Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Results : table
Thread / Author Tags
Xuất dữ liệu từ Table sang Exce - DoquangLam Exce, sang, Table, từ, liệu, dữ, Xuất,
Tôi có bảng dữ liệu Table chỉ duy nhất có một hàng thôi. Ví dụ như bảng có 5 cột : TenHangHoa, DVT, SoLuong, DonGia, ThanhTien. Tôi muốn xuất sang Exce với điều kiện như sau :
- TenHangHoa : Khi sang Exce thì nằm cố định ngay ô : A1
- DVT : Khi sang Exce thì nằm cố định ngay ô : A1
- SoLuong : Khi sang Exce thì nằm cố định ngay ô : B2
- DonGia : Khi sang Exce thì nằm cố định ngay ô : C3
- ThanhTien : Khi sang Exce thì nằm cố định ngay ô : D4
Đại khái là như vậy. Nhờ các cao thủ nhiệt tình hướng dẫn. Cám ơn.

Thẻ Table (mới) kết hợp thẻ tr, th, td - Noname thẻ, hợp, kết, mới, Table, Thẻ,
Thẻ Table mới không giới hạn số cột và dòng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn, các bạn nên dùng kèm thêm các thẻ sau:
table: Tạo bảng
tr : xuống hàng (row) mới
th: ô tiêu đề của dòng/cột
td: tạo 1 ô bình thường.
colspan= số : Trộn một số cột bắt đầu từ ô này. phát biểu nằm thẻ td hoặc th.
rowspan=số : Trộn số hàng bắt đầu từ ô này. phát biểu nằm trong thẻ td hoặc th (xem ví dụ bên dưới)
Ngoài ra các bạn có thể dùng kèm với các thẻ khác để in nghiêng, đậm...hoặc canh giữa, phải...tô màu...cho nội dung trong ô bình thường.

Ví dụ:
Nội dung


Tiêu đề 1
tiêu đề 2

Nội dung 1
nội dung 2nội dung 5


Nội dung 3
nội dung 4


Nội dung


Tiêu đề 1
...
Câu lệnh SQL tìm ra những mặt thiết bị có [ngày bàn giao](thuộc table khác) lớn nhất? - The Wind nhất, lớn, khác, table, giaothuộc, bàn, ngày, bị, thiết, mặt, những, tìm, lệnh, Câu,
Chào các bạn.
Mình rất dốt về SQL nên các bạn giúp mình nhé:
Mình có 2 table:

tb_ThietBi:ThietBi_ID,TenThietBi....
tb_BanGiao:banGiao_ID,ThietBi_ID,NgayBanGiao,NhanVien_ID,PhongBan_ID...
tb_ThietBi liên kết 1 nhiều với tb_Bangiao qua khoasThietBi_ID.
Mình muốn lọc ra danh sách tất cả các thiết bị cùng với ngày bàn giao cuối cùng(lớn nhất), cùng NhanVien_ID,PhongBan_ID nếu nó đã được bàn giao.

Noname và các bạn giúp mình nhé.
Xin lỗi, nếu mình thông minh hơn chút... đọc hoài hok hiểu các dùng total query để làm được cái này
Tính giá trị 1 công thức lưu trong table - Noname table, trong, lưu, thức, công, trị, giá, Tính,
Hỏi: Mình có table tblData thế này

tblData

tblData
TK NODAU CODAU PSNO PSCO NOCUOI
So sánh - tổng hợp 2 table với Union - Noname Union, với, table, hợp, tổng, sánh,
Hỏi:Mình hiện nay có 2 table A và table B :
Giờ mình muốn lọc bằng lệnh SQL hoặc query :
điều kiện
1_những record nào trùng file mahang và tenhang trùng giữa 2 table A và B .
2_Lọc ra những record không trùng giữa 2 table A và B .
3 -Làm thế nào để Hợp nhất hai table A và B: lấy tất cả những record trùng và không trùng của 2 table (các record trùng nhau sẽ thành 1 record)
Đáp: Ví dụ bạn có 2 table
tableA có các mahang: 001, 002, 003.
TableB có các mahang: 001, 004, 005.

1_những record nào trùng file mahang và tenhang trùng giữa 2 table A và B .

SELECT ArticleNo FROM TableA WHERE ArticleNo In (select ArticleNo from TableB)
Union
SELECT ArticleNo FROM TableB WHERE ArticleNo In (select ArticleNo from TableA)


kết quả ví dụ tabletonghop có mã: 001
...
Đồng Bộ hai table - Noname table, Bộ, Đồng,
Hỏi: Tôi có 2 table có cấu trúc gần giống nhau. Tuy nhiên có khác biệt 1 ít về dữ liệu. Xin hướng dẫn đồng bộ table1 sang table 2.
Ví dụ: table1( Maso, ten). Table2(maso, ten, diachi, ...)
Tôi muốn
1/Thêm maso,ten từ table 1 sang table nếu trong table 2 thiếu.
2/Update lại tên nếu cùng 1 mã số nhưng tên table1 khác trong table 2
3/ xóa những recode trong table2 không có mã trong table1

Đáp run các query sau:

1/Thêm maso,ten từ table 1 sang table nếu trong table 2 thiếu

INSERT INTO Table2 ( Maso, TEN )
SELECT Table1.Maso, Table1.Ten
FROM Table1
WHERE (((Table1.Maso) Not In (select maso from table2)));


2/Update lại tên nếu cùng 1 mã số nhưng tên table1 khác trong table 2

UPDATE Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.Maso = Table2.Maso SET Table2.TEN =...
Kiểm tra sự tồn tại của Fields trong table - Noname table, trong, Fields, của, tại, tồn, sự, Kiểm,
Hỏi : tôi có 1 table là: tblHOSO; tôi muốn dùng code để kiểm tra xem trong tblHOSO có field KIEMTRA không?


