Thủ Thuật Access

Phiên bản đầy đủ: Bài tập về access
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bạn nào có bài tập về Access thì share cho mình với
Mình đang rất cần để thực hành, mong các pro giúp đỡ
Tạo Tabe DSHangHoa gồm các trường:
MaHH
TenHangHoa
XuatXu
DonGia
SoLuong
VAT
TongTien

Yêu cầu Tạo Form nhập dữ liệu cho Table trên với đầy đủ các các nút First, Previous, Next, Last, Edit, Save, Del, Close
Từ Form nhậ dữ liệu này, hãy nhập tối thiểu 10 bản ghi, kiểm tra xem trên Table đã add dữ liệu từ Form ?
- Từ kết quả đã làm, tạo Form với tên Form2 với các Command button như sau:
Command button2 có tên là Mở Form1
Khi click vào Command button thì access mở Form1
Bài 2.
Tạo Table có tên là DSGV với các trường MGV, Hoten, ngaysinh, QQ, GioiTinh, TonGiao
Trường GioiTinh và TonGiao chọn kiểu dữ liệu có dạng Yes/No
Thực hành tạo Form để nhập dữ liệu cho Table trên có sử 3
Hãy tạo Query đưa ra những
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Về đọc phần SubForm để thực hiện các yêu cầu sau:
- Tạo MainForm/SubForm để tìm kiếm theo MaGV, theo Quê quán…. (Sử dụng Combobox, Textbox)
- Sử dụng Nhập dữ liệu kết hợp giữa MainForm/SubForm

Yêu cầu:
- Tìm kiếm trên Main/SubForm thông qua Textbox (8đ)
- Tìm kiếm trên Main/SubForm thông qua Option để tìm kiếm giới tính (9đ)
- Tìm kiếm trên F/Sform thông qua điều kiện kép (ví tìm tất cả những người có giới tính Nam và quê Cẩm Xuyên (10đ)

BÀI TEST THỰC HÀNH NGÀY 19/3
Chương trình quản lý bán hàng
- Tạo Table có ten là NhaSanXuat gồm 1 trường có tên là NhaSanXuat;
- Tạo Table có tên là HangHoa gồm các trường: MaHang, TenHang, Soluong, DonGia, NhaSX;
- Tạo RelationShip cho bài toán trên
- Tạo Form nhập dữ liệu cho các Table trên, đầy đủ các nút lệnh;
- Tạo Query tính TongTien biết rằng Tổng tiền = SoLuong*DonGia;
- Tạo Form tìm kiếm hàng hóa theo nhà sản xuất (Combobox) và tên hàng (TextBox)

Bạn làm rồi ghi rõ cach làm được không
(20-04-12, 09:52 PM)vetkhactraitim Đã viết: [ -> ]Tạo Tabe DSHangHoa gồm các trường:
MaHH
TenHangHoa
XuatXu
DonGia
SoLuong
VAT
TongTien

Yêu cầu Tạo Form nhập dữ liệu cho Table trên với đầy đủ các các nút First, Previous, Next, Last, Edit, Save, Del, Close
Từ Form nhậ dữ liệu này, hãy nhập tối thiểu 10 bản ghi, kiểm tra xem trên Table đã add dữ liệu từ Form ?
- Từ kết quả đã làm, tạo Form với tên Form2 với các Command button như sau:
Command button2 có tên là Mở Form1
Khi click vào Command button thì access mở Form1
Bài 2.
Tạo Table có tên là DSGV với các trường MGV, Hoten, ngaysinh, QQ, GioiTinh, TonGiao
Trường GioiTinh và TonGiao chọn kiểu dữ liệu có dạng Yes/No
Thực hành tạo Form để nhập dữ liệu cho Table trên có sử 3
Hãy tạo Query đưa ra những
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Về đọc phần SubForm để thực hiện các yêu cầu sau:
- Tạo MainForm/SubForm để tìm kiếm theo MaGV, theo Quê quán…. (Sử dụng Combobox, Textbox)
- Sử dụng Nhập dữ liệu kết hợp giữa MainForm/SubForm

Yêu cầu:
- Tìm kiếm trên Main/SubForm thông qua Textbox (8đ)
- Tìm kiếm trên Main/SubForm thông qua Option để tìm kiếm giới tính (9đ)
- Tìm kiếm trên F/Sform thông qua điều kiện kép (ví tìm tất cả những người có giới tính Nam và quê Cẩm Xuyên (10đ)

BÀI TEST THỰC HÀNH NGÀY 19/3
Chương trình quản lý bán hàng
- Tạo Table có ten là NhaSanXuat gồm 1 trường có tên là NhaSanXuat;
- Tạo Table có tên là HangHoa gồm các trường: MaHang, TenHang, Soluong, DonGia, NhaSX;
- Tạo RelationShip cho bài toán trên
- Tạo Form nhập dữ liệu cho các Table trên, đầy đủ các nút lệnh;
- Tạo Query tính TongTien biết rằng Tổng tiền = SoLuong*DonGia;
- Tạo Form tìm kiếm hàng hóa theo nhà sản xuất (Combobox) và tên hàng (TextBox)

Bạn làm rồi ghi rõ cach làm được không
Gửi mail mình gửi cho nhéLightbulb005