' 4& = 4-byte word (long integer)

End Select

' --------------------------------------------------------------
' Always close the handle in the registry. We do not want to
' corrupt these files.
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle)

End Sub
Public Function regCreate_A_Key(ByVal lngRootKey As Long, ByVal strRegKeyPath As String)

' --------------------------------------------------------------
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry files (System.dat
' and User.dat) before performing any type of
' modifications
'
' Description: This function will create a new key
'
' Parameters:
' lngRootKey - HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER,
' HKEY_lOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, etc
' strRegKeyPath - is name of the key you wish to create.
' to make sub keys, continue to make this
' call with each new level. MS says you
' can do this in one call; however, the
' best laid plans of mice and men ...
'
' Syntax:
' regCreate_A_Key HKEY_CURRENT_USER, "Software\AAA-Registry Test"
' regCreate_A_Key HKEY_CURRENT_USER, "Software\AAA-Registry Test\Products"
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Define variables
' --------------------------------------------------------------
Dim lngKeyHandle As Long

' --------------------------------------------------------------
' Create the key. If it already exist, ignore it.
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegCreateKey(lngRootKey, strRegKeyPath, lngKeyHandle)

' --------------------------------------------------------------
' Always close the handle in the registry. We do not want to
' corrupt these files.
' --------------------------------------------------------------
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle)

End Function
Public Function regDelete_A_Key(ByVal lngRootKey As Long, _
ByVal strRegKeyPath As String, _
ByVal strRegKeyName As String) As Boolean

' --------------------------------------------------------------
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry files (System.dat
' and User.dat) before performing any type of
' modifications
'
' Description: Function for removing a complete key.
'
' Parameters:
' lngRootKey - HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER,
' HKEY_lOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, etc
' strRegKeyPath - is name of the key path you wish to traverse.
' strRegKeyValue - is the name of the key which will be removed.
'
' Returns a True or False on completion.
'
' Syntax:
' regDelete_A_Key HKEY_CURRENT_USER, "Software", "AAA-Registry Test"
'
' Removes the key "AAA-Registry Test" and all of its sub keys.
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Define variables
' --------------------------------------------------------------
Dim lngKeyHandle As Long

' --------------------------------------------------------------
' Preset to a failed delete
' --------------------------------------------------------------
regDelete_A_Key = False

' --------------------------------------------------------------
' Make sure the key exist before trying to delete it
' --------------------------------------------------------------
If regDoes_Key_Exist(lngRootKey, strRegKeyPath) Then

' Get the key handle
m_lngRetVal = RegOpenKey(lngRootKey, strRegKeyPath, lngKeyHandle)

' Delete the key
m_lngRetVal = RegDeleteKey(lngKeyHandle, strRegKeyName)

' If the value returned is equal zero then we have succeeded
If m_lngRetVal = 0 Then regDelete_A_Key = True

' Always close the handle in the registry. We do not want to
' corrupt the registry.
m_lngRetVal = RegCloseKey(lngKeyHandle)
End If

End Function

Sub Test()

' --------------------------------------------------------------
' Test Windows registry basic functions.
' Written by Kenneth Ives kenaso@home.com
'
' Rename this to "Main". Press F8 to step thru the code. You
' will be able to stop at will and execute Regedit.exe to see
' the results. Or, you can press F5 and this test procedure
' has its own stops built in.
'
' Perform the four basic functions on the Windows registry.
' Add
' Change
' Delete
' Query
'
' Important: If you treat all key data strings as being
' case sensitive, you should never have a problem.
' Always backup your registry (System.dat and
' User.dat) before performing any type of updates.
'
' Rename this procedure back to TEST so as not to intefere if
' this BAS module is used in another application.
' --------------------------------------------------------------

' --------------------------------------------------------------
' Define variables
' --------------------------------------------------------------
Dim lngRootKey As Long
Dim strKeyQuery As Variant ' we are not sure what type of
' data will be returned

' --------------------------------------------------------------
' Initialize variables
' --------------------------------------------------------------
strKeyQuery = vbNullString
lngRootKey = HKEY_CURRENT_USER

' --------------------------------------------------------------
' See if the key already exist. If the key does not exist, we
' will create one. Some people want to automatically create a
' key if it does not exist. This philosophy can be dangerous.
' Querying the registry is one function and updating is another.
' --------------------------------------------------------------
If Not regDoes_Key_Exist(lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test") Then
' create the main key and the first sub key
regCreate_A_Key lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test"
regCreate_A_Key lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products"
End If

' --------------------------------------------------------------
' see if the next sub key exist.
' --------------------------------------------------------------
If Not regDoes_Key_Exist(lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products") Then
' create the first sub key
regCreate_A_Key lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products"
End If

' --------------------------------------------------------------
' Create a string type sub key
' --------------------------------------------------------------
regCreate_Key_Value lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products", _
"StringTestData", "22 SEP 1999"