Đáp: Bạn chép Function sau:

Function DoesFieldExist (tableName As String, fieldName As String) As Boolean
Dim db As DAO.Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim i As Integer

Set db = CurrentDb
Set tdf = db.TableDefs(tableName)

For i = 0 To tdf.Fields.Count - 1

If fieldName = tdf.Fields(i).Name Then
DoesFieldExist = True
Exit Function
End If
Next
End Function

Giờ bạn có thể gọi

If DoesFieldExist(tblHoso,KiemTra) then
Msgbox Co Field ton tai trong table
Else
Msgbox khong co field ton tai trong table
End If

Theo Spammail-KHPT.net
Thêm Field vào 1 table trong file Access khác - Noname khác, Access, file, trong, table, vào, Field, Thêm,
Hỏi: Tôi có 2 file DB, một file lưu dữ liệu DBLUU.mdb, một file chương trình DBSYS.mdb. Trong file DBLUU.MDB có 1 tblLuu.
Làm Sao code từ một nút lệnh trên FORM tại DBSYS.mdb có thể thêm field vào tblLuu trong DBLUU.mdb

Đáp:
Đoạn Code dưới đây cho phép bạn thêm các field vào tblLuu với kiểu dữ liệu theo kèm. Bạn có thể tùy biến lại đuồng dẫn, tên và các file cũng như format của chúng theo ý riêng!Sub CreateField()
Dim db As Database
Dim tdfChungTu As TableDef
Dim sAppPath As String
sAppPath = Application.CurrentProject.Path
Set db = OpenDatabase(sAppPath & \DBLUU.mdb)
' Gan doi tuong table
Set tdfChungTu = db.TableDefs(tblLuu)
' Thêm các field
tdfChungTu.Fields.Append tdfChungTu.CreateField(Ngay_ChungTu, dbDate)
tdfChungTu.Fields.Append tdfChungTu.CreateField(So_ChungTu, dbLong)
...
Link table từ file Access có password - Noname password, Access, file, từ, table, Link,
Hỏi : Tôi xây dựng chương trình có 2 file: 1 file để thực hiện các thao tác trên FORM và xử lý thông tin (DBSYS.mdb) và 1 file để lưu trữ dữ liệu(DBDATA.mdb)
- Để cho người khác không thể vào được các dữ liệu lưu trữ, tôi đặt pass vào file DBDATA.
- Tôi tạo biến về đường dẫn để có thể tùy ý người sử dụng thay đổi thư mục của chương trình. Khi thay đổi thư mục của chương trình, thì sẽ tự tạo lại các link đến các table trong DBDATA.
Vấn đề là: để thực hiện các lệnh link thì phải gõ pass. Nhưng mỗi một lệnh linktable, lại phải gõ pass một lần.
Các PRO xem có cách nào giúp tôi: đặt sẵn và dùng VBA tại file chính (DBSYS) có thể link table từ DBDATA mà không cần phải gõ pass không (chỉ có sử dụng lệnh trong DBSYS mới không yêu cầu pass, còn các hình thức khác đều yêu cầu...
Lỗi readonly khí nhiều query thao tác trên cùng 1 table. - The Wind table, cùng, trên, tác, thao, query, nhiều, khí, readonly, Lỗi,
Mình đang làm làm CT access trên access 2007. Nhưng có 1 vấn đề mà mình không biết phải sử lý làm sao.

Mình thiết kế 1 form main (nằm trong 1 form khác nên không thể ở dạng slip form): dạng single form, phía trên là thông tin báo cáo cuối cùng. phía dưới là subform dạng datasheet danh sách các báo cáo. cả 2 form này đều không cho thao tác thay đổi, xóa, hay thêm mới. mà phải nhấn vào buttom mở forms nhập báo cáo lên để chỉnh hay thao tác. Vấn đề là khi mình gọi form nhập này lên thì nó luôn ở dạng read only vì lý do nào đo mình không chắc chắn ( khi cố set value cho nó thì báo lỗi 3328: table read only)
Các form của mình đều thông qua query để kết nối với table, chứ không kết nối bằng VBA
Có vẻ là khi một form gọi đến 1 bảng thì mọi form khác sau nó gọi đến bảng này đều không thể thao tác được vì table bị chuyển sang dạng read only.
...
[thẻ] Tạo Table với 2 cột, - Noname cột, với, Table, Tạo, thẻ,
Tạo Table với 2 cột
Tạo ra 1 bảng với 2 cột. bao gồm tiêu đề cột và nội dung

