Thủ Thuật Access
[Help] SQL - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: [Help] SQL (/thread-10724.html)SQL - Cuong Servenet - 10-10-18

Các pro cho em hỏi 
Hiện tại em đang có 2 bảng :
Bảng A
               ID  |  A1   |   A2     |    A3
dữ liệu :    1   |  anh   |    yeu   |   em

Bảng B
             ID |   B1   |   B2   |    B3
              1
bây giờ em muốn update dữ liệu từ 3 cột A1,A2,A3 bảng A vào 1 cột B1 bảng B
kết quả bảng B  cột B1   : anh/yeu/em 

hiện tại có 1 cách dạng như sau .

Update B Set B1 = CONCAT(A1,/,A2,/,A3)
from B
inner join A on A.ID = B.ID

Em muốn 1 cach khac như sau tạo 1 cái stored procedure với tham số truyền vào là
@cột_tham_chiếu    : biến này là e đặt tên cột ở bảng A

vậy thì update bảng B với 1 cột tương ứng ở bảng A thì sẽ có dạng như sau .

Update B set B1 = @cột_tham_chiếu  
from B
inner join A on A.ID = B.ID


Vay co anh chi nao co cach giai cho phuong phap đặt biến này để ra kết quả như trên thì chỉ em mới.


RE: SQL - mrsiro - 10-10-18

set @parameter = (select (côt 1 + cột 2 + cột 3) as cột tổng where id = '1')