Thủ Thuật Access
[Hỏi] Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! (/thread-10506.html)Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! - NguyenDungAnh - 15-05-18

Xin chào các bác!
Lại là em đang theo đuổi cái phần mềm quản lý xăng dầu.
Em nảy sinh một vấn đề như thế này em tạo xong csdl rồi form nhập xuất ổn rồi nhưng bây giờ nếu trong cơ sở dữ liệu đã có nhập xuất rồi mà tự nhiên mình xóa hay sửa 1 cái phiếu nhập thì sẽ làm âm kho vậy có cách nào khi xóa phiếu nhập máy tự kiểm tra xem có âm kho hay không rồi mới xóa, nếu bị âm kho thì hiện cảnh báo rồi không cho xóa nữa.


RE: Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! - Minh Tiên - 16-05-18

Bạn hãy dùng hàm Dlookup hoặc Dcount để kiểm tra trước khi thực hiện lệnh Sửa/Xuất phiếu.

C1. Kiểm tra thẳng vật tư trong kho đã âm chưa ?
If Dcount("Soluongton","TenTable","Mavattu='" & strMavattu & "'")<=0 then 'Nếu Mavattu là kiểu Number thì bỏ dấu nháy đơn.
    If Msgbox ("Mã vật tư này trong kho đã <=0 ... User có muốn thực hiện ... ko ?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then
       Exit sub
    Else
      Goto Tiep
    End if

Else
Tiep:
    'Lệnh của bạn ...

End if

C2. Kiểm tra số lượng vật tư trong kho và vật tư trong số phiếu dự kiến sửa/Xuất  --> So sánh 2 số lượng này và đưa ra cảnh báo.
...
   intSoluongtonkho=Dcount("Soluongton","TenTableKho","Mavattu='" & strMavattu & "'")
   intSoluongdieuchinh=Dcount("Soluong","TenDieuchinh","Mavattu='" & strMavattu & "'")
If intSoluongtonkho<intSoluongdieuchinh then
   If Msgbox ("Số luợng tồn kho chỉ còn lại: " & intSoluongtonkho & " điều chỉnh/Xuất sẽ bị âm ! User thực hiện ko ?", vbQuestion +             vbYesNo) = vbNo Then
      Exit sub
   Else
     Goto Tiep
   End if

Else
Tiep:
   Lệnh của bạn
End if

Thân ./.


RE: Cách chống âm kho khi xóa phiếu nhập! - NguyenDungAnh - 16-05-18

cũng chưa hiểu hết ý nhưng dù sao cũng cám ơn bác đã trợ giúp. em sẽ thử ngâm cứu xem thế nào.