Phát biểu
Tiêu đề 1 | Nội dung 1 | Tiêu đề 2 | Nội dung 2

Kết quả:
Tiêu đề 1 | Nội dung 1 | Tiêu đề 2 | Nội dung 2
Hàm kiểm tra sự tồn tại của table - Noname table, của, tại, tồn, sự, kiểm, Hàm,
Public Function KIEMTRA(TableName As String)As Boolean
' Khai báo biến cục bộ truy xuất đến Database Access
Dim DB As Database
' Biến N lưu trữ số Tables của Database (dùng Byte là đủ)
Dim N As Byte
' Biến i để duyệt qua từng Table
Dim i As Byte
' Khởi tạo biến DB
Set DB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
' Lấy số Tables có trong Database
n = DB.TableDefs.Count
' Duyệt tuần tự từng Table
For i = 0 To n - 1
' Nếu tên Table thứ i bằng với tên Table muốn tìm
If DB.TableDefs(i).Name = TableName Then
' Hàm trả về giá trị TRUE
KIEMTRA = True
' Thoát khỏi hàm
Exit Function
End If
' Chuyển qua Table kế
Next i
' Nếu ra khỏi vòng lặp mà vẫn chưa tìm thấy thì hàm trả về False
...
Xoá các table theo điều kiện trong Access - Noname Access, trong, kiện, điều, theo, table, các, Xoá,
Hỏi: Tromg file MDB của em có nhiều table để lưu dữ liệu của các năm khác nhau. EM chỉ muốn lưu 3 năm gần nhất thôi. Ví dụ: năm nay là 2009, em chỉ cần lưu dữ liệu của 2007, 2008, 2009; năm tới 2010: chỉ lưu 2008, 2009, 2010.
Em muốn tự khi lưu dữ liệu ngày đầu tiên của năm mới, thì table từ 3 năm về trước sẽ tự động bị xoá đi. Cụ thể: ngày 01/01/2010, em lưu dữ liệu thì table lưu dữ liệu của 2007 bị xoá đi.
Đồng thời, em muốn xoá table với điều kiện nó tồn tại: Cụ thể: câu lệnh để thực hiện:
Nếu tableA có trong MDB thì xoá tableA
Các bác cho em xin đoạn code nhé

Đáp:
Mình gửi bạn 1 đoạn code xóa table:

Code:

Sub DelTable(T As String)
DoCmd.DeleteObject acTable, T

End Sub


Bây giờ bạn có thể tạo 1 table với thông tin: tblTableInfo(tableName,TableDate)
Tự động liên kết các table - Noname table, các, kết, liên, động, Tự,
Hỏi: Tôi có một cơ sở dữ liệu Access và thực hiện split thành backend

File QLVB đặt trong thư mục Run (thư mục Run nằm trong thư mục QLVB) chứa form, repost, ...
File QLVB_en đặt trong thư mục Data (thư mục Data trong thư mục QLVB) chứa các table


Khi tôi di chuyển (hoặc đồng bộ) thư mục QLVB (từ USB vào máy và ngược lại) là các liên kết của các table không còn nữa.
Bạn nào rành về Access có thể viết đoạn mã giúp tôi tự động nối lại các liên kết đó không.


Đáp:


Với T là tên table, Bạn cho gọi đoạn code sau để link. Có bao nhiêu table thì bạn gọi bấy nhiêu lần với tên table T tương ứng.
Code:

Sub LinkTable(T As String)
' xoa table link cu~
DoCmd.DeleteObject acTable, T
'link lai tablelink moi
...
Phục Hồi Table lỡ xóa - Noname xóa, lỡ, Table, Hồi, Phục,
Trả lời: Ý tưởng đặt ra là ta sẽ tìm lại table bi xóa trong những file ~templete (được tạo ra khi access dang chạy). Bạn tạo một command button phuchoi gọi lệnh UndeleteTable () như sau nhé:

Private sub phuchoi_click ()

Call UnDeleteTable ()

End sub
Option Compare Database

Function UnDeleteTable(Optional sName As String)

Dim db As DAO.Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim sTable As String
Dim sSQL As String
Dim sMsg As String

If IsMissing(sName) Then sName = Tablephuchoi
If Len(sName) = 0 Then sName = Tablephuhoi

Set db = CurrentDb()

For Each tdf In db.TableDefs
If left(tdf.Name, 4) = ~tmp Then
sTable = tdf.Name
sSQL = SELECT .* INTO & sName
sSQL = sSQL & FROM ;

db.Execute sSQL

sMsg = Da phuc hoi xong mot Tablle bi xoa voi ten & sName
...
Similar Thread Tags
None.
Ask keywords
table, y ngia trong table, nối table, Lưu từ form vào 2 table, de chinh sua thanh namnu trong table, cap nhat du lieu trong textbox vao table, file access link table từ file riêng, MEMO trong table, LINK TABLE, code chuyển query sang table,
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.9a - PGC
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141