' --------------------------------------------------------------
' Create a numeric type sub key
' --------------------------------------------------------------
regCreate_Key_Value lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products", _
"NumericTestData", 1234567890

' --------------------------------------------------------------
' See if we have successfully created the key. The value of
' of the sub key will be returned. strKeyQuery is a variant
' because we do not know if the data being returned is string
' or numeric. Once it is returned then we can manipulate it.
' --------------------------------------------------------------
strKeyQuery = regQuery_A_Key(lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products", "StringTestData")
strKeyQuery = regQuery_A_Key(lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products", "NumericTestData")

' --------------------------------------------------------------
' Stop processing here.
' Execute Regedit.exe and verify that all the keys have
' been added to the registry.
' Press F5 or F8 to continue.
' --------------------------------------------------------------
Stop

' --------------------------------------------------------------
' Change the value of the sub key, "StringTestData", from
' "22 SEP 1999" to "September 22, 1999"
' --------------------------------------------------------------
regCreate_Key_Value lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products", _
"StringTestData", "September 22, 1999"

' --------------------------------------------------------------
' See if the sub key has been updated
' --------------------------------------------------------------
strKeyQuery = regQuery_A_Key(lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products", "StringTestData")

' --------------------------------------------------------------
' Stop processing here.
' Execute Regedit.exe and verify that the sub key has
' been updated in the registry.
' Press F5 or F8 to continue.
' --------------------------------------------------------------
Stop

' --------------------------------------------------------------
' Delete the sub key, "NumericTestData", only.
' --------------------------------------------------------------
regDelete_Sub_Key lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test\Products", "NumericTestData"

' --------------------------------------------------------------
' Stop processing here.
' Execute Regedit.exe and verify the sub key ("NumericTestData")
' has been removed from the registry.
' Press F5 or F8 to continue.
' --------------------------------------------------------------
Stop

' --------------------------------------------------------------
' Remove the complete key from the registry. You do not want
' to remove the "Software" key. NT users must remove each
' major key component separately as shown below. Windows 95/98
' users can do this in one step by using the second line only.
' --------------------------------------------------------------
If Not regDelete_A_Key(lngRootKey, "Software\AAA-Registry Test", "Products") Then
MsgBox "Failed to delete requested subkey! ", vbOKOnly + vbExclamation, "Registry Key Delete"
GoTo Normal_Exit:
End If

If Not regDelete_A_Key(lngRootKey, "Software", "AAA-Registry Test") Then
MsgBox "Failed to delete requested main key! ", vbOKOnly + vbExclamation, "Registry Key Delete"
GoTo Normal_Exit:
End If


Normal_Exit:
' --------------------------------------------------------------
' Terminate program.
' Execute Regedit.exe and verify that the key
' ("AAA-Registry Test") and all of its sub keys have been
' removed from the registry.
' --------------------------------------------------------------
End

End Sub
'*********************************************


Đoạn code trên có lẽ mới nhìn vào thấy rất dài, nhưng thực ra mình để nguyên bản của tác giả trong đó commen (Chú thích của tác giả rất nhiều) đọc và ngẫm 1 lúc các bác thấy cũng dễ hiểu thôi không phức tạp lắm
Ví dụ các bác muốn Set Security Low cho Access
các bác chỉ cẩn đặt đoạn code sau trong sự kiện của Form_Open ( Forms Starup)

Dim lngRootKey As Long
lngRootKey = HKEY_CURRENT_USER
If Not regDoes_Key_Exist(lngRootKey, "Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security") Then
regCreate_A_Key lngRootKey, "Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security"
End If

regCreate_Key_Value lngRootKey, "Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security", _
"Level", 1
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , haquocquan
#2
Tớ làm thừ mà nó cứ báo lỗi hoài, sẵn tiện bạn post bản Demo lên cho mọi người cùng xem đi!
phamthainguyen86@gmail.com
Chữ ký của phamthainguyen86 Xin chào, mình là phamthainguyen86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cry_smileCakeConfused_smile47_47Tongue_smile

mình muốn tìm code của 1 form cập nhật thông tin. mấy bác có cho em xin với
Chữ ký của phanthiphuong8690 Xin chào, mình là phanthiphuong8690, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Thủ Thuật] Lọc điều kiện theo nhiều dòng trong 1 Listbox hoặc nhiều Listbox ongke0711 14 3,347 10-12-18, 09:20 PM
Bài mới nhất: ketoan_it
  Đọc và Ghi ra QRcode bằng VBA lehongduc 8 1,307 07-11-18, 08:02 AM
Bài mới nhất: lehongduc
  [Thủ Thuật] Demo Tổng hợp tất cả các kiểu thông báo tiếng việt trong Access maidinhdan 39 8,835 22-09-18, 12:40 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Help] SQL trong VBA chạy không đúng! NguyenDungAnh 12 770 07-09-18, 10:44 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Help] Tự chọn yes or no trong VBA khi chạy SQL NguyenDungAnh 7 478 26-08-18, 03:40 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối