Tùy chọn

chỉ cần em được sống vui vẻ, bên anh hay không cũng không quan trọng