Tùy chọn

Tắt tính năng lưu vị trí form or cài đặt vị trí form trên màn hình máy tính?