Thủ Thuật Access
Khi mình Xuất dữ liêu bắt đăng nhap nhiều lần - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: Khi mình Xuất dữ liêu bắt đăng nhap nhiều lần (/thread-10140.html)Khi mình Xuất dữ liêu bắt đăng nhap nhiều lần - tainguyenvtt - 09-09-17

Cho mình hỏi khi mình xuất dữ liệu từ access ra excel. các bảng được lấy từ ODBC. Mình xuất access bắt nhập pass nhiều lần hỏi có cách nào chỉ cần đăng nhập 1 lần là xong luôn hok các bạn.
(Set Khach1 = CurrentDb.OpenRecordset("bangecel", dbOpenDynaset)


RE: Khi mình Xuất dữ liêu bắt đăng nhap nhiều lần - tainguyenvtt - 25-09-17

Đã mò ra. thank