Thủ Thuật Access
[Thủ Thuật] [Hàm] Lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thư viện thủ thuật (http://thuthuataccess.com/forum/forum-16.html)
+--- Chủ đề: [Thủ Thuật] [Hàm] Lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành (/thread-10141.html)[Hàm] Lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành - maidinhdan - 09-09-17

Trích dẫn:nguyenhungcuong (Hôm nay tại 01:34 PM)
chào maidinhdan.
bạn cho mình hỏi: trong access 2007, để lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành thì viết code VBA như thế nào? Bạn có thể hướng dẫn cho minh hoặc bài viết nào trên diễn đàn ko? Cảm ơn bạn nhiều.

Để lấy IP bạn dùng hàm dưới đây, chèn vào Modules
Mã PHP:
Function LayIP()
Dim objWMIService As Object
Dim colItems 
As Object
Dim itm 
As Object
 
    Set objWMIService 
GetObject("winmgmts:\root\cimv2")
    Set colItems objWMIService.ExecQuery _
                   
("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")
    For Each itm In colItems
        LayIP 
LayIP itm.Properties_("IPAddress")(0' & vbCrLf
    Next
End Function 

Hàm này dùng đã Test trên Access 2003, 2007, 2010....
Ghi chú: Trong Demo phân quyền phần II cũng có đoạn hàm này để áp dụng.
Thông thường ta sẽ chèn đoạn gọi hàm nay ra sử dụng ở màn hình đăng nhập và cho nó nạp vào table Lịch sử đăng nhập


Thân mến