Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 316
» Thành viên mới nhất: GB Ha
» Các chủ đề diễn đàn: 255
» Các bài viết diễn: 2,011

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 30 người dùng trực tuyến.
» 1 Thành viên | 29 Khách
ongke0711

Chủ đề Mới nhất
cách tạo TextBox nhảy số ...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
55 Phút trước
» Bài trả lời: 4
» Lượt xem: 87
DNS của nhà cung cấp dịch...
Chuyên mục: Tin Học Văn Phòng
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
2 Giờ trước
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 11
[Video]Tạo IP Tĩnh Thông ...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
4 Giờ trước
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 9
Mã vạch
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: DooHoaangPhuuc
5 Giờ trước
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 51
Between fied đã convert b...
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
9 Giờ trước
» Bài trả lời: 20
» Lượt xem: 653
[Video]Tạo Thư mục chia s...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
9 Giờ trước
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 31
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
Hôm qua, 11:16 PM
» Bài trả lời: 608
» Lượt xem: 31,791
Xin hỏi về giải pháp !
Chuyên mục: Bài tập Access
Đăng bởi lần cuối: DooHoaangPhuuc
16-03-18, 10:21 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 63
Demo Login + Phân quyền (...
Chuyên mục: Share Code
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
16-03-18, 09:11 PM
» Bài trả lời: 68
» Lượt xem: 7,626
Lỗi tham chiếu thư viện
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
16-03-18, 12:04 PM
» Bài trả lời: 15
» Lượt xem: 458

 
  Khóa phím close trong Access
Viết bởi: Noname - 09-08-10, 02:15 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp

Hỏi: Tôi đã cung cấp cho người dùng nút đóng trên chương trình Access của tôi và kh6ong muốn họ dùng nút nhất close(x) sẵn của Windows thì phải làm thế nào!

Đáp:
Bạn có thể ẩn nút close bằng đoạn code sau:


Code:

Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const GWL_STYLE = (-16)

Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
Private Const WS_SYSMENU = &H80000

Private Const HWND_TOP = 0
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Sub HideAccessCloseButton()

Dim lngStyle As Long

lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
lngStyle = lngStyle And Not WS_SYSMENU
Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)

End Sub
Bây giờ trong form Admin của bạn, bạn có thể tạo 1 nút nhấn và gọi hàm HideAccessCloseButton để ẩn nút close. Nếu vẫn chưa được. Hãy đ1ong Access và mở lại.

Xem các hình
Access trước khi ẩn nút

[Hình: hide_close001.png]Access sau khi ẩn nút
[Hình: hide_close002.png]

In mục này

  Mở nút Close(x) khi đã khóa
Viết bởi: Noname - 09-08-10, 02:12 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp

Hỏi: Theo hướng dẫn trên, tôi đã khoa nút close , giờ muốn mở lại thì làm thế nào?

Đáp:
Bạn tạo 1 Module mới với nội dung sau:


Code:

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const GWL_STYLE = (-16)
Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
Private Const WS_SYSMENU = &H80000

Private Const HWND_TOP = 0
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Sub UnHideAccessCloseButton()

    Dim lngStyle As Long

    lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
    lngStyle = lngStyle Or WS_SYSMENU
    Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
    Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)

End Sub

Trong form Admin hãy tạo 1 nút để gọi hàm UnHideAccessCloseButton nhấn nút và đóng lại rồi xem kết quả nhé!

In mục này

  Khoá phím ctrl-F4 và Alt-F4 , shift
Viết bởi: Noname - 09-08-10, 02:11 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (2)

1) Khoá phím ctrl-F4 và Alt-F4

Ý tưởng của hungtano
Bạn tạo 1 macro tên AutoKeys,

- ở cột Macro Name, bạn điền ^{F4}, ở cột Action bạn chọn Msgbox, ở phần dưới Action Argument bạn tạo 1 thông báo "Phím này đã bị khóa"

- ở cột Macro Name, bạn điền %{F4}, ở cột Action bạn chọn Msgbox, ở phần dưới Action Argument bạn tạo 1 thông báo "Phím này đã bị khóa"

2) Phím shisft có công dụng gì ? sao lại khoá phím shift ?
Khi viết xong 1 chương trình trên Access, khi đưa vào sử dụng bạn phải giấu cửa sổ database. Phím shift có công dụng mở cửa sổ database để xem các object của chuơng trình như table, macro, query, ...Để tránh không cho users mở cửa sổ database "quậy phá" các object của CT, người ta phải khóa phím shift.

In mục này

  Đánh Số Thứ Tự Cho report
Viết bởi: Noname - 09-08-10, 02:09 AM - Chuyên mục: Report - Bài trả lời (2)

Hỏi:
Báo cáo của tôi có rất nhiều dòng, tôi muốn đánh số thứ tự cho mỗi record thì phải làm sao?

Đáp:
Trong phần detail của report, tạo một text box.

Vô Properties của textbox đó,nhảy qua tab Data, đặt thuộc tính Control Source là =1, Thuộc tính runing Sum là Over All. Hehe , nó sẽ đánh số thứ tự toàn bộ các phần tử.
Nếu chỉ muốn đánh số thú tự trong 1 Group thì chon Over Group
Hình minh Họa:
[Hình: Sothutu.JPG]

In mục này

  Phục Hồi Table lỡ xóa
Viết bởi: Noname - 09-08-10, 01:53 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp

Trả lời: Ý tưởng đặt ra là ta sẽ tìm lại table bi xóa trong những file ~templete (được tạo ra khi access dang chạy). Bạn tạo một command button phuchoi gọi lệnh UndeleteTable () như sau nhé:

Mã:
Private sub phuchoi_click ()

Call UnDeleteTable ()

End subMã PHP:
Option Compare Database

Function UnDeleteTable(Optional sName As String)

Dim db As DAO.Database
Dim tdf 
As DAO.TableDef
Dim sTable 
As String
Dim sSQL 
As String
Dim sMsg 
As String

If IsMissing(sNameThen sName "Tablephuchoi"
If Len(sName) = 0 Then sName "Tablephuhoi"

Set db CurrentDb()

For 
Each tdf In db.TableDefs
If left(tdf.Name4) = "~tmp" Then
sTable 
tdf.Name
sSQL 
"SELECT [" sTable "].* INTO " sName
sSQL 
sSQL " FROM [" sTable "];"

db.Execute sSQL

sMsg 
"Da phuc hoi xong mot Tablle bi xoa voi ten " sName
MsgBox sMsg
vbOKOnly"Da phuc hoi xong"
GoTo Exit_Undelete
End 
If
Next

' Neu khong tim thay thi thong bao
MsgBox "Khong tim thay Table nao co the phuc hoi", vbOKOnly, "Xin loi!"

Exit_Undelete:
Set db = Nothing
Exit Function

Err_Undelete:
MsgBox err.Description
Resume Exit_Undelete

End Function

NotesHam nay chi su dung cho Access 95 tro len va con tuy thuoc vao mot so dieu kien sau:
' - Da xoa nham Table nhung chua dong CSDL (đóng rồi thì tui chưa thử)
CSDL chua su dung che do compact and comact repair (dọn rác rồi lấy đâu ra mà phục hồi?)
' - CSDL bi xoa boi phan quyen User trong ung dung access cua ban (tui thu roi khoi test nua)
Ham nay chi phuc hoi cho mot Table bi xoa gan nhat (những cái trước đó tui bó tay chưa nghĩ ra
Xin lỗi các bạn chịu khó đọc phần notes kô dấu nhé mình copy cho lẹ (^_^)

------------------------------------------

Chúc thành công!

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