Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,089
» Thành viên mới nhất: Trần Thu Vy
» Các chủ đề diễn đàn: 8,526
» Các bài viết diễn: 36,838

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 33 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 28 Khách
AhrefsBot, Bing, Cốc Cốc, Google, Sogou

Chủ đề Mới nhất
Tắt cảnh báo Access khi x...
Chuyên mục: Vấn đề chung
Đăng bởi lần cuối: DooHoaangPhuuc
6 Giờ trước
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 13
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
10 Giờ trước
» Bài trả lời: 747
» Lượt xem: 55,087
Nhờ giúp đỡ
Chuyên mục: Bài tập Access
Đăng bởi lần cuối: duynamvnn1208
Hôm qua, 02:59 PM
» Bài trả lời: 7
» Lượt xem: 216
code đánh số báo danh
Chuyên mục: Vấn đề chung
Đăng bởi lần cuối: bằng lăng
Hôm qua, 02:45 PM
» Bài trả lời: 22
» Lượt xem: 800
DeMo dùng ADODB để kết nố...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: duynamvnn1208
Hôm qua, 12:14 PM
» Bài trả lời: 9
» Lượt xem: 424
Demo Import/Export Excel ...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: Che_Guevara
Hôm qua, 12:03 PM
» Bài trả lời: 71
» Lượt xem: 9,548
tự học Access đang bị vướ...
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: NguyenDungAnh
Hôm qua, 09:17 AM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 77
[Demo-Phần 2] Tạo khóa bả...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: meocon11
17-09-18, 04:19 PM
» Bài trả lời: 19
» Lượt xem: 750
Vẽ biểu đồ
Chuyên mục: Thảo Luận Access
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
17-09-18, 11:45 AM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 84
chương trình quản lý cho ...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: huongduongswift
17-09-18, 09:01 AM
» Bài trả lời: 7
» Lượt xem: 231

 
  Tùy chọn liên kết đến file Data
Viết bởi: DoquangLam - 28-08-10, 11:30 PM - Chuyên mục: Thủ thuật VBA - Bài trả lời (20)

Mình có một vấn đề như thế này nhé :
Hiện tại mình đã viết xong một chương trình kế toán phục vụ cho công việc của mình. Có một điều mình muốn áp dụng cho nhiều doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp một file .mdb thấy không hay lắm. Bây giờ mình muốn : trong thư mục D:\KeToan có file ChuongTrinh.mdb (Là chương trình chính), mỗi một doanh nghiệp dữ liệu chứa riêng một file mdb khác ví dụ như Data01, Data02, Data03... (Chỉ có Table thôi). Mình muốn các bạn giúp mình thiết kế một form (trước khi giao diện của chương trình hiện lên) form này hiện lên danh sách các Data có trong thư mục cùng với ChuongTrinh.mdb để cho mình chọn Data… khi đó chương trình sẽ tự liên kết đến Data mà mình đã chọn. Mình trình bày như vậy các bạn có hiểu không ? Mình rất cần sự giúp đỡ. Cám ơn các bạn nhiều, mong được hồi âm !
Tên : Đỗ Quang Lãm
Email : dqlambli@yahoo.com.vn

In mục này

  Lấy về địa chỉ tập tin
Viết bởi: Noname - 28-08-10, 11:44 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (1)

Hỏi: Tôi muốn lấy địa chỉ tập tin file *.mdb (*.mde) để sử dụng như một tham số vào vấn đề khác. Làm sao lấy được địa chỉ một cách tự động khi tập tin cứ luôn bị người dùng thay đổi?

Trả lời: Bạn tạo một hàm GetappPath() trong module với tham số là GetappPath để có thể sử dụng vào mục đích khác. Nội dung như sau:

Mã PHP:
Function GetAppPath() As String
    On Error Resume Next

    Dim DBName 
As String
    Dim DBPath 
As String
    Dim intCurrVal 
As Integer
    Dim intLastPosition 
As Integer

    DBName 
CurrentDb.Name

    intCurrVal 
InStr(DBName"\")
    Do Until intCurrVal = 0
    intLastPosition = intCurrVal
    intCurrVal = InStr(intLastPosition + 1, DBName, "
\")
    Loop

    DBPath = left(DBName, intLastPosition)
    GetAppPath = DBPath

    End Function 

Nếu cần bạn có thể thêm hàm Msgbox () để thông báo đường dẫn hiện tại của tập tin mà ko phu thuộc vào sự thay đổi vị trí tập tin, tức là tham số GetAppPath cũng thay đổi theo sự thay đổi địa chỉ do người dùng.

MsgBox "Duong dan hien tai cua file nay la " & GetAppPath, vbOKOnly, "Thong bao"

Tác giả: PhilongXPCT

In mục này

  Hiển thị user và computer name log in vào chương trình
Viết bởi: Noname - 28-08-10, 11:27 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp

Hỏi: Nếu mình muốn biết được hiện máy nào (theo tên máy) đang sử dụng chương trinh Access của mình hoặc số lượng người hiện đang sử dụng chương trình của mình thì có làm được không?

Đáp:

1) Để hiển thị user và computer name log in vào chương trình bạn phải dùng ADO recordset (không dùng DAO) do vậy bạn nhớ tham chiếu đến thư viện ADO 2.x

2) Dùng 1 loại ADO recordset đặc biệt , có tên là Schema Information để lấy thông tin user và computer name log in đang sử dụng chương trình.

