Thủ Thuật Access
[Help] Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Query (http://thuthuataccess.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: [Help] Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến (/thread-10375.html)Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến - morosumo - 06-02-18

Nhờ các bạn tính dùm lũy kế, mình gởi mẫu file excel và access mình đang làm
- Access : http://www.mediafire.com/file/wtef19eqowbh8uf/Database1.accdb
- Excel mẫu: http://www.mediafire.com/file/sdp9m70cb48ncc1/MAU.xls
Cám ơn các bạn rất nhiều.


RE: Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến - ongke0711 - 06-02-18

Tôi thấy mấy cái query của bạn ra đúng kết quả đó, chỉ cần thêm điều kiện "khoảng thời gian" cho query tính lũy kế là được rồi. 
- Báo cáo lũy kế của bạn tính theo năm vậy tháng QT luôn bắt đầu = tháng 1 của năm đang truy vấn tính cho đến tháng cần truy vấn. => [ThangQT] Between #tháng bắt dầu# And #Tháng lũy kế#
- Bạn chỉ cần tạo thêm 1 textbox với thuộc tính Visible=No, đặt tên là: txtThangBatDau.
- Khi click vào nút báo cáo sẽ gán trị cho textbox txtThangBatDau:
   Me.txtThangBatDau = DateSerial(Year(Me.thangluyke), 1, 1)
- Trong query Q_LuyKeKPHD sửa điều kiện:
   WHERE (((Bangkemuahang.ThangQT) Between [Forms]![Form1]![txtThangBatDau] And [Forms]![Form1]![thangluyke]))


RE: Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến - morosumo - 07-02-18

Cám ơn Ongke0711 đã giúp đỡ. Nhưng có vấn đề cần bạn giúp đỡ lần nữa.
- Tháng 1,2 thì báo cáo Ok. nhưng tháng 3 có vấn đề. 
Cụ thể: Tháng 1 có tiểu mục (6257,6500,6701)
            Tháng 2 có tiểu mục (6257,6500,6701)
            Tháng 3 chỉ có tiểu mục(6257)
Khi xem báo cáo tháng 3 thì chỉ có tiểu mục 6257, còn 6500,6701 chỉ có lũy kế.
- Nếu tháng 3 không có TM (6500,6701) thì vẫn thể hiện trong báo cáo với sô tiền =0, Lũy kế (T1+T2+T3), và nội dung, Mục, Tên mục...
- Nhờ các bạn xem lại cái Query, mình đổ dữ liệu có đúng chưa.
Cảm ơn các bạn và cộng đồng access
Link data: http://www.mediafire.com/file/cbaeu5vg8m0bvk0/Database1.accdb


RE: Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến - ongke0711 - 07-02-18

Query1:
SELECT Q_KPHD.ThangQT, Muc.Mamuc, Muc.Tenmuc, TieuMuc.Matieumuc, TieuMuc.Tentieumuc, Q_KPHD.sotienbk, Q_LuykeKPHD.Luyke
FROM Muc INNER JOIN (Q_LuykeKPHD RIGHT JOIN (Q_KPHD RIGHT JOIN TieuMuc ON Q_KPHD.Matieumuc = TieuMuc.Matieumuc) ON Q_LuykeKPHD.Matieumuc = TieuMuc.Matieumuc) ON Muc.Mamuc = TieuMuc.Muc;RE: Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến - tranthanhan1962 - 07-02-18

Tính lũy kế xuất ra report dễ làm hơn bằng runing sum


RE: Nhờ tính lũy kế tịnh tuyến - morosumo - 07-02-18

Cám ơn ongke0711. đúng với báo cáo của mình cần.