Thủ Thuật Access
Cập nhật dữ liệu Access từ dữ liệu nguồn trong Excel - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Tương tác Chương trình ngoài (http://thuthuataccess.com/forum/forum-18.html)
+--- Chủ đề: Cập nhật dữ liệu Access từ dữ liệu nguồn trong Excel (/thread-10723.html)Cập nhật dữ liệu Access từ dữ liệu nguồn trong Excel - subasatran - 10-10-18

Xin chào mọi người.
Hằng ngày, hệ thống phần mềm công ty xuất ra dữ liệu bằng file excel theo mẫu và tên file cũng thay đổi theo ngày. Công việc của mình là tổng hợp các file này để import lại trong access để xử lý và chạy báo cáo nên rất mất thời gian. Nên rất mong mọi người chỉ giúp về code VBA để có thể truy xuất dữ liệu trong access từ file excel và vẫn giữ nguyên định dạng như file excel.
Ví dụ như các file đính kèm
Hàng ngày hệ thống chạy ra 2 file(Data Source_info và Detail_Source) theo mẫu đính kèm. Mình có 1 file Access(Data_Daily) để tổng hợp data từ 2 file source này.
Trong file Access mình có một form bao gồm 2 Button để get data từ 2 file excel. Mình muốn nhờ mọi người chỉ giúp đoạn code VBA mà thực hiện được cái yêu cầu như bên dưới.
Khi mình nhấn nút button Update_Information thì sẽ:
1. Xóa hết toàn bộ dữ liệu bảng(table) List_Information
2. Sẽ truy xuất vào file excel Data Source_info sau đó copy(Copy theo định dạng format của file excel) dữ liệu từ A7 đến cột AC(đến dòng cuối cùng) sau đó sẽ update dữ liệu vừa copy này vào bảng(table) List_Information
Tương tự khi mình nhấn nút Update_List_detail thì cũng sẽ thực hiện 2 thao tác tương tự ở trên với bảng List_Detail.
Rất mong mọi người giúp đỡ.
https://www.mediafire.com/file/h00220d2mepa26k/Data_test.zip/file


RE: Cập nhật dữ liệu Access từ dữ liệu nguồn trong Excel - ongke0711 - 11-10-18

File  của bạn đây.

Link file: http://www.mediafire.com/file/4agyfllocok7zuw/Data_Daily.accdb/file

Code cho nút Import:

Mã PHP:
Private Sub cmdImport_Click()

   Dim sFilePath As String

   sFilePath 
Me.txtFilePath
   ImportDataFromRange sFilePath
Me.OpenArgs

   MsgBox 
"Completed import."
   DoCmd.Close acForm"frm_SelectFileDlg"

End Sub 

- Hàm Import

Mã PHP:
Function ImportDataFromRange(sFilePath As StringsImportTable As String)

   Dim db As DAO.Database
   Dim rs 
As DAO.Recordset
   Dim tbl 
As TableDeffld As Field
   Dim sSQL 
As String

  DoCmd
.Hourglass True

   sSQL 
"DELETE * FROM " sImportTable
   CurrentDb
.Execute sSQLdbFailOnError

   
'Excel variables'
   Dim oExcel As Object
   Dim oWkb 
As Object
   Dim oSheet 
As Object
   Dim oRange 
As Object
   Dim lastRow 
As Longfirstrow As Integer
   Dim r 
As IntegerAs IntegerAs Integer

   Set db 
CurrentDb
   Set rs 
db.OpenRecordset(sImportTabledbOpenDynaset)

   Set oExcel CreateObject("Excel.Application")

   Set oWkb oExcel.Workbooks.Open(sFilePath)
   Set oSheet oWkb.Sheets("Sheet1")
   lastRow oSheet.UsedRange.Row oSheet.UsedRange.Rows.Count

   Select 
Case Me.OpenArgs
   Case 
"List_Information"
       Set oRange oSheet.Range("A7:AC" lastRow)
       firstrow 7
   Case 
"List_Detail"
       Set oRange oSheet.Range("A4:M" lastRow)
       firstrow 4
   End Select
   Debug
.Print "So dong: " oRange.Rows.Count " | So cot: " oRange.Columns.Count

   For r 
firstrow To lastRow
       rs
.AddNew
       For c 
1 To oRange.Columns.Count
           rs
.Fields(1) = oSheet.Cells(rc)
       Next c
       rs
.Update
   Next r
   
   DoCmd
.Hourglass False
   
   oExcel
.Quit
   Set oExcel 
Nothing

   rs
.Close
   Set rs 
Nothing

End 
Function