3) Cách làm như sau :
- Bạn tạo 1 Form (F_TrackUsers) có 1 listbox và 2 command button.
+ Listbox tên : lboConnections
Đây là unbound Listbox, lưu ý : Row Source Type : value list.
+ 1 command button tên : CmdRefresh
+ 1 command button tên : CmdClose

- Ở cửa sổ viết code, nhập các đoạn code sau :

Mã PHP:
Private Sub cmdClose_Click()
    
DoCmd.Close
    End Sub

    
Private Sub cmdRefresh_Click()
    
ListConnections
    End Sub

    
Private Sub Form_Load()
    
ListConnections
    End Sub

    
Private Sub ListConnections()
    
Dim cnn As ADODB.Connection
    Dim rst 
As ADODB.Recordset
    Dim strComputerName 
As String

    Set cnn 
CurrentProject.Connection
    Set rst 
cnn.OpenSchema(adSchemaProviderSpecific, , _
    
"{947bb102-5d43-11d1-bdbf-00c04fb92675}")
    
lboConnections.RowSource vbNullString
    lboConnections
.AddItem "Computer Name;Login Name"

    
Do While Not rst.EOF
    
If rst("Connected"Then
    strComputerName 
rst("Computer_Name")
    
lboConnections.AddItem Left(strComputerName_
    InStr
(strComputerNamevbNullChar) - 1) & ";" rst("Login_Name")
    
End If
    
rst.MoveNext
    Loop
    rst
.Close
    Set rst 
Nothing
    Set cnn 
Nothing
    End Sub 


4) Nguyên lý : Khi bạn mở form F_TrackUsers, Sub ListConnections() sử dụng ADO record đăc biệt đã nói ở trên để lấy thông tin và hiển thị trong listbox lboConnections.

tác giả: hungtano

In mục này

  KeyCode các phím trên bàn phím
Viết bởi: Noname - 28-08-10, 11:01 AM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Không có hồi đáp

Một số bạn trong lập trình thường có nhu cầu bắt sự kiện các phím đặt biệt như Shift, ALT, Enter, Tab... và quan trọng là phải biết mã của chúng để chặn sự kiện. Thường ta ứng dụng việc này vào việc gán phím tắt cho 1 số hành động như thêm mới, sửa , xóa, in...
Ta có thể thiết kế 1 form để liệt kê code các phím thông thường như sau:
bạn vẽ lên form 1 ListBox với tên là List1, 1 commandButton tên Command1 và copy code sau vào form.

Đoạn code này sẽ ứng với các mã các ký tự trên bàn phím. Lưu Ý sẽ không lấy được các mã của phím đặt biệt do đó bạn phải nhớ các mã đó như: Enter: 13, Esc: 27, KeyUp -> Key Down: 37 ->40 ...

Code:

Mã PHP:
'Đoạn code này sẽ liệt kê mã của các ký tự trên bàn phím
    Private Sub Command1_Click()
    Dim i As Integer

    For i = 1 To 255
    List1.AddItem i & vbTab & Chr(i)
    Next
    End Sub 


Để lấy được Các phím đặt biệt, bạn vẽ 1 text box. ví dụ tên text1
Ta có sự kiện keydow như sau:

Mã PHP:
Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As IntegerShift As Integer)
    
Select Case (KeyCode)

    Case 
"8"
    
MsgBox "Backspace Keyis " KeyCode

    
Case "9"
    
MsgBox "Tap Key is " KeyCode

    
Case "12"
    
MsgBox "Clear Key is " KeyCode

    
Case "13"
    
MsgBox "Enter Key is " KeyCode

    
Case "16"
    
MsgBox "Shift Key is " KeyCode

    
Case "17"
    
MsgBox "Control Key is " KeyCode

    
Case "27"
    
MsgBox "Esc Key is " KeyCode

    
Case "32"
    
MsgBox "SpaceBar Key is " KeyCode

    
Case "112"
    
MsgBox "F1 Key is " KeyCode

    
Case "113"
    
MsgBox "F2 Key is " KeyCode

    
Case "114"
    
MsgBox "F3 Key is " KeyCode

    
Case "115"
    
MsgBox "F4 Key is " KeyCode

    
Case "116"
    
MsgBox "F5 Key is " KeyCode

    
Case "117"
    
MsgBox "F6 Key is " KeyCode

    
Case "118"
    
MsgBox "F7 Key is " KeyCode

    
Case "119"
    
MsgBox "F8 Key is " KeyCode

    
Case "120"
    
MsgBox "F9 Key is " KeyCode

    
Case "121"
    
MsgBox "F10 Key is " KeyCode

    
Case "122"
    
MsgBox "F11 Key is " KeyCode

    
Case "123"
    
MsgBox "F12 Key is " KeyCode

    
Case Else
    
MsgBox "you is press " KeyCode

    End Select

    End Sub 

Chú ý: bạn có thể thay các Messege box bằng các đoạn code/lệnh mình muốn khi có sự kiện đó xảy ra trên form textbox đó. Thủ thuật này có thể áp dụng với các Object khác của Access có hỗ trợ event key enter/ keyup/ keydown...

In mục này

  Tạo combo box để chọn các ổ đĩa có trên máy tính
Viết bởi: Noname - 28-08-10, 10:58 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp


Cách tạo combo box để chọn ổ đĩa trên máy tính (tự động đưa tất cả các ổ đĩa trong máy vào combo box)
đầu tiên tạo 1 combo box tên là (ví dụ là thế) : Mydrive

Mã PHP:
Private Sub MyDrive_GotFocus()
        
Dim fsddcsn
        Set fs 
CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        
Set dc fs.Drives
        n 
0
        
For Each d In dc
            s 
d.DriveLetter ":,"
            
1
        Next
    MyDrive
.ListRows n
    MyDrive
.RowSourceType "Value list"
    
MyDrive.RowSource s
    End Sub 

xem demo: DownLoad
Thủ Thuật này được sưu tầm từ blog sưu tầm bài viết

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line